sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorKeskin, Fatih
dc.contributor.authorDemirel, Bilimser Yağmur
dc.date.accessioned2021-04-05T10:52:16Z
dc.date.available2021-04-05T10:52:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73024
dc.description.abstractTeknolojik gelişimin gündelik hayat deneyimlerine yansıyan yanlarından biri de bilgisayar ve internet ile başlayan, web 1.0, web 2.0'ın ardından web 3.0'ın etkilerinin yaşandığı bir süreçte geleneksel medyadan farklı olarak yeni medyanın olanaklarının çevrimiçi ve çevrimdışı uzamdaki izleyicinin konumu, hayran kültürü, dijital kültür pratikleri üzerindeki etkileridir. Özne-nesne, toplum-birey ikiliğinin görünür olduğu medya-izleyici ikiliği üzerine yapılan araştırmalar, tartışmalar yeni medyanın kullanımıyla birlikte farklı bir boyuta taşınmaktadır. Geleneksel iletişim araçları üzerinde etkili olan, özellikle bilgisayar ve mobil iletişim araçlarının, internet ile yöndeşmesi, gündelik hayat pratiklerinin sosyal ağlar içerisinde gerçekleşmesiyle dijital platformlarda sanal hayran toplulukları oluşmuştur. Sosyal ağlar ile şekillenen yeni izleme biçimlerini ve yeni izleme kültürünü ortaya çıkaran bu süreçte izleyici, zaman ve uzam sınırlamasının dışında, içerik tüketicisi ve üreticisi olarak konumlanan çok yönlü yeni medya kullanıcısı olarak, yeni bir hayran kültürünün oluşmasında etkili olmuştur. Bu çalışmada öncelikle bir anlatı biçimi olarak internet, yeni medya, sosyal medyaya yönelik kuramsal yaklaşımlar, sosyal ağlar tanımlanmaktadır. Ardından, "izleyici/hayran kültüründeki tarihsel dönüşüm, yeni medya ile şekillenen hayran kültürü ve sonrasında bu çalışmanın örneklemini oluşturan sosyal ağlar ile değişen hayran kültürünü açıklığa kavuşturmak için ekonomi politik, sosyal ve kültürel boyutları olan bir halkla ilişkiler projesi, kültürel diplomasi örneği olarak da değerlendirilebilecek Kore Dalgası (Hallyu) üzerinde durulmaktadır. Dijital uzama yansıyan hayran kültürünü, gündelik yaşam pratiklerini keşfetmek amacıyla, Kore Dalgası'nın içerisinde yer alan K-Pop gruplarından Türkiye'de sosyal medya etkileşimi en yüksek grup olan BTS için açılan Twitter hayran sayfaları örnekleminde ortaya çıkan içerik, dijital etnografi metoduyla katılımlı olarak gözlemlenerek gündelik hayat sosyolojisi bağlamında analiz edilmiştir. Ardından incelemesi yapılan hayran grubunun topluluk duygusunu, sosyal medya kullanım pratiklerini ölçmek için çevrimiçi anket uygulanmıştır. Üretim ve tüketim biçimleri olarak kendine ait bir ritim içerisinde hayranlar için ve hayranlar tarafından oluşturulan içerik, gündelik hayatta taktikler üretilen dijital toplulukların çevrimiçi-çevrimdışı geçişleri hayran pratiğine örnek olarak gösterilebilir. Araştırma sonuçları doğrultusunda yeni medya dönemindeki hayran kültüründe "aktivist-organizasyonel kapasitesi yüksek", "sınırlar ötesi-önyargısız, engel tanımayan", "iletişim-paylaşım odaklı", "profesyonel", "maneviyat odaklı" hayranlık özelliklerinin ön plana çıktığı görülmektedir. One aspect of technological development reflected in everyday life experiences is the impacts of the opportunities of new media on online and offline audience, fan culture and digital culture practices unlike traditional media in a process started by computer and internet and followed by web 1.0, web 2.0 and now web 3.0. The researches and discussions on the media-audience dichotomy, in which the subject-object and the society-individual dichotomy are visible, is carried to a different dimension with the use of new media. Virtual fan communities have been formed on digital platforms with the convergence of computer and mobile communication tools with the help of internet, which are effective on traditional communication tools, and the realization of everyday life practices within social networks. The audience, as a versatile new media user who is also positioned as a content consumer and a content producer apart from the limitation of time and space, has been instrumental in the formation of a new fan culture in a process which reveals new viewing styles and new viewing culture shaped by social networks. In this study, first of all, internet as a narrative form, new media, theoretical approaches to social media and social networks are defined. Secondly, it focuses on a public relations project with political, social and cultural dimensions an the Korean Wave (Hallyu) which can also be evaluated as an example of cultural diplomacy to clarify the historical transformation in the audience, the fan culture shaped by the new media as well as the changing fan culture with the social networks that constitute the sample of this study. It also analyzes the content in the Twitter fan page sample in order to discover the fan culture and everyday life practices reflected in the digital space by using the digital ethnography method and observation. Twitter fan pages/platforms created for BTS, one of the K-Pop bands in the Korean wave and the highest/ the most popular social media interaction group in Turkey are included in the Twitter fan page sample. Then, an online survey was applied to measure the sense of community and social media usage practices of the analyzed fan group. The content created by the fans and for the fans in its own rhythm and online-offline transitions of the digital community produced in daily life can be shown as an example of fan practice. In line with the results of this study features of admiration with "activism, high organizational capacity", "cross-border-unprejudice, free of obstacles", "communication-sharing-oriented", "professional" and "spirituality-oriented" are seen at the forefront in fan culture in the age of new media.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectYeni medyatr_TR
dc.subjectDijital kültürtr_TR
dc.titleYeni medya döneminde hayran kültürü-topluluk duygusu ve pratikleri üzerine incelemetr_TR
dc.title.alternativeFan culture in the age of new media-a study on sense of community and practicestr_TR
dc.typedoctoralThesis / Tez, Doktoratr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage275tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record