sherpa/romeo

 

Recent Submissions

 • Köşe yazılarının toplumsal cinsiyet ve kadın eğitimi açısından değerlendirilmesi 

  Çelik, Demet (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitim Bilimleri Bölümü : Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı : Halk Eğitimi Bilim Dalı, 2008)
  Bu çalışma, ülkemizde yayınlanan dört ulusal gazetedeki köşe yazılarının toplumsal cinsiyet ve kadın eğitimi konularında değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gazetenin bir medya türü olması, burada yayınlanan köşe ...
 • Cemaat anlatılarında kadın: İsmailağa Cemaati örneği 

  Ege, Esra (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2021)
  Bu tez cemaat anlatılarında kadın kimliğinin oluşumunu İsmailağa Cemaati örneği üzerinden incelemeyi amaçlamıştır. Bahsi geçen cemaat örneği; geleneksel dini rolleri, inancı yaşama noktasındaki içe dönük yapısı, ...
 • İşlevselliğini yitiren kent içi sanayi alanlarının dönüşümü: Ankara ili İskitler küçük sanayi sitesi örneği 

  Gedik, Ümit (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Uygulamalı Bilimler Fakültesi : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2021)
  Türkiye’de son 20 yılda inşaat ve şehircilik alanları başta olmak üzere sağlanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak birçok yerleşim alanının sınırları genişlemiş ve şehirler mekânsal ve ekonomik yönden büyümüş, ancak ...
 • Gayrimenkul değerleme için veritabanı tasarımı ve uygulama olanaklarının analizi 

  Sunguroğlu, Emir (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Uygulamalı Bilimler Fakültesi : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2021)
  Doğası gereği gayrimenkul ve varlık değerleme çalışmaları, emek yoğun birer faaliyet olup, mevcut teknolojik ve hukuki düzenlemelere bağlı insansız gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Ancak, etkisinin büyüklüğü ve gerektirdiği ...
 • Pendnâme Şerhi Nüzhetü'l-İhvân'a göre Pend-i Attâr'da Tasavvufî kavramlar 

  Ertuğrul, Muzaffer (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2018)
  XII. asırda Nişabur'da doğan Ferîdüddin Attâr Horasan'ın meşhur şâir sûfîlerindendir. Tezkiretü'l-Evliyâ dışındaki eserleri manzumdur. Manzum eserlerinde anlattığı yüzlerce hikâye ile kıssa üzerinden öğüt verme geleneğinin ...
 • Tepkisel ve proaktif pazar odaklılığın yeni ürün başarısına etkileri 

  Soyaltın, Tuğçe Ezgi (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmanın amacı, Ankara ve İstanbul illerindeki devlet üniversitelerinin bünyesinde yer alan teknoparklarındaki küçük, orta ve büyük ölçekli teknoloji işletmelerinin proaktif ve tepkisel pazar odaklı olmanın yeni ürün ...
 • Genel Kamu Hukuku yönünden beslenme hakkı 

  Erden Atak, Ebru (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
  Yeterli beslenme bir insan hakkıdır. Günümüzde çok sayıda insan savaşlar, kıtlık ve yoksulluk nedeniyle açlık çekmektedir. Yeterli maddi gücü olup gıdaya ulaşabilen kesim ise, gerçek gıda olup olmadığı sorgulanabilir, çok ...
 • Manas destanı çerçevesinde Türk destanlarında Türk ordu teşkilatına dair izler 

  Şişikoğlu, Asım (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Tarih Anabilim Dalı, 2018)
  Destan, geçmişe dair bilgileri aktaran önemli bir kültür taşıyıcısıdır. Biz de bu fikir doğrultusunda Kırgızların askeri mirasını incelemek için Manas Destanı'nı merkeze alarak çeşitli sahalarda derlenmiş Türk destanlarındaki ...
 • Cihatçı örgütler ve kadın katılımı: IŞİD Örneği 

  Rajkowska, Anna Malgorzata (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
  Irak Şam İslam Devleti olarak bilinen cihat örgütü 29 Haziran 2014'te resmen kuruluşunu ilan etmiştir. Bu tarihten bu yana yeni sosyal olgu, çevrimiçi ağlarda varlığına başlamıştır. IŞİD tarafından işgal edilen bölgeye ...
 • Dede Korkut hikâyeleri'nde devlet dışı siyasallık 

  Gönen, Hatice Çiğdem (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
  Dede Korkut Kitabı olarak anılan kitabın H. F. Diez tarafından tanıtılan ilk yazması, Dresden Krallık Kütüphanesi’nde bulunmaktadır ve on iki hikâyeyi içerir. Ettore Rossi tarafından tanıtılan diğer yazma ise Vatikan ...
 • Türkiye'nin toplumsal metabolizması: Metal ve metal dışı madenlerin metabolik profili 

  Selamoğlu Çağlayan, Hacer (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 2018)
  Toplum ve doğa ilişkisini açıklamaya çalışan toplumsal metabolizma, biyolojik anlamıyla analoji kurularak toplum veya ekonomilerin bir metabolizması olduğunu varsayar. Toplumların, madde girdilerini doğadan alırken ...
 • Necip Fazıl Kısakürek'in Esselam Mukaddes Hayattan Levhalar adlı eserindeki hadislerin değerlendirilmesi 

  Yıldırım, Hüseyin (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2017)
  Bu tez bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte araştırmanın konusu, bu araştırmada izlenen metot ve kullanılan kaynaklar hakkında bilgi verdik. Tezin birinci bölümünde Necip Fazıl'ın hayatı, eserleri, fikirleri, ...
 • Geç Viktorya Dönemi romanlarında yabancılaşma : Dr. Jekyll ve Bay Hyde'ın Tuhaf Hikayesi, Dorian Gray'in Portresi ve Görünmez Adam 

  Canlı, Sema (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2021)
  Bu çalışma Geç Viktorya Dönemi eserlerinde yabancılaşma kavramı ile toplumun bireyler üzerindeki etkisini irdelemekte, bu etkinin yabancılaşmış bireyde ve toplumda açtığı yaraları ortaya koymaktır. Bununla birlikte, ...
 • Sermaye şirketlerinde sermaye alacağının haczedilebilirliği sorunu: İcra ve İflas Kanunu m. 89 çerçevesinde bir inceleme 

  Afiz, Pınar (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2021)
  Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın konusu, sermaye şirketinin ortaktan olan sermaye alacağının İİK m. 89 uyarınca şirket alacaklısı tarafından haczedilip haczedilemeyeceğidir. Şirketin sermaye alacağına ...
 • John Millington Synge’in the Well of The Saints, Harold Pinter’in The Room ve Sarah Kane’in Blasted adlı oyunlarında körlük 

  Bulut, Ufuk (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, 2021)
  Bu tezde John Millington Synge’in 1905 yılında yayımlanmış The Well of the Saints (Azizler Kuyusu), Harold Pinter’in 1957 tarihli The Room (Oda) ve Sarah Kane’in 1995 yılında yayımlanmış Blasted (Havaya Uçuruldu) adlı ...
 • Tapu siciline güven ilkesi çerçevesinde sonradan sicilde yolsuz hâle gelen tesciller 

  Başeğmez, Sümeyye (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Medeni Hukuk Anabilim Dalı, 2021)
  Tapu sicilinde yolsuz tesciller ise, başından beri yolsuz sayılan tesciller ve sonradan yolsuz olan tesciller olarak ikiye ayrılır. Çalışma konusu olarak ise, sonradan yolsuz olan tesciller bakımından iyiniyetli üçüncü ...
 • Japon edebiyatında işçi sınıfı: Takici Kobayaşi ve ‘Yengeç Konserveleme Gemisi’ örneği 

  Yıldız, Selin (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı, 2021)
  Edebiyat ve sosyolojiyi bir araya getiren bu tez çalışmasında “Japon edebiyatında işçi sınıfının temsili” incelenmiştir. Çalışma Marksist edebiyat eleştirisi temelinde şekillenmiştir. İlk olarak eserin yazıldığı dönemdeki ...
 • Ekolojik kriz: Marksist ekoloji ve Ekoanarşizm 

  Görgeç, Oğulcan (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Felsefe Anabilim Dalı, 2021)
  20. yüzyılın sonlarına doğru yerel çevre sorunlarının küresel bir Ekolojik Kriz haline gelmeye başlamasıyla birlikte, bu krizin nedenlerine ve çözümlerine ilişkin düşünceler geliştiren çeşitli Ekolojik Hareketler (Derin ...
 • Millî Kütüphane 06 MİL Yz A 3692 numaralı Mecmûᶜa-i Eşᶜâr 

  Uzun, Naciye Elif (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı, 2021)
  Bu çalışmada, Osmanlı entelektüel tarihinin bir parçası olan mecmûaların literatüre katkıları ele alınmış; bilhassa şiir mecmûalarının ihtiva ettiği eserlerle edebiyat kültürümüzün aydınlatılması hedeflenmiştir. İncelenen ...
 • Boşanmanın mali sonuçları 

  Aksoy, Eylül Ecem (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2021)
  Aile sosyal yaşamın en küçük birimidir ve ailedeki fertler birtakım yükümlülüklere sahiptir. Özellikle boşanma gerçekleştiğinde eşlerin birbirine karşı ekonomik olarak destek olma borçları ortaya çıkmaktadır. Bu duruma ...

View more