sherpa/romeo

 

Recent Submissions

 • Fotoğraf üzerinden milli mücadele'de Türk kadını (1919-1922) 

  Baykal, Özlem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı, 2019)
  19. yüzyıldan itibaren dünya geneline bakıldığında kadınların statülerindeki değişimin savaşlar, devrimler ve sosyal olaylar gibi kısa dönemli veya endüstrileşme, şehirleşme, eğitim ve istihdam benzeri uzun süreçler sonucunda ...
 • Anne babanın duygusal istismar farkındalığı ile çocuğun algıladığı sosyal destek arasındaki ilişkide duygu sosyalleştirmenin aracı rolü 

  Öztürk, Cansu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmada, anne-babanın duygusal istismar konusunda farkındalıkları ile çocuğun çevreden algıladığı sosyal destek arasındaki ilişkide duygu sosyalleştirmenin aracı rolü incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 ...
 • Samiriliğin ortaya çıkışı ve kutsal metinler ışığında erken dönem samiri-yahudi ilişkileri 

  Gerçekcioğlu, Fatma (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017)
  Giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşan bu çalışmada Samiriliğin ortaya çıkışı ve erken dönemde Yahudi-Samiri ilişkileri incelenmiştir. Girişte araştırmamızın konusu, amacı, araştırma boyunca kullanılan metot ve kaynaklardan, ...
 • Temel benlik değerlendirmelerinin iş doyumu ve örgütsel bağlılık ile ilişkisi 

  Karaveyisoğlu Kafadar, Nur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Psikoloji Ana Bilim Dalı : Sosyal Psikoloji Bilim Dalı, 2018)
  Bu çalışmanın amacı, tam zamanlı bir işte çalışmakta olan bireylerin temel benlik değerlendirmeleri ile iş doyumları ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin Türkiye'de farklı sektörleri içeren geniş bir örneklemde ...
 • Hava sahası ve hava ulaştırmanın hukuki rejimi 

  Güler, Taha (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2018)
  Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında hava araçlarında yaşanan teknolojik gelişmeler sonraki süreçte hukuk kurallarına da yansımıştır. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'nın akabinde akdedilen çok taraflı niteliğe sahip ...
 • Ortaokul din, ahlak ve değerler alanı seçmeli derslerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri ile değerlendirilmesi 

  Çiftçi, Harun (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017)
  Araştırmanın konusu; ortaokul seçmeli Din, Ahlak ve Değerler grubu dersleri olan Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenleri, öğrenci ve veli ...
 • Antik Dönemde Lampsakos kenti ve sikkeleri 

  Ertoy, Özkan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Arkeoloji Ana Bilim Dalı, 2018)
  "Antik Dönemde Lampsakos Kenti ve Sikkeleri" başlıklı bu tez çalışması kapsamında antik dönem boyunca Lampsakos kentinin tarihi coğrafyası, kentte önemli bir yere sahip olan Priapos kültü ve kentin ekonomisi incelenmiştir. ...
 • Türk, Azerbaycan ve Rus Hukukunda limited şirket yöneticilerinin sorumlulukları 

  Aliyeva, Sevinj (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2018)
  Limited şirketler pek çok Avrupa ülke hukuklarında olduğu gibi, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya hukuklarında da yaygın olarak tercih edilmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanun`unun limited şirkete ilişkin hükümlerinde 6762 ...
 • Yahudi kutsal kitabı, Yeni Ahit ve Kur'an-ı Kerim'de r-d-y kökünün artsüremli semantik incelemesi 

  Ünsal, Ramazan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018)
  Yahudi kutsal kitabında Yeni Ahit ve Kur'an-ı Kerim'de "rdy" kökünün artsü-remli anlam incelemesini yaptık. Odak kavram olarak günlük konuşmalarımızda ve Kur'an'da çokça kullanılan "rdy" kökünü belirledik. İnceleme kökü, ...
 • Ekonomik krizler ve bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü: Türkiye örneği 

  Doğan, Eren (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Gazetecilik Ana Bilim Dalı, 2017)
  Ekonomik krizlerin oluşmasında ve aşılmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin taşıdığı önem gözardı edilmiştir. Gerek ekonomik krizlerin yayılmasının hızlanmasındaki rolü gerekse teknolojik gelişmelerle bezenmiş yeni ...
 • Küçük Buzul Çağı`nın Osmanlı`ya etkisi 

  Mamedova, Roiala (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, 2018)
  Küçük Buzul Çağı 1350-1850 senelerinde dünyayı kendi etkisine aldı. Genel araştırmadan çıkardığım sonuca göre, dünyaya yön verme gücüne sahipti. Soğuk, yağmur, kuraklık, kıtlık, hastalık getirerek binlerle insanın ölümüne ...
 • Ankara salon düğünlerinde ritüelleştirme, performans ve akılcılaştırma 

  Panova, Maria (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Antropoloji Ana Bilim Dalı, 2018)
  Bu araştırma, salon düğünleri bağlamında yapılan kutlamanın ritüelleştirme biçimlerini, ritüele dâhil olan kişilerin ortaya koyduğu performansları ve salonlarda yapılan düğünlerin paket haline getirilişinde göze çarpan ...
 • Celaleddin Devvani'de Tanrı'nın varlığı ve sıfatları 

  Çubukcu, Esma (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018)
  Tanrı'nın varlığının kanıtlanması, ilahi basitlik ve ilahi sıfatlar meselesi filozoflar ve kelamcılar arasında tartışılan ve görüş ayrılıklarının belirginleştiği felsefesi-teolojik geleneğin ve çağdaş din felsefesinin en ...
 • Erken Cumhuriyet Döneminde sosyo-hukuksal tahayyül 

  Aydın, Murat Burak (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2017)
  Cumhuriyetin hukuki gelişmelerinin önemli bir kısmı Osmanlı'dan ve özellikle Nizamiye mahkemelerinden devralınmıştır. Bu durumda, Cumhuriyetin hukuki değişimleri ne anlam ifade etmektedir? Eğer Cumhuriyet, Nizamiye mahkemeleri ...
 • Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden ve etmeyen 12-36 aylık çocukların ev erken okuryazarlık ortam özelliklerinin incelenmesi 

  Uluğ, Emire (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2018)
  Bu araştırmada 12-36 aylık çocukların ev erken okuryazarlık ortam özelliklerinin çocukların okul öncesi eğitim kurumuna devam etme durumu ve ebeveynlerin sahip oldukları sosyal destek algısı ile ilişkisinin incelenmesi ...
 • İlköğretim müfettişliğinde kadın istihdamına ilişkin tutumlar (1990-2013 yıllarını karşılaştıran bir araştırma tekrarı) (Ankara ili örneği) 

  Beyköylü, Dilşah (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitimin Kültürel Temelleri Ana Bilim Dalı, 2018)
  Çalışmanın amacı kadınların ilköğretim müfettişi olarak istihdam edilişine ilişkin ilköğretim müfettişlerinin ve ilköğretim öğretmenlerinin tutumlarını incelemektir. Çalışma 1990'da Mustafa Türkmen tarafından yapılmış olan ...
 • Türkiye'deki karma eğitim uygulamasına yönelik öğretmen görüşleri (Ankara ili örneği) 

  Coşkun, Akif (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitim Yönetimi ve Politikası Ana Bilim Dalı, 2018)
  Bu araştırmanın amacı, Ankara ilindeki devlet ortaokulu ve liselerinde çalışan ve farklı kutupları temsil ettiği düşünülen sendikalardan Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen'e üye öğretmenlerin Türkiye'deki karma eğitim uygulamasına ...
 • Behiç Ak'ın çocuk edebiyatı yapıtlarının çocuğa görelik açısından incelenmesi 

  Kirazlı, Necati (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitimin Kültürel Temelleri Ana Bilim Dalı, 2018)
  Bu çalışmada, Behiç AK'ın çocuk edebiyatı yapıtlarının çocuğa görelik ilkesi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Amaçsal örneklem ile seçilen Behiç AK'ın okulöncesi döneme seslenen dokuz yapıtı betimsel tarama yöntemi ...
 • Ergenlik dönemindeki öğrencilerin duygu düzenleme becerileri ile akademik güdülenmeleri arasındaki ilişki 

  Demireğen, Zergün (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı, 2019)
  Bu araştırmanın amacı ergenlerde duygu düzenleme becerileri ve akademik güdülenme arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara'nın Kalecik ilçesinde yer ...
 • Anadolu liseleri öğrencilerinin eğitimlerine ilişkinbeklentileri ve eğitimlerine yükledikleri anlamların eleştirel perspektif bağlamında çözümlenmesi 

  Mısırlıoğlu, Saadet Ebru (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitim Yönetimi ve Politikası Ana Bilim Dalı : Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada, Ankara'daki Anadolu Liseleri dokuzuncu sınıf öğrencilerinin eğitimlerine ilişkin beklentileri ve eğitimlerine yükledikleri anlamları; eleştirel eğitim perspektifi çerçevesinde analiz etmektir. Bu bağlamda ...

View more