sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorSaylık, Ahmet
dc.date.accessioned2021-02-12T08:59:07Z
dc.date.available2021-02-12T08:59:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72788
dc.description.abstractBu araştırmada, Ankara ili kamu ilkokullarında görev yapmakta olan müdürlerin paternalist liderlik davranışları ile Hofstede'nin güç mesafesi, kolektivizm, erillik, belirsizlikten kaçınma ve uzun erimlilik şeklindeki kültür boyutları arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. "Nedensel karşılaştırma" ve "ilişkisel tarama" desenlerinin birlikte kullanıldığı betimleyici modelde yapılan bu araştırma, nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın hedef evreni, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ankara ilindeki dokuz merkez ilçedeki 452 kamu ilkokulunda görevli 13.657 öğretmenden oluşmaktadır. Hedef evren "tabakalı örnekleme" yöntemiyle belirlenmiş 700 kişilik bir örneklemle temsil edilmiştir. Araştırmanın verileri, geliştirilen Paternalist Yönetici Davranışları Ölçeği (PAYDA) ve Türkçe'ye uyarlanan Hofstede'nin kültür boyutları baz alınarak Yoo, Donthu ve Lenartowicz (2011) tarafından geliştirilen "Bireysel Kültürel Değerler Ölçeği (CVSCALE-Individual Cultural Values Scale)" aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada, okul müdürlerinin paternalist liderlik davranışlarını orta düzeyde sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre okul müdürleri, okulda bir aile havası oluşturma, hayırsever davranışlar sergileme, otoriter yaklaşımlara başvurma, çalışanlarını yetersiz görme ve onlara müdahale etme boyutlarındaki davranışları bazen sergilemektedirler. Katılımcıların müdürlerin paternalist liderlik yaklaşımlarına ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaştığı ancak medeni durum, öğrenim düzeyi, branş, kuşak, yaşamın daha çok geçirildiği yer ve kıdem değişkenlerine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerden oluşan katılımcı grubun güç mesafesine ilişkin algıları orta düzeyin altında iken kolektivizm, uzun erimlilik ve belirsizlikten kaçınma boyutlarında yüksektir. Araştırmada, katılımcıların erillik boyutuna yönelik algılarının orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların görüşlerinin araştırmada yer alan cinsiyet, medeni durum, öğrenim düzeyi, branş, yaşamın daha çok geçirildiği yer, kuşak ve kıdem değişkenlerine göre anlamlı olup olmadığı her bir kültür boyutunda ele alınmıştır. Araştırmada paternalist liderliğin aile havası ile hayırseverlik boyutları arasında güçlü düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre okul müdürünün okullarda bir aile havası oluşturmaya ilişkin davranış düzeyi arttıkça, hayırseverlik düzeyi de güçlü biçimde artmaktadır. Öte yandan aile havası ile otoriterlik, müdahalecilik ve yetersiz görme boyutları arasında negatif yönde bir ilişki söz konusudur. Benzer biçimde hayırseverlik ile otoriterlik, müdahalecilik ve yetersiz görme boyutları arasında da negatif yönde orta düzeye yakın bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, paternalist liderliğin otoriterlik, müdahalecilik ve yetersiz görme boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Kültür boyutlarından güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, kolektivizm, uzun erimlilik ve erillik boyutlarının her biri ile paternalist liderlik arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Buna göre güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, kolektivizm, uzun erimlilik ve erillik toplumsal kültür boyutlarından herhangi birinin artması, paternalist liderlik davranışlarını düşük düzeyde de olsa artırmaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitim Yönetimi ve Politikası Ana Bilim Dalı : Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bilim Dalıtr_TR
dc.subjecteğitim yönetimitr_TR
dc.subjectkültürtr_TR
dc.titleOkul müdürlerinin paternalist (babacan) liderlik davranışları ile Hofstede'nin kültür boyutları arasındaki ilişkitr_TR
dc.title.alternativeThe relationship between paternalistic leadership behaviours of school principals and culture dimensions of Hofstedetr_TR
dc.typedoctoralThesis / Tez, Doktoratr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage275tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record