sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorYalçın, İlhan
dc.date.accessioned2021-02-09T11:36:47Z
dc.date.available2021-02-09T11:36:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72777
dc.description.abstractBu çalışmada, COVID-19 korkusu ile depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler, ayrıca bu ilişkiler üzerinde kendini toparlama gücü (resilience), bilinçli farkındalık (mindfulness), sosyal destek, cinsiyet ve COVID-19 tanısı almış bir yakını olup olmama değişkenlerinin moderatör rolü incelenmiştir. Araştırmaya lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci olan 506 kişi katılmıştır. Veriler öz-bildirim ölçekleri ile toplanmıştır. Araştırmada, COVID-19 Korkusu Ölçeği, Kısa Kendini Toparlama Gücü Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Bilinçli Farkındalık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde yapısal eşitlik modellemesi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, COVID-19 korkusu ile depresyon, anksiyete, stres, kendini toparlama gücü ve bilinçli farkındalık arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca COVID-19 korkusunun depresyon, anksiyete ve stresi pozitif yönde yordadığı saptanmıştır. Bunun yanı sıra, COVID-19 korkusu ile anksiyete arasındaki ilişkide sosyal desteğin ve COVID19 tanısı almış bir yakını olmanın moderatör rolünün anlamlı olduğu bulunmuştur. Araştırmada kendini toparlama gücü, bilinçli farkındalık ve cinsiyetin COVID-19 korkusu ile depresyon, anksiyete ve stres arasındaki moderatör rollerinin anlamlı olmadığı bulunmuştur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleritr_TR
dc.subjectCOVID-19 korkusutr_TR
dc.subjectruh sağlığıtr_TR
dc.subjectdepresyontr_TR
dc.subjectanksiyetetr_TR
dc.subjectstrestr_TR
dc.titleCOVID-19 Korkusu İle Ruh Sağlığı Değişkenleri Arasındaki İlişkide Koruyucu ve Risk Faktörlerinin Moderatör Etkisitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record