sherpa/romeo

Now showing items 1-20 of 105

  • Taşınmaz kültür varlıklarının değerlemesi- Çengel Han örneği 

   Türkyılmaz, Zeynep Gökçe (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2009)
   Bu araştırmada; Taşınmaz Kültür Varlıkları, Taşınmaz Değerleme bilimi ile ilişkilendirilmiştir. Taşınmaz Değerleme biliminde, Taşınmaz Kültür Varlıklarına nasıl yaklaşılması gerektiği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan ...
  • Rekabet ortamında birim fiyatın uygulanabilirliği yüksek fen kurulu örneği 

   Yılmam Mendeş, Feza (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2010)
   Günümüzde, inşaat sektöründe rol alan yatırımcı, mal sahibi, girişimci, tasarımcı, yüklenici ve denetleyiciler; bina yapım maliyetlerini tahmin etmede, tasarım alternatiflerini ve inşaat teknolojilerini belirlemede, ...
  • FAO yaklaşımı ile ürün tabanlı arazi uygunluk sınıflandırılmasının yapılması 

   İşlek, Buket Gülsüm (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2010)
   Bu çalışmanın amacı; FAO yaklaşımı ile ürün tabanlı arazi uygunluk sınıflandırmasını açıklamak ve bu yöntemin ayrıntılarını bir örnek çözüm ile vermektir. FAO metodolojisi, iklim, topografya, ürün (bitki örtüsü) ve toprak ...
  • Arazinin imara açılması ve değer artışının analizi: Ankara İli Gölbaşı İlçesi İncek örneği 

   Pembegül, Nuri (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2010)
   Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra ekonomik gelişme eğilimlerine bağlı olarak değişen tarım politikaları, arazi varlığı ve kullanımını doğrudan etkilemiş ve kent ölçeğinin hızla büyümesine neden olmuştur. Kentlerde arsa ...
  • İmar tadilatlarında oluşabilecek rantın kamuya kazandırılma yolları 

   Keskin Ocak, Esra (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   İmar planları; kentleri yaşanabilir kılan düzenlemelerin başında gelen bir araçtır. Bu planlarla kentin gelişimine yön vermek ve toplum ihtiyaçlarını karşılamak hedeflenir. Planlama ile çağdaş kent yaşamı fiziksel ve ...
  • Toplu Konut İdaresi (TOKİ) projelerinin değerlendirilmesi 

   Tarhan, Erkan (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Türkiye şartlarında konut sahibi olamayan dar gelirli kesimin barınma sorununun çözülmesi amacıyla kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), zamanla üst gelir grupları için proje yapan kurum olarak anılmaya başlamıştır. ...
  • İpotek tesisinin taşınmaz değerlerine etkisi 

   Selvi, Gülcan (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   İpotek, şahsi bir alacağı güvence altına alabilmek amacıyla kurulmaktadır. Taşınmaz alacak için her dönemde önemli bir teminat aracı olarak kullanılmıştır. Bu nedenle taşınmazın değeri ile ipotek değeri arasında önemli bir ...
  • Tarihi kentler birliği ve kültürel değerlerin korunması kapsamında Ulucanlar Cezaevinin müzeye dönüştürülmesi 

   Balcı, Neşe (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   tarihi çevre ve kültürel değerler hem kentlerin hem de o kentlerde yaşayanların geçmiş anılarını saklayan hafızalarıdır. geçmişin bu hafızasının korunarak geleceğe aktarılması başta devlet kurumları olmak üzere, yerel ...
  • Üst hakkı ve üst hakkının değerlemesi 

   Şerbetçi, Tuğba (2013)
   Üst hakkı, Türkiye'de yakın tarihe kadar çok önemli bir uygulama alanı bulamamıştır. Aslında Türk Medeni Kanun öncesi hukuk sisteminde tanınmış hak çeşitleri olan örfü belde gediği ve paftos gibi hakların söz konusu dönemdeki ...
  • Tapu işlemlerinde sahtecilik ve önleme yolları 

   Koz, Veysel (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Türkiye’de tapu kayıtları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hem fiziki ortamda, hem elektronik ortamda tutulmaktadır. Mevzuattaki boşluk kamu idaresindeki aksama, düzensiz ve yetersiz denetim, Tapu Sicil Tüzüğü’nün ...
  • Tapu sicilinin tutulmasında devletin sorumluluğu 

   Güldal, Ersin (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Bu araştırmanın amacı, Medeni Kanunun 1007. maddesi kapsamında, tapu sicilinin tutulmasında Devletin sorumluluğunun günümüz hukuku açısından değerlendirme, devletin sorumluluk şartlarının oluşması için nelerin gerekli ...
  • ASKİ Genel Müdürlüğü ve içme suyu tarifelerinin belirlenmesi 

   Korku, Onur (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 5 ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih ve ...
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde temel hususlar ile arsa payı paylaşma oranları ve tapu müdürlükleri ile ilişkisi 

   Kahyaoğlu Yücel, Selcen (2013)
   Sosyal ve ekonomik koşulların değişmesi ve gelişmesi üzerine, toplumda artan konut ve işyeri ihtiyacına paralel olarak, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi daha yaygın biçimde kurulmaya başlanmıştır. Arsa payı karşılığı ...
  • İmar planlarının iptaline ilişkin yargı kararlarının taşınmazların kullanımına olası etkilerinin analizi 

   Özkan, Emine Tuğçe (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer nedenlerle ortaya çıkan sağlıksız ve plansız kentleşmenin önüne geçilmesinde en önemli araçlardan biri rasyonel, uygulanabilir, katılımcı ve bireysel çıkarlardan ziyade kamu yararını ...
  • Aksaray kent merkezinde yer alan kültürel mirasın bütüncül sunumu ve planlanması 

   Güner, Serdar (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Türkiye’de tarihi kentlerin korunması ve sorunlarının çözülmesi çabaları Avrupa’daki çalışmalara göre oldukça geç başlamıştır. Bu durum, tarihsel nitelikli birçok alanın kentsel yaşamın dışına çıkmasına ya da yok olmasına ...
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde temel hususlar ile arsa payı paylaşma oranları ve tapu müdürlükleri ile ilişkisi 

   Kahyaoğlu Yücel, Selcen (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Sosyal ve ekonomik koşulların değişmesi ve gelişmesi üzerine, toplumda artan konut ve işyeri ihtiyacına paralel olarak, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi daha yaygın biçimde kurulmaya başlanmıştır. Arsa payı karşılığı ...
  • İmar parseli değerinin regresyon modeli ile tahmini: Kocaeli ili Gölcük ilçesi örneği 

   Tursun, Abdurrahman (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2014)
   Bu çalışma, taşınmaz değeri tahmininin regresyon modeli ile yapılması ve regresyon modelinin zorlukları, avantajları ve dezavantajlarının tespit edilmesi amacı ile yapılmıştır. Bu sebeple Kocaeli İli Gölcük İlçesinde seçilen ...
  • Türkiye’de kira sertifikası uygulamasının vergisel boyutu ile birlikte değerlendirilmesi 

   Baykal, Ayla (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2014)
   Globalleşen Dünya yaşanan ekonomik krizler atıl fonların ekonomiye dahil edilmesi arayışları finansman araçlarını da çeşitlendirmektedir. Sukuk bu arayışlarla geliştirilmiş, yaşanan ekonomik krizlerle de daha tercih edilen ...
  • Lisanslı emlak müşavirliği Türkiye örneği 

   Yılmaz, Abdulkadir (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2014)
   Taşınmaz mal her dönemde yatırımların yönünü belirlemiş, piyasadaki canlılığın lokomotif gücü olmuştur. İnsanların tasarruf yapmalarındaki temel amaç, bir taşınmaz mal sahibi olmaktır. Son yıllarda taşınmaz mal kar aracı ...
  • Belediyelerde ecrimisil uygulaması Konya Büyükşehir Belediyesi örneği 

   Baran, Abdullah (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2014)
   Başta Anayasa olmak üzere Türk Hukuk Sistemi’nde kamu malı ile devletin hüküm ve tasarrufundaki yerler ifadesi kullanılmakta olup, bu taşınmazların satış, kiralama, irtifak hakkı tesisi ve ecrimisil işlemlerinin ne derece ...