sherpa/romeo

Now showing items 21-40 of 319

  • İpotek Tesisinin Taşınmaz Değerlerine Etkisi 

   Selvi, Gülcan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   İpotek, şahsi bir alacağı güvence altına alabilmek amacıyla kurulmaktadır. Taşınmaz alacak için her dönemde önemli bir teminat aracı olarak kullanılmıştır. Bu nedenle taşınmazın değeri ile ipotek değeri arasında önemli bir ...
  • Toplu Konut İdaresi (Toki) Projelerinin Değerlendirilmesi 

   Tarhan, Erkan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Türkiye Şartlarında konut sahibi olamayan dar gelirli kesimin barınma sorununun çözülmesi amacıyla kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), zamanla üst gelir grupları için proje yapan kurum olarak anılmaya başlamıştır. ...
  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Temel Hususlar İle Arsa Payı Paylaşma Oranları Ve Tapu Müdürlükleri İle İlişkisi 

   Kahyaoğlu Yücel, Selcen (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Sosyal ve ekonomik koşulların değişmesi ve gelişmesi üzerine, toplumda artan konut ve işyeri ihtiyacına paralel olarak, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi daha yaygın biçimde kurulmaya başlanmıştır. Arsa payı karşılığı ...
  • Üst Hakkı Ve Üst Hakkının Değerlemesi 

   Şerbetçi, Tuğba (2013)
   Üst hakkı, Türkiye‟de yakın tarihe kadar çok önemli bir uygulama alanı bulamamıştır. Aslında Türk Medeni Kanun öncesi hukuk sisteminde tanınmış hak çeşitleri olan örfü belde gediği ve paftos gibi hakların söz konusu dönemdeki ...
  • Tapu İşlemlerinde Sahtecilik Ve Önleme Yolları 

   Koz, Veysel (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Türkiye’de tapu kayıtları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hem fiziki ortamda, hem elektronik ortamda tutulmaktadır. Mevzuattaki boşluk kamu idaresindeki aksama, düzensiz ve yetersiz denetim, Tapu Sicil Tüzüğü’nün ...
  • Kentlerde Semt Pazar Yeri Seçimi,Arazi Edinimi Ve Yönetimi:Ankara İli Sincan İlçesi Semt Pazarları Örneği 

   Çiçekli, Alim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Antik çağlarda insanlar toplayabildikleri kısıtlı ürünleri değiş tokuş yaptıkları mekan olan pazar yerleri değişerek günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Halen hemen her ölçekteki kentlerde semt pazarları tesis edilmekte ...
  • Alışveriş merkezleri yer seçimi kriterleri: İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi örneği 

   Hepgül, Mehmet (Ankara: Ankara Üniversitesi:Fen Bilimleri Enstitüsü: Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, 2013)
   Alışveriş merkezleri ve çarşılar, müstakil mağazalara göre daha düşük düzeyde enerji harcayan, daha az hava kirliliği oluşturan, kamu yararı için otopark alanlarını içerisinde çözen, yükleme girişleri, sinyalizasyon, ...
  • Konut Finansman Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

   Arslan, Meral (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   nsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan konuta olan talep, gerek nüfus artışı gerekse de hızlı kentleşmenin etkisiyle sürekli artmakta ve bu durum sektörde arz-talep dengesizliğine yol açmaktadır. Arsa, teknoloji ve ...
  • Diyarbakır Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi Öyküsü 

   Bilici, Mucip (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Bu çalışmada, birçok uygarlığa beşiklik etmiş olan Diyarbakır İli tarihi Suriçi Bölgesi için hazırlanan kentsel dönüşüm projesi, tarihsel doku ile sosyal dokuya uygunluk yönlerinden analiz edilmiştir. Çalışmada esas olarak ...
  • Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Tescil Dışı Alanların Hukuki Durumları Ve Bu Alanların İmar Uygulamalarındaki Yeri 

   Turan, Kurtuluş Baykal (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Devletin hüküm ve tasarruf altında bulunan tescil harici alanlar herkesin istifadesine açık olan denizler, göller, nehirler, tarıma elverişli olmayan, kayalar, tepeler, dağlar gibi sahipsiz alanlar ile devlet veya bir kamu ...
  • Kıyı Kanunu Ve Yaşanan Sorunların Hukuki Açıdan İncelenmesi 

   Cengiz, Havvanur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   T.C. Anayasa’sının 43. maddesinde; kıyıların, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerden olduğu ve kıyıları çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceği ifade edilmiştir. Kıyılar ...
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlenmesi 

   Taştan, Haşim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Bu çalışmada, globalleşen bir dünyada insanların sınırsız ihtiyaçları, firmaların kar marjını artırma isteği ve pazar arayışı gibi eğilimler girişimcilerin sınır ötesinde ticari faaliyette bulunmaya teşvik etmiştir. Bu ...
  • Organize Sanayi Bölgelerinin Şehrin Ekonomisine, Sanayisine Ve Gelişimine Katkısı: Eskişehir Osb Örneği 

   Öztürk, Hakan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Bu çalışmanın amacı, belirli özellikleri ile ön plana çıkan Eskişehir OSB’nin (EOSB) iki yönden incelenmesi ve bu yolla OSB’nin kentlerin ekonomisi, sanayisi ve gelişimine katkılarının seçilmiş örnek olay analizi ve genel ...
  • Türkiye’de Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Taşınmaz Edinimi 

   Akyol, Murat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Türkiye’de Cumhuriyet döneminden itibaren önemli bir gelişim süreci içine giren yükseköğretim büyük ölçüde devlet tarafından verilirken, her geçen gün artan nüfusun yükseköğrenim taleplerini karşılamak amacıyla devlet ...
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Açısından Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi 

   Şen, Serkan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Bu çalışma ile işletmelerin ekonomik faaliyetlerinde kullanılan, işletmeden ayrı olarak tanımlanabilen fiziksel özelliği olmamakla birlikte hukuken korunan ve sahibinin kontrolünde olan maddi olmayan duran varlıkların ...
  • İmarlı Parsellerde Yapı Ruhsatı Ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinin Arcgıs Ortamında Gösterilmesi Ve Özet Bilgilerinin Web Browser Üzerinde Görüntülenmesi: Altındağ İlçesi Örneği 

   Aksu, Agah (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Bu çalışma ile imarlı parsellerin üzerinde bulunan taşınmazlara ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin coğrafi bilgi sistemleri ortamı hazırlanarak ArcGIS Server aracılığıyla Web Browser üzerinden iredelenmesidir. ...
  • Kentleşme Ve Çevre Yönetim Projesi Adıyaman Örneği 

   Şimşek, Hasan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kentleşme ve çevre yönetim uygulamalarının Adıyaman Örneği çerçevesinde incelenmesi ve genel olarak yerel yönetimlere (belediyelere) örnek teşkil edebilecek bir modelin ortaya konulması, ...
  • İmar parseli değerinin regresyon modeli ile tahmini: Kocaeli ili Gölcük ilçesi örneği 

   Tursun, Abdurrahman (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2014)
   Bu çalışma, taşınmaz değeri tahmininin regresyon modeli ile yapılması ve regresyon modelinin zorlukları, avantajları ve dezavantajlarının tespit edilmesi amacı ile yapılmıştır. Bu sebeple Kocaeli İli Gölcük İlçesinde seçilen ...
  • Türkiye’de kira sertifikası uygulamasının vergisel boyutu ile birlikte değerlendirilmesi 

   Baykal, Ayla (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2014)
   Globalleşen Dünya yaşanan ekonomik krizler atıl fonların ekonomiye dahil edilmesi arayışları finansman araçlarını da çeşitlendirmektedir. Sukuk bu arayışlarla geliştirilmiş, yaşanan ekonomik krizlerle de daha tercih edilen ...
  • Lisanslı emlak müşavirliği Türkiye örneği 

   Yılmaz, Abdulkadir (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2014)
   Taşınmaz mal her dönemde yatırımların yönünü belirlemiş, piyasadaki canlılığın lokomotif gücü olmuştur. İnsanların tasarruf yapmalarındaki temel amaç, bir taşınmaz mal sahibi olmaktır. Son yıllarda taşınmaz mal kar aracı ...