sherpa/romeo

Now showing items 247-266 of 321

  • Tapu işlemlerinde sahtecilik ve önleme yolları 

   Koz, Veysel (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Türkiye’de tapu kayıtları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hem fiziki ortamda, hem elektronik ortamda tutulmaktadır. Mevzuattaki boşluk kamu idaresindeki aksama, düzensiz ve yetersiz denetim, Tapu Sicil Tüzüğü’nün ...
  • Tapu İşlemlerinde Sahtecilik Ve Önleme Yolları 

   Koz, Veysel (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Türkiye’de tapu kayıtları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hem fiziki ortamda, hem elektronik ortamda tutulmaktadır. Mevzuattaki boşluk kamu idaresindeki aksama, düzensiz ve yetersiz denetim, Tapu Sicil Tüzüğü’nün ...
  • TAPU İŞLEMLERİNDE KİMLİK TESPİTİ, YAŞANAN SORUNLAR VE İŞLEM GÜVENLİĞİ 

   Şahin, Duran (Ankara: Ankara Üniversitesi: Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Taşınmaz piyasalarında şeffaflık ve yatırımcıların korunması açısından; taşınmazların tespit ve tescili kadar, maliklerin belirlenmesi ve hak sahipliğinin tespitinin rasyonel esaslara dayalı olarak hatasız biçimde yapılması ...
  • Tapu kütüğü üzerindeki takyidatların taşınmazın tasarrufu ve değerine etkileri 

   İncesu, Ercan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
   Değerleme çalışmaları ve yatırım kararlarının verilmesinde tapu kütüğündeki takyidatların incelenme ve yorumlanması zorunlu olmaktadır. Özet olarak takyidat; mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları, ...
  • Tapu müdürlüklerinde yapılan işlemlerin nitel ve nicel analiz: Şeffaflık ve ekonomik yönlerden işlem akışının yeniden düzenlenmesi ve başarı olanakları 

   Başer, Mustafa (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2016)
   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü son zamanlarda kamu kesiminde; teknoloji, kalite, güven ve memnuniyet prensibi ile hareket ederek ülkenin bütçesine önemli derecede ...
  • Tapu Müdürlüklerinde Yapılan İşlemlerin Nitel ve Nicel Analiz: Şeffaflık ve Ekonomik Yönlerden İşlem Akışının Yeniden Düzenlenmesi ve Başarı Olanakları 

   Başer, Mustafa (Ankara : Ankara Üniveritesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü son zamanlarda kamu kesiminde; teknoloji, kalite, güven ve memnuniyet prensibi ile hareket ederek ülkenin bütçesine önemli derecede ...
  • Tapu müdürlüklerindeki işlem belgelerinin elektronik ortama aktarılması, ayıklanması, tasniflenmesi, dosyalanması ve imhası 

   Polat, Mehmet (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada, hızla değişen ve gelişen teknolojinin tapu sicil işlemlerinde uygulanması ve bu uygulamaların getirmiş olduğu yenilikler üzerinde durulmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de sosyolojik ...
  • Tapu sicilinin tutulmasında devletin sorumluluğu 

   Güldal, Ersin (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Bu araştırmanın amacı, Medeni Kanunun 1007. maddesi kapsamında, tapu sicilinin tutulmasında Devletin sorumluluğunun günümüz hukuku açısından değerlendirme, devletin sorumluluk şartlarının oluşması için nelerin gerekli ...
  • Tapu sigortası ve Türkiye'de uygulanabilirliği 

   Yiğit, Cazip (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2016)
   Bu çalışmanın amacı; literatür ve örnek olay analizlerine dayalı olarak tapu sicil sistemi ve devletin sorumluluğunun olumlu ve olumsuz yönleri ile incelenmesi ve özellikle hızla gelişen gayrimenkul piyasalarında şeffaflığın ...
  • Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin Kuruluşu Gayrimenkul Sektörü Ve Devlet Bütçesine Katkıları 

   Kaykaç, Sedat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Türkiye’de ilk defa 1925 yılında kamu kuruluşlarındaki atıl kapasitenin kullanımının değerlendirilmesi amacıyla kurulan döner sermaye uygulaması, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bünyesinde ilk kez 1988 yılında, ...
  • Tarihi Doku Değişimi Ve Korunması: İzmir İli Basmane Örneği 

   Erten, Zühal (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
   Türkiye‟nin batıya açılan kapısı olan İzmir, coğrafi konumu, ılıman iklim özellikleri ve verimli arazi varlıkları ile tarihsel gelişim sürecinde birçok uygarlığın yerleşim alanı olmuştur. Kent sayısız deprem, yangın ve ...
  • Tarihi kentler birliği ve kültürel değerlerin korunması kapsamında Ulucanlar Cezaevinin müzeye dönüştürülmesi 

   Balcı, Neşe (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   tarihi çevre ve kültürel değerler hem kentlerin hem de o kentlerde yaşayanların geçmiş anılarını saklayan hafızalarıdır. geçmişin bu hafızasının korunarak geleceğe aktarılması başta devlet kurumları olmak üzere, yerel ...
  • Tarihi Kentler Birliği Ve Kültürel Değerlerin Korunması Kapsamında Ulucanlar Cezaevinin Müzeye Dönüştürülmesi 

   Balcı, Neşe (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
   Tarihi çevre ve kültürel değerler hem kentlerin hem de o kentlerde yaşayanların geçmiş anılarını saklayan hafızalarıdır. Geçmişin bu hafızasının korunarak geleceğe aktarılması başta Devlet kurumları olmak üzere, yerel ...
  • Tarım arazilerinde irtifak hakkı tesisi yoluyla kamulaştırmada değerleme uygulamaları: Bursa-Gemlik Demiryolu Projesi örneği 

   Kılıç, Muzaffer (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Kamu yatırımları için arazi ediniminde çok farklı yöntemlerin kullanılması mümkün olmakla birlikte, merkezi ve yerel idarelerce sıklıkla kamulaştırma yöntemi tercih edilmekte ve bu alanda birçok sorun yaşanmaktadır. ...
  • Tarım arazilerinin korunmasına ilişkin düzenlemelerin tapu işlemleri açısından değerlendirilmesi ve uygulama sorunları 

   Temizer, Esra (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
   Türkiye’de tarım arazilerinin yüzölçümünün satış, miras ve benzeri yollarla küçük parçalara ayrılması ve sonuç olarak parsel ve hissedar sayısı çok fazla olan arazi yapısının ortaya çıkması, arazilerin kullanımını olumsuz ...
  • Tarım arazilerinin sürdürülebilir kullanımı 

   Öndağ, Mehmet Oğuz (Ankara: Ankara Üniversitesi:Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Geri kazanılması ve yeniden üretilmesi mümkün olmayan tarım arazilerinin, doğru, etkin ve planlı bir şekilde kullanılmamasının olumsuz sonuçları, uzun yıllar boyunca tartışma konusu olmuş ve bu olumsuz durumun etkileri ...
  • Tarım Kredi kooperatiflerinde ortaklara kredi kullandırma sürecinin analizi 

   Okumuş Yıldırım, Büşra (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
   Dünyada sanayi ve ticaretin hızla gelişmesi ile hammadde ihtiyacı artmış ve pazara yönelik tarımsal üretim faaliyetleri önem kazanmıştır. Özellikle 20. yüzyılda tarımda küçük üretici modelinin yaygın olması nedeni ile tarım ...
  • Tasarrufun iptali davaları ve bu davalar ile davalara konu taşınmazların hukuki, ekonomik ve sosyal yaşama etkileri ile iyi niyetli şahısların korunması 

   Korkmazarslan, Mediha Esra (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Gerçek ve tüzel kişilerin varlıklarını üçüncü şahıslara satış, bağış ve hibe gibi yollarla devir etmeleri sırasında tercih ettikleri hukuki ve maddi yöntemler, söz konusu tasarrufların iptal edilmesine, alıcı-satıcının ...
  • TAŞINMAZ DEĞERLEME SİSTEMLERİ VE ÖRGÜTLERİ 

   Aydınoğlu, Güler (Ankara: Ankara Üniversitesi:Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Hemen her ülkede etkin olarak çalışan değerleme sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi, taşınmaz, varlık ve işletme değerleme çalışmalarının kurumsallaşması ve profesyonelleşmesi için zorunlu görülmektedir. Değerleme ...
  • Taşınmaz değerleme hedonik regresyon çözümlemesi 

   Özçalık, Duygu (Ankara: Ankara Üniversitesi:Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmanın temel amacı, heterojen bir yapıya sahip olan taşınmaz piyasasındaki fiyat değişimlerini belirleyebilmek için taşınmazların sahip oldukları farklı özelliklerin taşınmazların fiyatları üzerindeki etkilerinin ...