Flag Counter

Now showing items 75-94 of 326

  • Eğitim alanında kamu-özel işbirliklerinin Türkiye'de uygulanabilirliği 

   GÜVEREN, Mustafa Gökhan (Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2023)
   Bir ülkenin beşerî sermayesinin geliştirilmesi, ekonomide verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir büyümesinin sağlanması için stratejik önem taşıyan milli eğitim, genellikle kamu tarafından finanse edilmektedir. Ancak ...
  • Ekosistem servislerinin değerleme yöntemleri kapsamında sulak alan servisleri değerleme yaklaşımları 

   Kılıç, Buket (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Teknolojik ve bilimsel gelişmelere bağlı olarak doğal çevrenin korunması ve toplum refahının ölçülmesi için daha etkin ve şeffaf yöntemlerin geliştirilmesinin zorunlu olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle çevre ve yaşam ...
  • Electre yöntemi ile turizm alanı yer seçim modeli; Antalya İli örneği 

   Kara, Berrin (Ankara: Ankara Üniversitesi: Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
   Sınırlı kaynaklar ve sonsuz ihtiyaçlar, makro ve mikro düzeylerde projelendirme ve yatırım kararı verilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Proje geliştirme sürecinde planlama; ekonomik ve sosyal faydanın tespiti ve maksimize ...
  • Elektronik ortamda yetki alanı dışında tapu işlemleri 

   Denkli, İlhan (Ankara: Ankara Üniversitesi:Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
   Bu çalışmada tapu müdürlüklerinin, yetkili oldukları alanların dışında kalan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini yapma yetkileri, çalışmaya örnek alınan satış işlemi özelinde incelenmiştir. Bilgi teknolojilerindeki ...
  • Emlak Vergi Değerinin Analizi: Ankara İli Gölbaşı İlçesi’nde Bir Uygulama 

   Tuğ, Sevgi (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2014)
   Devletin kamu hizmetlerini yapabilmesi ve vatandaşlarına insan haysiyetine yakışır bir yaşam düzeyi sağlayabilmesi için finansmana ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu hizmetlerinin finansmanı içinde devletin egemenlik gücüne ...
  • Emlak vergi değerinin tespiti: Beşiktaş Belediyesi örneği 

   Doğru Küçükarslan, Nalan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
  • Emlak vergisine esas arsa birim değerlerinin belirlenmesindeki sorunlar ve çözüm önerileri: Ankara Atatürk Bulvarı ve Ankaralılar Caddesi 1986 - 2017 yılları örneği 

   Töremen, Emrullah (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada, arsa takdir komisyonlarınca tespit edilen arsa birim değerlerinin fiyatlar genel seviyesindeki artışlar karşısındaki durumu incelenmiştir. Bu çerçevede her dört yılda bir yapılan arsa birim değerlemesinin ...
  • Enerji nakil hatlarının taşınmaz piyasası ve kullanımına etkileri 

   Ceylan, Hakan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmanın amacı; enerji nakil hatlarının taşınmaz piyasasına ve kullanım biçimlerine olası etkilerinin hem genel, hem de seçilmiş proje örneği çerçevesinde değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında; örnek olarak yapılan ...
  • Erzurum İlindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının sosyo-ekonomik açıdan analizi: Aziziye İlçesi Örneği 

   Tanas, Ahmet (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada kentsel dönüşümün kapsamı ve amaçları, tarihsel gelişimi, yöntemleri ve temel ilkeleri ana hatları ile değerlendirilmiştir. Dünyada ve Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulama örnekleri incelenmiş ve Türkiye’de ...
  • Etimesgut İlçesi Ahimesut Mahallesi Kürşat Caddesi üzerindeki açık yeşil alanların gayrimenkul değerlerine etkileri 

   Pekdoğan, Hamiş Tolga (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Kentsel ekosistem içerisinde sistemin en önemli elemanlarından biri, yeşil alanlardır. Açık yeşil alanlar, kent ekosistemini ve kentin sosyal yapısını destekleyen en önemli birimlerdir. Yeşil alanlar, kentsel sistem ...
  • FAO yaklaşımı ile ürün tabanlı arazi uygunluk sınıflandırılmasının yapılması 

   İşlek, Buket Gülsüm (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2010)
   Bu çalışmanın amacı; FAO yaklaşımı ile ürün tabanlı arazi uygunluk sınıflandırmasını açıklamak ve bu yöntemin ayrıntılarını bir örnek çözüm ile vermektir. FAO metodolojisi, iklim, topografya, ürün (bitki örtüsü) ve toprak ...
  • Fao Yaklaşımı İle Ürün Tabanlı Arazi Uygunluk Sınıflandırılmasının Yapılması 

   İşlek, Buket Gülsüm (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2010)
   çalışmanın amacı; FAO yaklaşımı ile ürün tabanlı arazi uygunluk sınıflandırmasını açıklamak ve bu yöntemin ayrıntılarını bir örnek çözüm ile vermektir. FAO metodolojisi, iklim, topografya, ürün (bitki örtüsü) ve toprak ...
  • Finansal kiralama ve gayrimenkul sektörüne etkileri 

   Koçyiğit, İlker (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Finansal kiralama, finansman probleminden dolayı üretimi aksayan ve talebi karşılamakta zorlanan işletmelerin yeniden üretken bir yapıya kavuşması ve piyasayı canlandırmak için kullanılan etkili bir alternatif finansman ...
  • Fiziki ortamda tutulan tapu kütüğü ve tescile esas belgelerin elektronik ortamda tutulmasının yaratacağı sonuçlar 

   Ersan, Mehmet Muharrem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada, fiziki ortamda tutulan tapu kütüğü ve tescile esas belgelerin elektronik ortamda tutulmasının yarattığı veya yaratacağı muhtemel sonuçlar ile bu sonuçların; kişiler, kamu kurum ve kuruluşları üzerindeki ...
  • Gayrimekullerde şerefiye değeri, şerefiye değerini etkileyen etmenler ve şerefiye bedellerinin tespiti 

   Utku, Hasan Cem (Ankara: Ankara Üniversitesi:Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
   Eşit ödeme yapılarak ortak olunan bir projede veya mevcut bir yapının yıkılarak yenilenmesi sonucu oluşacak yeni yapıdaki bağımsız bölümlerin değerlerinin aynı olmadığı bilinmektedir. Aynı ada ve aynı yapı içerisinde yer ...
  • Gayrimenkul alım-satımlarında vergi kayıp kaçağı ve bunun önlenmesi: Çankaya İlçesi örneği 

   Yurtkuran, Refik (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
   Kamu giderlerinin finansmanının en temel ve en önemli kalemini vergi gelirleri oluşturmaktadır. Vergi gelirleri kamu harcamalarını karşılayamadığı zaman hükümetler kamu harcamalarını ya yeni vergiler ihdas etmek veya vergi ...
  • Gayrimenkul değerleme firmalarında kalite yönetim sistemi 

   Peker, Neslihan (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda bütün piyasalarda rekabet koşulları artmıştır. Piyasalarda sürdürülebilirlik sağlamak ve rekabet avantajı elde etmek isteyen kuruluşlar için müşterilerin istek ...
  • Gayrimenkul değerleme firmalarında kalite yönetim sistemi 

   Peker, Neslihan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
   Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda bütün piyasalarda rekabet koşulları artmıştır. Piyasalarda sürdürülebilirlik sağlamak ve rekabet avantajı elde etmek isteyen kuruluşlar için müşterilerin istek ...
  • Gayrimenkul değerleme verilerinin toplanması, saha çalışmaları ve sahada karşılaşılan sorunların analizi 

   Akgül, Durali (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
   Türkiye’de ilk yasal düzenlemelerin yapıldığı 2000 yılı sonrasında hızla gelişen değerleme çalışmaları, zaman içerisinde yasal düzenlemeler ile kamu ve özel hukuk tüzelkişileri ile gerçek kişileri ilgilendirmekte ve özellikle ...
  • Gayrimenkul değerlemede şerefiyelendirme ve bir örnek uygulama 

   Görgün, Gönül (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
   Aynı proje çatısı altında inşa edilen gayrimenkullerin değerleri, değer üzerinde etkili olan faktörler ve bu faktörlerin değer üzerindeki etkileme oranları nedeniyle farklılık göstermektedir. Bir proje çatısı altında ...