Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorAvcı, Aslıhan
dc.contributor.otherGenç,Metin
dc.date.accessioned2020-11-02T07:10:07Z
dc.date.available2020-11-02T07:10:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72179
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, mg/dL seviyesinde hemoglobin ölçümü yapabilen bir yöntemle, EKMO uygulanan hastaların serbest plazma hemoglobin seviyelerini belirlemek ve elde edilen bu serbest plazma hemoglobin seviyeleriyle, hastaların nitrik oksit, laktat, laktat dehidrogenaz ve haptoglobin miktarları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek, amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, toplam 18 hastanın, EKMO’ya bağlı olduğu süre boyunca alınan toplam 100 örneğiyle yapıldı. Hastalardan, EDTA’lı kan örneği alınarak, santrifüjle plazması ayrıldı ve 1250, 350 ve 300 µL hacimlerde üç parçaya bölündü. İlk kısımda sHb ölçümü ve biyokimyasal analizler (LDH, CRP, TG, TB, DB, laktat) yapıldı. Diğer iki kısımda, sırasıyla Hp ve NO testleri çalışıldı. Oksihemoglobin izolasyonu için EDTA’lı kan örneği santrifüj edilerek alttaki hücresel kısım alındı. 3 defa soğuk FTS ile yıkanarak daha sonra distile su ile hemolize edildi. Elde edilen oksihemoglobin çözeltisiyle öncelikle değişen konsantrasyonlarda (1, 4, 10, 20, 30, 50, 75, 115, 160 ve 200 mg/dL), FTS’de ve plazmada, standart eğrileri oluşturuldu. Daha sonra farklı bilirubin (yaklaşık 0, 0,2, 1, 4, 10 mg/dL TB) ve lipit (yaklaşık 0, 100, 200 mg/dL TG) konsantrasyonlarının, yaklaşık 10 ve 50 mg/dL’ sHb seviyeleri üzerindeki etkileri değerlendirildi. Bulgular: FTS’de ve plazmada, konsantrasyonlarına göre absorbans grafikleri çizilen oksihemoglobin standart eğrilerinden, sırasıyla 178,6 ve 181,8 faktör değerleri elde edildi. Daha sonra plazmada yaklaşık 10 mg/dL’lik sHb standardının artan bilirubin (0, 0,2, 1, 4, 10 mg/dL TB) ve lipit konsantrasyonlarında (0, 100, 200 mg/dL TG) sırasıyla 10,92, 11,01, 10,77, 10,69, 10,53 ve 11,03, 11,54, 11,40 olarak değiştiği görüldü. Plazmada yaklaşık 50 mg/dL’lik sHb standardının ise benzer bilirubin ve lipit konsantrasyonlarında sırasıyla 48,75, 48,41, 49,00, 48,56, 48,80 ve 47,88, 47,95, 46,10 olarak değiştiği görüldü. EKMO hastalarının sHb, LDH, laktat ve CRP seviyelerinin anlamlı yüksek (p≤ 0,000), NO metabolitlerinin ve Hp seviyelerinin anlamlı düşük (p≤ 0,000) olduğu görüldü. sHb konsantrasyonlarıyla, plazma NO (R= 0,308, p= 0,002), laktat (R= 0,634, p≤ 0,000), LDH (R= 0,405, p≤ 0,000) ve CRP (R= 0,219, p=0,029) seviyeleri arasında anlamlı korelasyon bulundu. Ayrıca NO miktarlarıyla laktat seviyeleri arasında (R= 0,247, p= 0,034) ve laktat miktarlarıyla CRP seviyeleri arasında (R= 0,430, p≤ 0,000) da anlamlı ilişki bulundu. Sonuçlar: Kimyasal eklemeli tekniklere göre, Cripps yöntemi, daha güvenli, kullanımı kolay, daha pratik ve doğrudur. Bu yöntemle plazmada oluşturulan standart eğrisinden elde edilen faktör değeri, 200 mg/dL sHb seviyelerine kadar güvenle kullanılabilir. 10 mg/dL TB ve 200 mg/dL lipit konsantrasyonlarına kadar girişim düzeyi düşüktür. EKMO hastalarının, referans değerinin orta noktalarına göre, sHb ve LDH seviyelerinin anlamlı yüksek, NO ve Hp seviyelerinin ise düşük olduğu görüldü. Ayrıca bu hastalarda, doku oksijenasyonu (laktat) ve enflamasyon (CRP) belirteçleri de referans değerlerinin orta noktalarına göre anlamlı yüksek bulundu. Korelasyon analizine göre, sHb seviyeleriyle ilişkisi incelendiğinde, hastaların LDH düzeylerine bakılarak, hastaların hemoliz düzeyi hakkında orta düzeyde fikir sahibi olunabilir. Ancak hastaların Hp seviyelerine bakılarak hemoliz düzeyleri hakkında yorum yapmak uygun olmayabilir. Hemoliz, özellikle O2Hb’nin direkt NO ile tepkimesiyle veya arginaz-1 salınımıyla NO biyoyararlanımında azalmaya neden olabilmektedir. sHb etkisiyle azalan NO özellikle mikrovasküler dolaşımda bozulmaya neden olarak doku kanlanmasında ve dolayısıyla doku oksijenasyonunda bozulmaya ve sonuç olarak da hastaların laktat seviyelerinde yükselmeye neden olabilir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleritr_TR
dc.subjectEkstrakorporealtr_TR
dc.subjectAnaerobik Metabolizmatr_TR
dc.titleEkstrakorporeal Yaşam Desteğindeki Hastalarda Optimum Biyokimyasal Takip: Hemoliz Kriterleri ve Anaerobik Metabolizmatr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentTıp Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage19tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record