Show simple item record

dc.contributor.advisorGöker, Cenker
dc.contributor.authorÜlgen, Işıklar İmge
dc.date.accessioned2020-10-15T10:43:34Z
dc.date.available2020-10-15T10:43:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/72034
dc.description.abstractDevletlerin en önemli gelir kaynaklarından biri vergilerdir. Kamu giderlerinin finansmanında vergiler önemli bir yer tutmaktadır. Buna karşılık vatandaşlarda mali varlıklarını korumak adına vergiye karşı bir tutum gelişmektedir. Bu tutum vergiyi doğuran olayı meydana getiren eylemlerden kaçınma ya da yasal olmayan yollara başvurarak vergi kaçırmak şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Yasal olmayan yollara başvurarak vergi kaçırma fiillerini önlemek amacıyla bu fiillere karşılık bazı yaptırımlar öngörülmektedir. Ülkemizde de 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde vergi kaçakçılığı fiilleri ve bu fiiller için öngörülen yaptırımlar düzenlenmektedir. Bu tez çalışmasının konusunu da bu maddede düzenlenmiş olan ve çift defter tutma suçu olarak da adlandırılan defterlere kaydı gereken hesap ve işlemlerin vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kayıt edilmesi suretiyle işlenen kaçakçılık suçu ve bu suçun ceza hukukundaki genel suç teorisinde yer bulan suçun unsurları yönüyle değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde vergi suç ve cezalarına genel olarak değinilmiş ve mali nitelikli suçlar ve cezalar ile ceza hukuku anlamında suçlar ve cezalar ayrımı irdelenmiştir. İkinci bölümde, Türk hukukunda çift defter tutma suçunun nedenleri ve Türk hukukunda çift defter tutma suçunun tarihsel gelişimi değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde, Türk Ceza Kanunu suç teorisi açısından çift defter tutma suçunun unsurları incelenmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölümde, çift defter tutma suçunun özel görünüş biçimleri ile kovuşturma usulüne değinilmiştir. Son olarak ise, çift defter tutma suçu ile ilgili değerlendirme yapılmış ve önerilere yer verilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectHukuktr_TR
dc.titleTürk Vergi Hukukunda çift defter tutma suçunun unsurları / The components of double bookkeeping tax crime in Turkish Tax Lawtr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage116tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record