sherpa/romeo

Now showing items 1-20 of 184

  • 3201 sayılı kanun ve sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde hizmet borçlanması 

   Çoban, Gülşah Yeşiloğlu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
   Ülkemiz 1960'lı yıllardan itibaren özellikle Batı Avrupa ülkelerinin işgücü piyasalarında meydana gelen boşluğu doldurmak amacıyla yurt dışına işçi ihraç etmektedir. Yurt dışında çalışan işçilere sosyal güvenlik hakkı ...
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu bağlamında ihaleye konu edilebilecek hizmetlerin belirlenebilirliği 

   Kılıç, Harun (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2020)
   4734 sayılı Kanun, pek çok kayda değer yenilikle birlikte yürürlük kazanmış, bu yönüyle de kamu ihale tarihinde haklı bir yer edinmiş olsa da hizmetler özelinde hep sorunlu bir Kanun olagelmiştir. Bunun temelde iki nedeni ...
  • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde aşırı yararlanma 

   Apayadın, İrem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
   Çalışmamızın konusu "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Aşırı Yararlanma'dır". Eğer bir sözleşmede taraflardan biri karşı tarafın sıkıntıda olmasını, deneyimsizliğini yahut tecrübesizliğini kullanarak kendi borcu ...
  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre adi kira sözleşmesinin kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle sona erdirilmesi 

   Keleş, Merve Kübra (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2020)
   6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun özel borç ilişkilerine ilişkin 2. kısmında kira sözleşmesi, "genel hükümler", "konut ve çatılı iş yeri kirası" ve "ürün kirası" olmak üzere 3 başlık altında düzenlenmiştir. Tezimizin ...
  • 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun'da öngörülen tedbirler ve bu tedbirlere ilişkin usul 

   Kahraman, Recep (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2020)
   Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda toplumsal bir mesele haline gelen şiddet olgusu, süreç içerisinde devletlerin bizzat müdahalede bulundukları bir kamusal bir niteliğe bürünmüştür. Bu bağlamda Türk hukukunda 6284 ...
  • 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında ayıplı ifa ve sonuçları 

   Özsoy, Rabia (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
   Çalışmanın konusu, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ayıplı İfa ve Sonuçları"dır. Çalışmamızda, yalnızca ayıplı mal ifasında tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar ve satıcının ayıp hükümlerinden ...
  • 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna göre malın satımında ayıptan doğan sorumluluk 

   Yeşilyurt, Esra Ünal (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı, 2019)
   Tezin amacı, ayıplı mal ve ayıplı maldan sorumluluğun ilgili Avrupa Birliği direktifleri dikkate alınarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında ele alınmasıdır. ...
  • Adi ortaklık payının haczi ve paraya çevrilmesi 

   Cengiz, Delil (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
   Bu tezin konusunu adi ortaklık payının haczi ve paraya çevrilmesi oluşturmaktadır. Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur. Buna ilaveten adi ortaklıkta elbirliği mülkiyeti ilkesinin benimsenmiş olması, ortaklığı tüzel kişiliğe ...
  • Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu 

   Melemez, Burak (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2020)
  • Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun kapsamı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar 

   Tuna, Oğuzhan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2021)
   Tezin Konusu ''Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un Kapsamı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar''dır. Tez, giriş ve sonuç bölümleri haricinde dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; ...
  • Alım (iştira) hakkı 

   Karaküçük, Barış (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2021)
   Bu çalışmada, hem Türk Medenî Kanunu hem de Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş çok temel bir müessese olan alım hakkı, Türk hukukunda ilk defa monografik bir eser olarak ele alınıp incelenmiştir. Bir giriş, altı ana başlık ...
  • Anayasa Hukuku açısından unutulma hakkı 

   Tekin, Gökberk (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmada, teknolojik imkânlarda yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıktığı/önem kazandığı ileri sürülebilecek "unutulma hakkı"nın kapsamının ve esaslarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, öncelikle ...
  • Anonim ortaklığın haklı nedenle feshi davası 

   Kayhan, Mustafa (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2020)
   Anonim ortaklığın haklı nedenle feshi davası hukukumuza ilk kez 14 Şubat 2011 tairihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 531. maddesiyle girmiştir. Dava açma hakkı azınlık pay sahiplerine tanınmıştır. TTK'nun 531. ...
  • Anonim şirkete sermaye koyma borcu ve bu borcun yerine getirilmemesinin hukukî sonuçları 

   Kaya, Afra Ece (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2021)
   Anonim şirketin yapısı gereği öne çıkan unsuru sermaye olup bu bağlamda şirketin pay sahiplerine yüklenmiş asli ve tek borç esas sözleşme taahhüt ettikleri nakdî veya aynî nitelikteki sermayeyi getirmektir. Sermaye unsurunun ...
  • Anonim şirketlerde primli paylar / Premium shares in joint stock companies 

   Özelci, Yasin Barış (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2020)
   İtibarî değerli pay sisteminin benimsendiği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda, itibarî değerden yoksun paylara izin verilmemiş, itibarî değerin ise en az bir kuruş olacağı hüküm altına alınarak, itibarî değere ilişkin ...
  • Anti-militarist bir hareket olarak vicdani ret 

   Ergene, Arda (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2020)
   Vicdani ret en genel anlamıyla, hukuksal düzlemde, hukuka itaat etmeme davranışıdır. Vicdani ret ayrıca, vicdan kurallarına göre davranma gereği yüzünden, bu kurallarla çelişen kural ve emirlere uymama durumu olarak da ...
  • Antik Yunan kamu hukukunun şekillenmesi 

   Türkoğlu, Seçkin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2020)
   Hukuk; yaşamın esaslı bir parçasıdır. Sadece yasa üzerinde uzmanlaşmak hukuk üzerine uzmanlaşmak değildir. Bir konu hakkında uzmanlaşmak; o konunun kökenini, gelişimini ve sorunlarını araştırmak, geçmiş deneyimlerden yola ...
  • Arabuluculuk sürecinde arabulucunun hukuki statüsü-hakları ve yükümlülükleri 

   Görkem, Zeynep Ezgi (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2015)
   Arabuluculuk tarafların, bağımsız ve tarafsız üçüncü kişinin katkılarıyla aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin en uygun çözümleri yine kendileri tarafından üretmeleri yoluyla uyuşmazlığın çözülmesi faaliyetidir. Türk hukukunda, ...
  • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin yapının ayıplı olması sebebiyle sona ermesi 

   Çelik, Yiğit (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
   Tezin başlığı, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin yapının ayıplı olması sebebiyle sona ermesidir. Tez giriş, üç ana bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Giriş kısmında, konunun takdimi, sınırlandırılması ve önemine ...
  • Avrupa Birliği enerji politikalarının liberal hükümetlerarasıcılık perspektifinden incelenmesi, örnek olay: Enerji birliği 

   Arslan, Merve Nur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı, 2020)
   Avrupa Birliği (AB) düzeyinde ortak enerji politikasının benimsenmesi özellikle üye devletlerin kendi ulusal gündemlerini takip etmeleri sebebiyle, bütünleşme sürecindeki en zorlu konularından birini teşkil etmektedir. Bu ...