sherpa/romeo

Now showing items 1-20 of 60

  • 2000 sonrası Türkiye sinemasında gayrimüslimler 

   Öktemer, Can (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada 2000 sonrası Türkiye sinemasında gayrimüslimlerin temsilleri, sinema ve tarih ilişkisi perspektifiyle, bellek, temsil, tarih kavramları üzerinden çözümlenmiştir. Çalışmada filmlerin yapım yıllarındaki toplumsal ...
  • 2000'li yıllarda Türkiye sinemasında taşranın temsili / Representation of province in Turkish cinema in the 2000's 

   Erdoğan, Melek Şimşek (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, 2020)
   İnsan ve insana dair hemen hemen her şeyin anlatıldığı sinemada onun yaşadığı yerler ve oralardaki ilişkileri de görünür olmuştur. Bulunduğu yere göre yaşamı da değişen insan, şehirde veya daha küçük yerleşim birimi olan ...
  • Adalet ve Kalkınma Partisi örneğinde milli irade söyleminin popülizm bağlamı / 

   Özger, Onur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2020)
   ÖZET Bu çalışmada, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milli irade söyleminin, popülist inşa pratiğine içkin olduğu; milli irade söylemi ile popülizm arasında simbiyotik bir ilişki olduğu iddia edilmektedir. Amaçlanan; Laclau'nun ...
  • Ak Parti Döneminde tarih yazımı ve milliyetçilik: Köşe yazarları üzerinden bir inceleme 

   Özgültekin, Fatih Serdar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
   Diğer ulusal bağlamlarda olduğu gibi, Türkiye'de de milliyetçilik toplumun farklı kesimlerini tek bir siyasi proje altında bir araya getirmeye yetecek kadar güçlü bir dünya görüşü olmuştur. Tarihsel köken ve milli bilinç ...
  • Alternatif bir kamusal alan olarak webloglar: Kadınların blog yazma deneyimleri 

   Selvi, Seray Ulusoy (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
   Son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan bloglar; fikirlerin ve deneyimlerin paylaşıldığı bir e-günlük görüntüsü çizmekle birlikte her türlü bilginin, gündeme ilişkin gelişmelerin kişilere ulaştırıldığı, toplumsal olayların ...
  • Arap basının 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'deki darbe girişimine ilişkin yayınlarının iletişimsel analizi 

   Alshaıkh, Mohammed İ. A. (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı : İletişim Bilimleri Bilim Dalı, 2019)
   Bu çalışma, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde, özellikle de son yıllarda, özellikle ikinci binyılın başından bu yana yaşanan önemli gelişmeler ışığında ortaya çıkmıştır. Bu, araştırmacının Türkiye'deki ...
  • Çevrimiçi oyun oynayan kişiler ile oyun karakterleri arasındaki bağlar ve tüketici davranışları ilişkisi: Metin2 ve League of Legends örnekleri 

   Fidan, Birkan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, 2020)
   Araştırmada, gerçek yaşam içerisindeki tüketim alışkanlıkları ile çevrimiçi oyunlardaki tüketim alışkanlıkları arasında nasıl bir ilişkinin olduğu ele alınmıştır. Bu kapsamda Metin2 ve League of Legends adlı iki çevrimiçi ...
  • Dijital kültürde alternatif medyanın haber üretim süreci ve gazetecilik alanınındönüşmesi / News making process of alternative media and transformation of journalism field in digital culture 

   Öztürk, Şerife (Bilgisi: Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2020)
   2000'li yıllardan itibaren toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru olan web 2.0 temelli yeni medya ortamları, her alanı olduğu gibi gazetecilik alanını da dönüşüme uğratmıştır. Yaşanan bu dönüşüm, hem alan açısından hem de ...
  • Dijital yerli gazetelerin sosyal medya stratejileri ve sosyal medyanın haber okunurluğuna etkisi 

   Atik Taşkıran, İlke (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Gazetecilik Ana Bilim Dalı, 2017)
   Günümüzde hızla gelişen teknolojilerle birlikte gazetecilik ve haber alma koşulları büyük oranda değişime uğramış, ulusal gazeteler, televizyonlar ve radyolar internet haberciliğine yönelmişlerdir. Bunların yanı sıra yazılı ...
  • Disney animasyonlarında oryantalizm: Mulan örneği 

   Shodmatova, Makhliyo (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmanın temel amacı uzun yıllar entelektüel alanın en önemli tartışma konularından biri olan oryantalizmin animasyonlardaki etkisini tahlil etmektir. Çalışmanın birinci bölümünde oryantalizmin tanımına ve güç, ...
  • Ekonomik krizler ve bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü: Türkiye örneği 

   Doğan, Eren (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Gazetecilik Ana Bilim Dalı, 2017)
   Ekonomik krizlerin oluşmasında ve aşılmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin taşıdığı önem gözardı edilmiştir. Gerek ekonomik krizlerin yayılmasının hızlanmasındaki rolü gerekse teknolojik gelişmelerle bezenmiş yeni ...
  • Film eleştirisinde yöntem ve mizansen eleştirisi 

   Paçacı, Altuğ Kaan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı : Sinema Bilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada, film eleştirisinde yöntem üzerine teorik bir tartışma yapılmış, ulaşılan sonuçlar çerçevesinde Türkiye'deki mevcut film eleştirisi tarihsel bir süreç içinde dönemlere bölünerek değerlendirilmiş ve gözlemlenen ...
  • Fotoğraf kitabında anlatı 

   Çömlekçioğlu, Saadet (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışma fotoğraf sanatı içerisinde son zamanlarda bir tür niteliği kazanan fotoğraf kitabını ve ortaya çıkardığı fotoğrafik anlatı formunu tartışır. Bunu yaparken özellikle fotoğrafın, kitap formu ile kurduğu ilişkiye ...
  • Gazetecilik pratikleri ve basın İş Hukuku 

   Koçer, Serdal (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmada, yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte gazetecilik pratiğinde ve mesleğinde ortaya çıkan değişimin Basın İş Kanunu'nda kendine uygun bir karşılık bulup bulmadığı incelenmiştir. Medya sektöründe ...
  • Güney Azerbaycan'da basın faaliyetleri: Muhammed Hatemi'nin cumhurbaşkanlığı dönemi 

   Abbas, Khayala (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
   1828’de parçalanmış Azerbaycan’ın bu gün İran sınırları içerisinde olan Güney Azerbaycan’da ifade ve basın özgürlüğü kavramından yola çıkarak, reformcu Cumhurbaşkanı olarak bilinen Muhammet Hatemi’nin 8 yıllık (1997-2005) ...
  • Günümüz Türkiye sinemasında gerçekçilik eğilimleri 

   Olgunsoy, Ulaş Can (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmada, geçmişten bugüne sanatta/sinemada gerçekçilik üzerine süregelen tartışmalardan hareketle, günümüz Türkiye sinemasından çeşitli örnekler çerçevesinde sinemasal gerçekçilik tartışması yürütülmüş, Türkiye ...
  • Haberin iktidarı-uluslararası ilişkilerde yeni medya: Bir örnek olay olarak Rusya'nın Kırım'ı ilhakı 

   Odabaşı Demirci, Pınar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
   Tezin çalışma konusu uluslararası ilişkilerde yeni medya kullanımı ve geleneksel medya ile yeni medya arasındaki ilişki ve pratikleri incelemeye dayanmaktadır. Niteliksel söylem analizinin kullanıldığı tez çalışmasında, ...
  • İkinci Dünya Savaşı sonrası Türk basınında emperyalizm eleştirileri: Markopaşa örneği 

   Dilan, Korkmaz (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Gazetecilik Ana Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışma, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yayın hayatına başlayan ve siyasal mizah türünde yayınlanan Markopaşa gazetesinin emperyalizme karşı muhalefetini analiz etme amacındadır. Kadrosunda Sabahattin Ali, Aziz Nesin, ...
  • İşçiler, sendikalar ve iletişim: Metal ve genel işler işkolları örneği 

   Abdal, Pınar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı : Gazetecilik Bilim Dalı, 2019)
   Bu araştırma, işçi sınıfının ve sendikal alanın değişen iletişim pratiklerini yeni iletişim teknolojileri üzerinden kavramayı amaçlamaktadır. Çalışma bunu, hem Türkiye'de sendikaların yeni iletişim teknolojilerini kullanma ...
  • Kapsayıcı bir iletişim kavramı olarak propaganda 

   Uluçeçen, Tolga Han (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2020)
   Teknoloji, ulaşım ve iletişim imkânlarının büyük bir hızla geliştiği günümüzde propaganda; birçok farklı aktör tarafından uygulanan; aynı zamanda hiç bir bireyin, kitlenin, kurumun hedef olmaktan kaçınamadığı bir faaliyettir. ...