sherpa/romeo

Now showing items 1184-1203 of 7870

  • B-konvolüsyonlar için O'Neil tipi eşitsizlik ve bazı uygulamaları 

   KÜÇÜKASLAN, Abdulhamit (Yazar); ŞERBETÇİ, Ayhan (Tez Danışmanı)
   Bu tez altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde, temel tanım, teorem ve lemmalar verilmiştir. Üçüncü bölümde, ?-dağılım fonksiyonu ve bir fonksiyonun ?-yeniden düzenlemesi tanıtılarak ...
  • “B-r-e” ve “b-d-‘a” köklerinin semantik analizi 

   ALBAYRAK, Halis (Tez Danışmanı); İSLAMOĞLU, Zehra (Yazar)
   Yaratma, Allah ile insan arasındaki ontolojik ilişkiyi belirleyen ve Kur’ân-ıKerîm’in önemle üzerinde durduğu İslam düşüncesinin en temel kavramlarındanbiridir. “ برأ (B-R-E) ve بدع (B-D-‘A) Köklerinin Semantik Analizi” ...
  • B.D.galaktosidaz enzimi kullanılarak yapılan yoğurtların kalite kriterleri üzerine bir araştırma 

   KIRDAR, Seval Sevgi (Yazar); SEZGİN, Emel (Tez Danışmanı)
   Bu çalışmada yoğurt üretiminde kullanılan B.D.galakto- sidaz enzim preparatının elde edilen ürünün kalite kriterleri üze rine olan etkileri incelenmiştir. 0.1, 0.2 ve 0.3 ml/lt enzim ilave edilerek yaklaşık % 30, 50, 70 ...
  • B4C katkılandırılmış MgB2 süperiletkeninin fiziksel özellikleri 

   GENCER, Ali (Tez Danışmanı); KHANKESHIZADEH, Solmaz (Yazar)
   Bu tezin temel amacı bulk şeklindeki MgB2’nin elektromanyetik davranışları üzerine B4C’nin etkisini araştırmaktır. Bulk MgB2 örnekleri, stokiyometrik, elemental toz karıştırma olarak hazırlanmıştır ve bir saat süresince ...
  • Baas partisi ve Kuzey Irak güvenli bölgesi 

   MUHAMMAD, Arkan H. (Yazar); ALPKAYA, Gökçen (Tez Danışmanı)
   Bu tez çalısmasında, Subat 1963 - 9 Nisan 2003 tarihine kadar olan dönemdeki Güvenli Bölge'nin tarihi süreci incelenmekte, tezin birinci bölümünde Güvenli Bölge'yi üç asamaya ayırdık; birinci asama (1963), ikinci asama ...
  • Baba Rahim Meşreb'in kişiliği, şahsiyeti ve tasavvuf anlayışı 

   AŞKAR1, Mustafa (Tez Danışmanı); KANABAEV, Cemaldin (Yazar)
   Baba Rahim Meşreb XVIII. Yüzyılın en etkili Türk mutasavvıflardan biridir. İlmin merkezi olan Orta Asya topraklarında doğmuş, büyümüş ve kendini yetiştirmiştir. Melamî, Kalenderi bir derviş olan Meşreb, yaptığı hizmetleriyle, ...
  • BABADAĞ DOKUMACILIĞI VE İLÇEDE ÜRETİLEN DÜZ DOKUMALARIN BAZI ÖZELLİKLERİ 

   ATICI ATEŞOK, Ebru (Yazar); ERDOĞAN, Zeynep (Tez Danışmanı)
   Geçmişte konar-göçer teşkküllerin iklim ve coğrafi konum nedeniyle Denizli ve çevresine yerleşmeyi tercih ettikleri bilinmektedir. Yörenin göçebe yaşantısı ile iç içe olması ve yöresel bir nitelik taşıması dokumalara olan ...
  • BABALIK DAVASI 

   TOKAR, Zuhal (Yazar); AKİPEK, Şebnem (Tez Danışmanı)
   22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı, 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren, yeni Medeni Kanunumuz; pek çok konuda olduğu gibi, soybağı hukukunda da önemli değişiklikler yapmış, yenilikler getirmiştir. Önceki Medeni Kanun'da ...
  • Babazâde Ahmed Naim'in ilimler tasnifinde ahlâk ilminin yeri 

   Ada Dalkıran, Nazangül (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmada Babanzade'nin bilimler sınıflandırmasında ahlakın yeri değerlendirilmiştir. Şüphesiz bir düşünürün ilimler tasnifine şekil veren unsur O'nun varlık bilgi değer ekseninde dünya kavrayışıdır. Bilimlerin tasnif ...
  • Baca gazı kükürt gidermede doğal soda külü üretim süreci atığının kullanımının araştırılması 

   İLHAN, Yasemin (Yazar); ERTUNÇ, Suna (Tez Danışmanı)
   Baca gazından SO2 gideriminde kalsiyum ve sodyum içeren bileşikler başta olmak üzere birçok sorbent kullanılmaktadır. Bu çalışmada; sodyumlu bileşikler içinde yer alan tronadan, doğal soda külü üretim süreci atığı olan, ...
  • Bacillus Circulans M34’ten proteaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu 

   SARİ, Esma (Yazar); ÖKTEMER, Atilla (Tez Danışmanı)
   Bu çalışmada topraktan izole edilen Bacillus circulans M34’ten proteaz enzimi saflaştırılmış ve karakterize edilmiştir. Proteaz enzimi; (NH4)2SO4 çöktürmesinden sonra Q-Sepharose anyon değişim kromatografisi ve Sepharose ...
  • Bacillus sphaericus suşlarının PAGE ile elde edilen hücredışı protein profillerine göre ayrımı 

   ÇÖKMÜŞ, Cumhur (Tez Danışmanı); MERCAN, Nazime (Yazar)
   Bu çalışmada, Bacillus sphaericus' un 13'ü patojen ve 6'sı patojen olma yan toplam 19 susunun gerek vejetatif ve gerekse spor evresi filtrat proteinleri Native-PAGE ve SDS-PAGE ile incelenmiş ve suşlar protein profillerine ...
  • Bafra genotipinin Ankara şartlarinda yetiştiriciliği 

   AKÇAPINAR, Halil (Tez Danışmanı); GÜNGÖR, İrfan (Yazar)
   Bu araştırma, Ankara koşullarında ve halk elinde yetiştirilen Bafra koyun sürüsünde bazı önemli verim özelliklerinin incelenmesi ve böylece ırkın bölgeye uyumuyla ilgili bilgilerin elde edilmesi amacıyla yapılmıştır. ...
  • Bağcılıkta iyi tarım uygulamaları hakkında üreticilerin bilgi düzeyinin incelenmesi: Manisa ili, Salihli ilçesi örneği 

   Alemdar, Özlem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2019)
   İyi Tarım Uygulamaları insan sağlığını koruyan, sosyal açıdan yaşanabilir, çevreyi ve doğal yaşamı önemseyen, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlandığı bir üretim sistemidir. Güvenli gıda üretimini sağlayan ...
  • Bağdat’ ta bulunan “el-merkezu’l-vatani” ,“el-evkâfu’l-âmme” ve “eş-şeyh Abdulkâdir Geylânȋ” kütüphanelerindeki tefsir içerikli el yazmaları 

   KOÇ, Mehmet Akif (Tez Danışmanı); AUSAMAH, Khudeer (Yazar)
   ÖZET Bağdat’ta bulunan “el-Merkezu'l-Vatani” ,“el-Evkâfu'l-Âmme” ve “eş-Şeyh Abdulkâdir Geylâni” Kütüphanelerindeki tefsir içerikli el yazmaları isimli tezde ilgili eserlerin sayımı ve tanıtımı yapılarak; bunlardan ...
  • BAĞIMSIZLIKTAN SONRA AZERBAYCAN – ABD İLİŞKİLERİ 

   GULİYEV, Samir (Yazar)
   1991 yılında bağımsızlığını kazanan ve önemli jeopolitik konuma sahip olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin temel amacı uluslararası camianın eşit ve bağımsız bir aktörü haline gelerek, bağımsızlığını ve güvenliğini korumak ...
  • Bağlanma stilleri, problem çözme becerileri ve hükümlülük özellikleri arasındaki ilişkiler 

   TUTAREL KIŞLAK, Şennur (Tez Danışmanı); FEYZİOĞLU, Semiha Emel (Yazar)
   Bu araştırmada hükümlülerin bağlanma stilleri ile problem çözme becerileri ve hükümlülük özellikleri arasındaki ilişki irdelenmiştir. Hükümlülerle yapılan araştırmaların sınırlı sayıda olması bu araştırmanın önemini ...
  • Bağlanma, erken döneme yönelik şemalar, öz-yönetim ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiler 

   HİSLİ ŞAHİN, Nesrin (Tez Danışmanı); YAKA, Ali İhsan (Araştırma Sorumlusu)
   Bu aratırmada, psikiyatrik rahatsızlığı (depresyon, anksiyete ve yeme bozuklukları)olan kişilerde; bağlanma, erken dönemde oluşan uyumsuz şemalar, öz-yönetim ve psikolojikbelirtiler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. ...
  • BAĞLI TÜKETİCİ KREDİLERİ 

   KAPAĞAN, Gönül (Yazar)
   Tezimizin konusu tüketici kredilerinin alt türü olan bağlı kredilerdir. Konunun incelenmesinde başlangıçta, konuyla ilgili kavramların açıklanmasına önem verilmiştir. Tüketici kredisi bugün bankacılık sisteminin en önemli ...
  • Bağımlı gözlemlerle bootstrap yöntemi 

   ARKANT, Bengül (Yazar); KARABULUT, İhsan (Tez Danışmanı)
   İstatistiksel çıkarımın önemli noktalarından birisi yığından alınan örneklemin yığını temsil etmesidir. Bootstrap, bu düşünceyi temel alarak geliştirilen bir yeniden örnekleme yöntemidir. Efron (1979)’ un bootstrap yöntemi ...