sherpa/romeo

Now showing items 7519-7538 of 7870

  • X Persei yıldızının (HD24534) optik ve moröte tayflarının incelenmesi 

   YÜCE, Kutluay (Yazar); ENGİN, Semanur (Tez Danışmanı)
   Bu tez çalışmasında, Büyük Kütleli X-ışın çifti olan X Persei sisteminin optik ve moröte tayfları ile Ankara Üniversitesi Gözlemevinde yapılan fotoelektrik fotometri gözlemleri incelenmiştir. Trieste'deki Haute Provence ...
  • X-ışını bilgisayarlı tomografisi(Computed Tomography-CT) tek ve çok-kesitli sistemlerde kalite kontrol testlerinin standartizasyonu 

   BOR, Doğan (Tez Danışmanı); İNAL, Tolga (Yazar)
   Bu çalışmanın amacı tek ve çok kesitli X-ışını bilgisayarlı tomografi sistemlerinde kullanılabilecek ortak bir kalite kontrol protokolünün standart hale getirilmesidir.X-ışını bilgisayarlı tomografisi sistemlerinin kalite ...
  • XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar 

   ORUÇ, Hatice (Tez Danışmanı); ATEŞ, Erhan (Yazar)
   Ortaya çıkışları itibariyle Türk tarihinin en tartışmalı kavimlerinden birisi olan Kıpçaklar, geçirmiş oldukları uzun ve karmaşık serüvenlerin neticesinde Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkırlara kadar gelmişlerdir. Burada ...
  • XII. yüzyılda Erzurum ve çevresinde Saltuklu Beyliği ve II. İzzeddin Saltuk Dönemi Kafkasya politikası 

   ERDEM, İlhan (Tez Danışmanı); DİKMEN, Emine (Yazar)
   “XII. Yüzyılda Erzurum ve Çevresinde Saltuklu Beyliği II.İzzeddin Saltuk’unKafkasya Politikası” adlı çalışmamız giriş kısmından sonra iki ana bölümdenmeydana gelmektedir. Giriş bölümünde çalışmamız sırasında yararlanmış ...
  • XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA ANTAKYA (1800-1850) 

   KARA, Adem (Yazar); ÖZKAYA, Yücel (Tez Danışmanı)
   Bu çalışma, Antakya'nın 1800-1850 yılları arası idarî, sosyal ve iktisadi hayatını ortaya koymaya çalışmaktadır. Ayrıca bu tarihler arasında Antakya'da meydana gelmiş hadiselerle birlikte, görev yapmış idareciler de ele ...
  • XIX. Yüzyıl Japonya’sında siyasi düşünce:“Shinron” ve “Bunmeiron no Gairyaku” eserlerinde ideoloji 

   NALBANT AYHAN, Şeyma (Yazar); DÜNDAR, Merthan (Tez Danışmanı)
   Bu tezde, Meiji Dönemi öncesinde ortaya çıkan iki farklı ideoloji olan Mitogaku ve Yōgaku düşünürlerinden Aizawa Seishisai ve Fukuzawa Yukichi‟nintemel düşünce yapıları, Shinron ve Bunmeiron no Gairyaku eserleri üzerinden ...
  • XIX. yüzyılın ikinci yarısında Bayburt 

   BUHARALI, Eşref (Tez Danışmanı); KÖKSAL, Ali (Yazar)
  • XIX. yüzyılın ikinci yarısında Bayburt 

   BUHARALI, Eşref (Tez Danışmanı); KÖKSAL, Ali (Yazar)
   XIX. yüzyılın ikinci yarısında Bayburt'un sosyo-ekonomik yapısının ele alınacağı bu çalışma; başta arşiv belgeleri olmak üzere araştırma eserlerden, salnamelerden, ansiklopedilerden, seyahatnamelerden, dergilerden, ...
  • XVI. YÜZYIL HALVETİ ŞİİRİNDE DİN VE TASAVVUF 

   AKKUŞ, Mehmet (Tez Danışmanı); ÖZTÜRK, Ali (Yazar)
   Tezimizde, Halvetiyye tarikatının ortaya çıkmasından XVI. Yüzyılın sonuna kadar meydana getirdiği manzum edebî birikim, dinî edebiyat perspektifinden incelemeye tabi tutulmuştur.Tezimiz, bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. ...
  • XVI. YÜZYIL OSMANLI ŞENLİKLERİNİN SİYASAL BOYUTLARI VE GÜNDELİK HAYATA ETKİLERİ 

   ŞAKİROĞLU, Mahmut Hasan (Tez Danışmanı); OCAK, Derya (Yazar)
   Tüm dünya ile birlikte Osmanlı Devleti’nde de bir takım değişimlerin sezinlenmeye başladığı bir yüzyıldır 16. yüzyıl. Osmanlı Devleti, en geniş sınırlarına bu yüzyılda ulaşmış, en görkemli şenliklerini bu yüzyılda ...
  • XVI. YÜZYILDA KIZILBAŞLIK FARKLILAŞMASI 

   TEBER, Ömer Faruk (Yazar); ONAT, Hasan (Tez Danışmanı)
  • XVI. YÜZYILDA SAMSUN-AYINTAB HATTI BOYUNCA YERLESME, NÜFUS VE EKONOMİK YAPI 

   HALAÇOĞLU, Yusuf (Tez Danışmanı); DEMİR, Alpaslan (Yazar)
   Osmanlı sosyal ve iktisat tarihi açısından önemli bir kaynak olan tahrir defterlerine dayalı olarak yapılan çalısmamızda, Arım, Niksar, Tokat, Sivas, Divrigi, Darende, Besni ve Nehrülcevaz kaza/nahiyelerine ait bilgiler ...
  • XVI. yüzyılda Çıldır eyaleti Ahıska Sancağı’nın politik ve sosyo-ekonomik durumu 

   BEKADZE, Shota (Yazar); ÜNLÜ, Reşat Barış (Tez Danışmanı)
   Bekadze, Shota, “XVI. Yüzyılda Çıldır Eyâleti Ahıska Sancağı’nın Politik ve Sosyo-Ekonomik Durumu”, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Reşat Barış Ünlü. Tezimizde, 1595 tarihli “Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistan” ...
  • XVII. YÜZYILDA ANKARA 

   TAŞ, Hülya (Yazar); ERGENÇ, Özer (Tez Danışmanı)
   Taşrada devlet mansablarında oluşturulan şer‘iyye sicillerinde yer alan verilerden hem devlet örgütünün işleyişi hem de toplumsal tarih hakkında bilgi edinebilmek mümkündür. Bu yüzden gündelik hayat ağırlıklı olan ...
  • XVII. YÜZYILINİ İLK YARISINDA LARENDE 

   KAYNAKCI, Ahmet Gökhan (Yazar); BATMAZ, Eftal S. (Tez Danışmanı)
   Bu çalısmada, 17. yüzyılın ilk yarısında Larende'nin tarihini bütüncül bir bakıs açısıyla incelemek amaçlanmıstır. Larende'nin fiziksel, yönetsel, demografik, sosyal ve ekonomik tarihi, ser'iyye sicilleri ve tahrîr ...
  • XVII. yüzyılda Osmanlı toplumunda Nakşibendîlik (İstanbul, Diyarbakır, Bursa) 

   ARMAĞAN, Abdüllatif (Tez Danışmanı); KAYA, Hakan (Yazar)
   ÖZET XVII. yüzyıl Osmanlı toplumunda Nakşibendi tarikatının (İstanbul-Diyarbakır-Bursa) konu edildiği bu çalışmada, adı geçen tarikatın zikredilen yerlerde ne derecede etkili olduğu ortaya konulmuş, Osmanlı’nın bu üç büyük ...
  • XVIII. Y.Y.’A KADAR ANADOLU’DAKİ TÜRKMENLERİN DİNİ DURUMU 

   ERDOĞAN, Özden (Yazar)
   Eski Türklerin dini inancını “Kök Tengri” oluşturmaktaydı. Bununla birlikte Türkler, tarihleri boyunca, yayıldıkları geniş alanlarda, Budizm, Maniheizm, Hıristiyanlık ve Musevilik gibi dinleri de kabul etmişlerdir. Ancak ...
  • XVIII. YÜZYILDA MANİSA’DA GÜNDELİK HAYATA İLİSKİN BİR DEGERLENDİRME 

   YILDIZ, Selda (Yazar); ERGENÇ, Özer (Tez Danışmanı)
   Tezimizin amacı, XVIII. yüzyılda Manisa'da gündelik hayatı içindeki insanın hikâyesine yönelerek yeni bir tavır ile yeni bilgilere ulasmak ve tarihin konusunu güncele getirebilmekti. 'XVIII. Yüzyılda Manisa'da Gündelik ...
  • XVIII. yüzyıl Paris salonlarında kamusallık ile nezaket ilişkisi 

   Demir, Barış Meriç (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
   Bu çalışma mekâna egemen olan nezaket kurallarının kamusallıkla ilişkisini XVIII. yüzyıl Paris salonları üzerinden incelemektedir. Habermasçı kamusallık düşüncesi katılımcıların eşitliğini ve eleştiriye açıklığı merkeze ...
  • XVIII. yüzyılda boğa güreşleri imgesinin edebiyata yansıması 

   ÜNSAL, Nil (Tez Danışmanı); ALİYEVA, Aynur (Yazar)
   İnsanoğlu yaratıldığı günden itibaren doğayla iç içe olmuş, tabiatın ona sunduğu nimetlerden yararlanmıştır. Boğalar insanların en eski zamanlardan beri vazgeçilmezleri olmuştur. Zamanla insanlar ondan yiyecek, çalışma ...