Recent Submissions

 • Sosyal güvenlik hukukunda ölüm sigortası 

  Civan, Arzu Gökalp (Ankara :Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2019)
  Kesin bir tanımı yapılamayan sosyal güvenlik teriminin içeriğinin belirlenmesine Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 1952 yılında kabul ettiği 102 no.lu Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin Sözleşme katkı sağlamıştır. ...
 • Başucu noktası gözlemleriyle atmosferik görüş ölçümü 

  Aytekin, Erdem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı, 2019)
  Bir gök cisminden gelen ışığın dalga cephesinin Dünya atmosferinden geçerken uğradığı bozulmaların hepsi atmosferik görüş kalitesini belirlemektedir. Atmosferik görüş kalitesinin ölçülmesi, sadece gözlemevlerinin yer ...
 • Orduların profesyonelleşmesi: Türkiye örneği 

  Karaaslan, Hikmet (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyoloji Anabilim Dalı, 2019)
  Soğuk Savaş Dönemi sonrasında, özellikle batılı ve gelişmiş ülkelerin ordularının zorunlu askerlik modelinden, gönüllülük esasına dayanan profesyonel ordulara geçiş yaptığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, araştırmanın ...
 • Araç sigortalarında IBNR hesaplanması üzerine bir çalışma 

  Durusoy, Seda (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : İstatistik Anabilim Dalı, 2019)
  Sigorta şirketlerinin hasar karşılıklarının olabildiğince iyi tahmin edilmesi oldukça önemlidir. Hasar karşılıklarının tahmin edilmesinde sigorta branşları da dikkate alınmalıdır. Amaç, hasar karşılıklarını doğru hesaplayarak ...
 • Sürmecik (Banaz-UŞAK) Paleolitik açık hava yerleşimi, Levallois teknolojisi 

  Karahan, Göknur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Arkeoloji Anabilim Dalı : Tarih Öncesi Arkeolojisi Bilim Dalı, 2019)
  Bu tez çalışması Levallois tekniğin Sürmecik Paleolitik açık hava yerleşimindeki görünümünü incelemeyi amaçlamıştır. Levallois çekirdekler tüm hazırlanmış çekirdekler içerisinde %59 oran ile temsil edilirler. Çoğunlukla ...
 • HAT-P-19 b ve WASP-52 b ötegezegenlerinin geçiş gözlemlerinin analizi 

  Yalçınkaya, Selçuk (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada WASP-52 b ve HAT-P-19 b gezegenlerinin geçiş gözlemleri Tübitak Ulusal Gözlemevinin 1 metre birincil ayna çaplı T100 teleskobuyla odak dışı gözlem tekniği ile gözlenmiştir. Ayrıca barınak yıldızların tayfları ...
 • İmar hukukunda ruhsatsız yapılar ve ruhsatsız yapılara uygulanacak olan işlemler 

  Güleç, Elif Merve (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2019)
  3194 sa. İKnun 21. maddesi ile getirilen ruhsat sistemi hem yapıların denetim altında tutulmasını ve hem de bunların idarenin bilgisi dahilinde olmasını sağlayarak daha şeffaf ve eşit bir zeminde yapıları kayıtlandırılmasını ...
 • Lojistik regresyonda robust tahmin yöntemlerinin kullanılması 

  Parlak, Tuğçe (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : İstatistik Anabilim Dalı, 2019)
  En çok olabilirlik tahmin edicisi (MLE), parametrik bir model altında etkinliği nedeniyle lojistik regresyon modellerinin parametre tahminleri için sıklıkla kullanılır. Fakat en çok olabilirlik yöntemi aykırı değerlerin ...
 • Bira pastörizasyon prosesi için inovatif yöntemler geliştirilmesi 

  Karataş, Ozan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
  Bira üretim prosesinde konvansiyonel olarak tünel pastörizatörlerde aşamalı olarak ürünün ısıtılması ve soğutulması prensibine dayanan pastörizasyon sırasında üründe tat ve aroma kayıpları meydana gelmektedir. Uzun proses ...
 • Düzgün uzaylarda ideal yakınsaklık 

  Arat, Yelda (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Matematik Anabilim Dalı, 2020)
  Bu tez 5 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde, metrik uzaylarda süzgeç, ideal ve ideal yakınsaklık (I-yakınsaklık) kavramları tanıtılıp bu kavramların bazı özellikleri incelenmiştir. ...
 • Bilgi sosyolojisi bağlamında büyük veri ve toplumsal gerçekliğin inşası 

  Şahin, Osman (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı : Din Sosyolojisi Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada "büyük veri" kavramı, bilgi sosyolojisi ve Mcluhan'ın medya teorisi bağlamında ele alınmış, büyük verinin gündelik hayatı ve bilginin tanımını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu kapsamda, nitel araştırma ...
 • Geleneksel yerleşmelerin ekolojik tasarım kapsamında değerlendirilmesi: Mardin, Midyat örneği 

  Olcay, Ayşe (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 2020)
  Kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedef alan ekolojik tasarım uygulamaları, enerjiyi etkin kullanan, doğaya uyum sağlayan tasarımların gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Sahip oldukları çevresel ve kültürel ...
 • Tuzcul Salsola grandis bitkisi rizosfer koşullarından bitki gelişimini destekleyen rizobakteri izolasyonu ve biyogübre olarak kullanım potansiyelinin araştırılması 

  Bozdoğan, Duygu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, 2019)
  Toprak tuzluluğu, dünya tarımını etkileyen önemli bir sorundur ve önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir sorun haline gelmesi öngörülmektedir. Topraklarda tuzluluk, tarım için kullanılabilecek alanı her yıl % 1-2 azaltmaktadır. ...
 • Suriyeli kadınların akademik çalışmalarda görünürlüğü 

  Fiskeci, Hazal (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmanın temel amacı Suriye iç savaşından dolayı Türkiye’ye göç etmiş Suriyeli kadınların, mülteci kampları dışında yaşadıkları deneyimlerin ve sıkıntıların feminist bakış açısıyla irdelenmesidir. Bu amaçla YÖK’ün ...
 • 1851 Londra Uluslararası Sergisi'ne Osmanlı İmparatorluğu'nun katılımı 

  Özilhan, Nilgün (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitusu : Tarih Ana Bilim Dalı : Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, 2020)
  Tüm Ulusların Endüstri Ürünlerinin Büyük Sergisi ile başlayan Dünya Fuarları, katılımcı ülkeler için birer temsil alanı olmuş, yapılan icatların, teknolojik ve sınaî gelişimlerin sergilendiği, Sanayi Devrimi'nin etkisiyle ...
 • Çekerek (Yozgat) tünel güzergahının jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin incelenmesi 

  Songur, Mevlüt Deniz (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
  Bu tez kapsamında, Yozgat il sınırlarında kalan Zile-Çekerek arasındaki mevcut yol güzergahı üzerinde standartları yüksek yeni bir yol yapılması planlanmış, yolun yüksek kurplu geçiş noktasında da güvenli ve rahat bir ...
 • Geçmişle Hesaplaşma: Hukuksal ve Tarihsel İmkân ve Sınırlılıklar 

  Aktaş, Bercan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İnsan Hakları Ana Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışma, geçtiğimiz yüzyılda sosyal bilimlerde pek çok alanı tetikleyen geçmişle hesaplaşmayı konu edinmektedir. Geçmişle hesaplaşma, ağır insan hakları ihlalleriyle dolu bir geçmişin yükünden kurtulmayı, geçmişin ...
 • Ala el-Asvani’nin “İmaret Ya Kübyan” adlı romanında yapı, tema ve anlatım özellikleri 

  Onat, Çiğdem Çavga (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitusu : Doğu Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmanın konusunu günümüz Mısır edebiyatının önde gelen gerçekçi yazarlarından ᶜAlāᵓ el-ᵓAsvān ì oluşturmaktadır. Mısır’ın toplumsal gerçekçi yazarı ᶜAlāᵓ el-ᵓAsvān ì tarafından kaleme alınan ᶜİmāret Yaᶜḳūbyān ...
 • Ege bölgesindeki ihracatçı firmaların istihdam yapısı ve işgücü piyasası algısı 

  Uncu, Mehmet İlhan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Ege bölgesinin istihdam yapısını karşılaştırmalı olarak analiz ederek, Ege Bölgesindeki ihracatçı firmalar özelinde, işsizlikle mücadele stratejileri konusunda mevcut durumun ortaya ...
 • Psychıatrıc power ın contemporary Brıtısh drama: Tom Stoppard’s Every Good Boy Deserves Favour, Sarah Danıels’s Head-Rot Holıday and Joe Penhall’s Blue/Orange 

  Çürük, Nur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi : İngiliz Dili ve Edebiyatı, 2019)
  Contemporary British Drama presents a considerable amount of plays dealing with the theme of mental illness as a socio-political issue. In these plays, mentally ill characters usually appear to be either labelled as ...

View more