sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorDOÇ. DR. HAYAT BOZ
dc.contributor.authorYumrytaş, Mehmet
dc.date.accessioned2020-09-15T10:32:44Z
dc.date.available2020-09-15T10:32:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71851
dc.description.abstractBu araştırma, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında düzenlenen hizmet içi eğitim etkinliklerinin, yetişkin eğitimi ilkeleri ve çalışanlarının görüşleri doğrultusunda incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafında yürütülen hizmet içi eğitimlerin katılımcı görüşleri doğrultusunda değerlendirildiği ilk çalışma olması bakımından önemlidir. Araştırma tarama modelinde olup evrenini, çalışmanın yapıldığı dönemde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez ve taşra teşkilatında görev yapan, merkez ve taşra teşkilatı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimlerden en az birine katılan, tüm hizmet sınıflarındaki her unvan ve statüdeki personel oluşturmaktadır. Söz konusu evrenden Anderson'un sosyal bilimler için farklı büyüklükteki evrenler için kuramsal örneklem büyüklükleri çizelgesi esas alınarak % 5 toleransla 382 kişilik örneklem büyüklüğü tespit edilmiştir. Örneğe ulaşma kapsamında merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı alt evren olarak belirlenmiştir. Merkez teşkilatı, Ankara'da Kurum Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelden oluşmaktadır. Diğer alt evren taşra teşkilatlarındaki personelden oluşmaktadır. Kurumun taşra teşkilatı 81 ilde de mevcuttur. Taşra teşkilatından araştırmaya dahil edileceklerin belirlenmesinde Türkiye İstatistik Bölgeleri Sınıflaması esas alınmıştır. Çalışma, bu istatistik bölgelerinden Düzey 2'de bulunan 26 istatistik bölgesindeki illerde görev yapan personel ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem büyüklüğü, verilerin geçersizliği ve geri dönen anketlerdeki kayıplar gibi sorunlar göz önüne alınarak %10 artırımla 420 kişi olarak belirlenmiş ve bu sayıya ulaşana dek devam edilmiştir. Araştırmada ihtiyaç duyulan veriler anket tekniği ve kayıtların incelenmesiyle elde edilmiştir. Anket formu daha önce Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi adlı çalışmada kullanılan anket olup, araştırmacıdan izin alınmıştır. Araştırmada elde edilen veriler frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( ), standart sapma (Ss), t-testi ve tek yönlü varyans analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmaya katılanların, %70'i 30-50 yaş arasında, %71'i kadın, %79'u evli, 3/4'ü çocuk sahibi, %94'ü sağlık personeli, 4/5'i Lisans ve lisansüstü eğitim seviyesine sahip ve yarıya yakını (%44,6) aile sağlığı merkezlerinde görev yapmaktadır. Kurumun kuruluş tarihinden bu yana hizmet içi eğitimlerin süreklilik gösterdiği, eğitimlerin kurumda görev yapan tüm meslek gruplarını kapsadığı, çoğunlukla ebe, hemşire ve hekim başta olmak üzere genelde sağlık personeline yönelik olduğu, eğitim konularının %50'den fazlasının bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kronik hastalıklarla ilgili olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan personel, hizmet içi eğitimlerin öğrenme ihtiyaçlarını karşıladığı, iş yerinde karşılaştığı sorunları çözme becerisi kazandırdığı düşüncesine olumlu yaklaşmaktadır. İhtiyaç saptamada çalışanların görüşlerine yeterince başvurulmadığı ve ihtiyaç saptamada yüklenmiş ihtiyaçların başat belirleyiciler olduğu görülmüştür. Eğitimlere katılımda ilçelerdeki ve büyükşehirlerdeki personelin ulaşım gibi dış katılım engelleri bulunmaktadır. Yine katılım konusunda evli ve çocuk sahibi olanlar ile aile sağlığı merkezlerinde görev yapan personelin görüşleri farklılık göstermektedir. Hizmet içi eğitimlerde sorun odaklı bir eğitim yaklaşımından öte, öğrenmeye ağırlık veren konu odaklı bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. Konuların anlatımında interaktif eğitim metotlarının pek kullanılmadığı, eğitimcilerin; eğitim becerileri, iletişim becerileri ve yetişkin eğitimi ilkeleri konusunda eğitim ihtiyaçlarının olduğu görülmektedir. Eğitimlerin gerçekleştirildiği psikolojik ortamların (güven, saygı) yeterli olduğu, yemek ve sosyal hizmetler bakımından yetersiz olduğu görülmüştür. Hizmet içi eğitimlerden sonra tam anlamıyla program değerlendirmenin gerçekleştirilmediği görülmektedir. Anahtar Sözcükler: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, hizmet içi eğitim, yetişkin eğitimitr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectHizmet içi eğitimtr_TR
dc.titleTürkiye halk sağlığı kurumu hizmet içi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi / Evaluation of public health institute of Turkey in-service training activitiestr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage147tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record