sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Celal Deha
dc.contributor.authorGüzelsoy, Rıdvan
dc.date.accessioned2020-09-14T19:46:47Z
dc.date.available2020-09-14T19:46:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71848
dc.description.abstractGelişen dünyada insanlarla iletişim kurmak daha çok önem kazanmaktadır. Sadece bilgi edinme amaçlı değil; ticarette, turizmde, teknolojide gelişmeleri takip etme için vb. birçok nedenle diğer insanlarla iletişim kurmak gerekmektedir. Sağlıklı bir iletişim kurabilmek için de yabancı dil bilmek gerekmektedir. Bu yüzden ülkeler öğrencilerine yabancı bir dil öğretme ihtiyacı hissetmektedirler. Bu ihtiyacı gidermek için de öğretim programlarını düzenlemektedirler. Türkiye'de de ilkokul ikinci sınıftan itibaren yabancı dil öğretilmektedir. Gelişen ve değişen dünyada yabancı dil öğretim yöntemleri de öğrenenlerin ihtiyacına göre değişmektedir. Dil uzmanları daha kalıcı ve daha etkili yöntem ve teknikler bulma çabası içinde bulunmaktadırlar. İngiltere'de ortaya çıkan yaratıcı drama yöntemi de içinde barındırdığı doğaçlama ve rol oynama gibi tekniklerle öğrenmenin merkezine öğrencileri aldığı için etkili bir yöntemdir. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı yabancı dil öğretim programında öğretmenlere yaratıcı drama yöntemini kullanmayı önermiştir. Bu araştırmanın amacı Anadolu lisesi dokuzuncu sınıf öğrencilerine yaratıcı drama yönteminin yabancı dil sözcük edinimine etkisini ortaya koyup, başarı düzeylerini incelemektir. Bu araştırma, Kayseri ili Develi ilçesi Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi dokuzuncu sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Bir kontrol grubu, bir çalışma grubu olmak üzere iki grup belirlenmiştir. İnsan ve Toplum (People and Society) ve Turizm (Tourism) temalarının kelimeleri öğretim programında yer alış sırasına göre işlenmiştir. Bu araştırmada nicel verilerden yararlanılarak, öntest-sontest çalışma-kontrol gruplu yarı deneysel bir desen kullanılmıştır. Grup atamaları seçkisiz yapılamadığından bu model seçilmiştir. Çalışma grubu ile sözcük edinimi için yaratıcı drama yöntem ve teknikleri kullanılarak sözcük çalışmaları yapılırken, kontrol grubu ile geleneksel yabancı dil kelime öğretimi yöntem ve teknikleri kullanılarak sözcük çalışmaları yapılmıştır. Hem çalışma grubunda hem de kontrol grubunda dört hafta, belirtildiği şekilde dersler yapılmıştır. Yapılan öntest-sontest analizlerinden sonra yaratıcı drama yöntemi ile yabancı dil sözcük edinen çalışma grubu öğrencilerinin başarısı, geleneksel yabancı dil sözcük edinim yöntem ve teknikleriyle ders işleyen kontrol grubuna göre daha yüksek çıkmıştır. Bunun sonucunda, yaratıcı drama yönteminin Anadolu lisesi dokuzuncu sınıf öğrencilerine sözcük kazandırmada olumlu yönde etki ettiği söylenebilir. Ayrıca, Erdem (2007), tarafından geliştirilen 28 maddelik İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği hem çalışma hem de kontrol grubuna öntest-sontest olarak uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin tutumlarında anlamlı bir gelişme olmamıştır. 20 saat yapılan atölye çalışmaları öğrencilerin tutumlarını değiştirmeye yeterli olmadığı söylenebilir. Anahtar kelimler: sözcük edinimi, yabancı dil, dokuzuncu sınıf Communicating with others is becoming more and more crucial each day. Communication is required not only for acquiring knowledge but also in trading, in tourism and in technology. One needs to learn a foreign language in order to reach out others. Hence, countries make their pupils learn a foreign language beside their mother tounge so as to overcome this obstacle. And they arrange their curriculum according to pupils' needs. In Turkey, students start to learn English at the second grade in primary schools. However, in modern world methods and techniques of teaching a foreign language have been changing. Creative drama emerged from England and from there spread to other countries. Since it contains some techniques such as; demonstration and role play, it involves students and they become in the centre of learning. That's why it's an effective teaching method. The latest curriculum, the Turkish National Ministry of Education published, advises language teachers to use creative drama as a tool to teach a foreign language. The basic aim of this study is to investigate the effect of creative drama on teaching English language vocabulary to ninth graders in an Anatolian high shcool. This study was conducted in Ayhan Yıldırım Anatolian High School, located in Develi, Kayseri. The classes weren't randomly picked since the school administration arranged the classes. One class was picked as experimental group, the other was picked as control group. The vocabulary of People and Society and Tourism units was taught according to the current curriculum. This study was conducted using pretest-post test quasi – experiemental desing with experimental and control groups and quantative data were gained. While having classes with experimental group using creative drama as a teaching method, control grup had classes using traditional foreign language vocabulary acquisition methods. The study was conducted over four weeks in both groups. After the pretest-posttest analyses, the success of the group of students who acquired foreign language vocabulary with the creative drama method was higher than that of the control group by studying vocabulary through the traditional foreign language methods and techniques. As a result, it can be concluded that using the method of creative drama while teaching a foreign language vocabulary to ninth graders in an Anatolian high school, has a significant effect. Moreoever, a 28-item attitude scale developed by Erdem (2007), was carried out as pre and post test, however, according to analyses no significant difference was found. Key words: vocabulary acquisition, foreign language, ninth gradetr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : İlköğretim Anabilim Dalı : Drama Eğitimi Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectsözcük edinimitr_TR
dc.subjectyabancı diltr_TR
dc.subjectdokuzuncu sınıftr_TR
dc.titleYaratıcı drama yönteminin İngilizce kelime edinimine etkisi (Dokuzuncu sınıf örneği)tr_TR
dc.title.alternativeThe effect of creative drama method on english vocabulary acquisition (A ninth grade sample)tr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage116tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record