sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorTanrıvermiş, Yeşim
dc.contributor.authorYeğiner, Pınar
dc.date.accessioned2020-07-29T07:19:21Z
dc.date.available2020-07-29T07:19:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71506
dc.description.abstractYerel yönetimler hızlı nüfus ve talep artışı ile birlikte mevcut gelirleri ile hizmetlerini karşılayamamakta ve yeni kaynak arayışlarına girmektedir. Kamu arazileri ve bu arazilerin değerlendirilme aşamaları ülkemizin ekonomik gelişme süreci için oldukça önemli olup, etkin ve verimli kullanılması gereken bir kaynaktır. Yerel yönetimlerin kaynak ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak istemesi kamu arazilerinin yeterli analizler yapılmadan kullanılmasına neden olmaktadır. İLBANK A.Ş.'nin içinde bulunduğu yeniden yapılandırma sürecinde en son edindiği görevlerden biri Banka için kaynak yaratıp elde edilen gelir ile yerel yönetimlerin finansman arayışlarına destek olmak yer almıştır. Dünyada uygulanan yerel yönetim sistemleri ve yerel yönetim bankacılığının özelliklerinin incelenerek karşılaştırma yapılması yapılandırma sürecinin şekillendirilmesi için önemli görülmektedir. Yerel yönetimler kendi gelirlerini arttırmak ve hizmetlerini tamamlamak amacıyla kaynak arayışında bulunurken birçok kurum/kuruluş da kaynak geliştirme çalışmalarını kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. Farklı kurumların aynı işi kendi bünyesinde yapmaya çalışması nedeniyle kaynak geliştirme süreci bir bütün halinde ilerleyememekte, yeterli kaynak bulunamamakta, yeterli teknik birikimi olmayan kurumlar da işin içerisine girmekte ve tüm bunlar, sürecin başarısız bir şekilde tamamlanmasına sebep olmaktadır. Yerel yönetimlere finansman desteğinin yanı sıra teknik destekte de bulunan İLBANK A.Ş. kaynak geliştirme çalışmalarında da yerel yönetimlere destek olacak birikim ve kadroya sahiptir. Bu çalışmada, farklı kurumlar ve birimler altında yapılan bu çalışmaların tek bir sistem ile daha hızlı ve verimli bir süreçle gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmayacağı araştırılmakta, yerel yönetimlerin bu konuda görüşleri alınarak katılımcı bir yaklaşımla yeni yöntemlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sürecin kurumlar arası bütünleşmiş bir sistemle yürütülmesi, düzgün ve sürdürülebilir işleyiş açısından zorunlu olmaktadır. Böylece yerel yönetimlerin hizmetlerini daha kaliteli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri ve kamu arazilerinin değerlendirilmesi işlemlerini daha etkili bir yaklaşımla yürütebilmeleri mümkün görülmektedir. Due to the rapid population growth and the increased demand, local governments are unable to meet the necessary services with their current revenues, and hence, are in search of new resources. Public lands and their evaluation stages have a critical importance for the economic development process of our country and therefore they should be managed effectively and efficiently. Local governments want to find their resource needs quickly. Public lands are used without adequate analysis. ILBANK INC. has been undertaking a restructuring process and one of its most recent tasks is resource development for the Bank and then to support the local governments in their search for financing with the revenue generated. For the elaboration of this restructuring process, it is important to analyze the local government systems and the features of local government banking throughout the world and make a comparison. While the local governments are in search for resources in order to increase their own revenues and fulfill their duties, many institutions/organizations carry out their own resource development activities. Due to the resource development attempt undertaken by several different institutions seperately, the process of resource development cannot proceed as a whole, not enough resources are developed, institutions which do not have sufficient technical background are involved and all of these bring about the unsuccessful completion of the process. Besides providing financial support, ILBANK INC. also supports local governments technically, and it has the sufficient knowledge and staff to support local governments also in their resource development activities. In this study, it is aimed to investigate whether it is possible to carry out these studies conducted under different institutions and units with a faster and more efficient process with a single system. By taking the opinions of local governments on this subject, it is objected to develop new methods with a participatory approach. Conducting the process with an integrated system between institutions is mandatory for its proper and sustainable operation. Thus, local administrations will be able to perform their services in a more quality and faster way, and the evaluation of public lands will be improved with effective management.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectYerel yönetimlertr_TR
dc.subjectyerel yönetim sistemitr_TR
dc.titleKamu arazilerinin değerlendirilmesinde yerel yönetim bankacılığının rolü: İlbank A.Ş. örneğitr_TR
dc.title.alternativeThe role of local government banking in the development of public lands: Ilbank INC. exampletr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentUygulamalı Bilimler Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage169tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record