sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorBuharalı, Eşref
dc.contributor.authorErkmen, Serkan Emir
dc.date.accessioned2020-07-28T08:12:54Z
dc.date.available2020-07-28T08:12:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71502
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, "Osmanlı Kara Kuvvetlerinin Klasik Dönemi" olarak nitelendirilen 15. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın başı arasındaki zaman diliminde muharip askerlerin Osmanlı Ordusu bünyesinde teşkilatlandırılmaları, savaşlarda ve seferlerdeki işlevleri ile kullandıkları silahlar, askerî kıyafetler ve teçhizatları ele alınmaktadır. Bahse konu üç hususun aynı kavramsal çerçevede ele alınmasının nedeni; tez çalışmasının "silahlar ve askerî teçhizat ile savaşma biçimi (askerî stratejiler) ve askerî teşkilat arasında doğal bir bağ olduğu" savına dayanmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki her muharip birimin sefer ve savaş stratejilerine bağlı olarak ordu içinde kendilerinden beklenen görevler ve sahip oldukları askerî potansiyeller doğrultusunda giyindiklerini, silahlandıklarını ve askerî teçhizatlarını buna göre dizayn veya tercih ettikleri savunulmakta; Klasik Dönem Osmanlı silahları ve askerî teçhizatlarının yapısal, biçimsel ve niteliksel özellikleri bakımından yüzyıllar içinde geçirdiği değişimlerin, genel olarak dünya askerî tarihinde özel olarak da Osmanlı askerî tarihinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda yaşandığını örnek olaylara, yazılı kaynaklara, görsel verilere ve günümüze ulaşmış objelere dayanarak iddia edilmektedir. Bu kapsamda, tez metni; giriş bölümü, üç ana bölüm ve sonuç bölümü olmak üzere 5 bölüm başlığı altında yazılmıştır. Giriş Bölümünde; tezin ana savı bağlamında amacı, konusu, kapsamı, sınırlılıkları ve araştırmada kullanılan yöntemler hakkında bilgiler sunulmuştur. Kuruluş Dönemi Osmanlı askerî yapısının temel dinamikleri hakkında genel bir çerçevenin oluşturulduğu Birinci Bölümde; Osmanlı Beyliğinin askerî yapısının temel dinamiğini oluşturan muharip kuvvetler ve bu kuvvetlerin ruhunu yansıtan alplık geleneği hakkında bilgiler sunulmuş; akabinde küçük bir beyliğin askerî teşkilatından büyük bir imparatorluk ordusuna geçişte yaşanan yaklaşık 150 yıl süren dönüşüm süreci ele alınmıştır. İkinci Bölümde; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki muharip birimlerin teşkilat yapısı, sefer ve savaşlardaki görevleri, silahları, askerî teçhizatları ve kıyafetleri hakkında bilgiler, Osmanlı Kara Kuvvetlerindeki muharip birimlerin doğrudan bağlı bulunduğu idari yapıya göre "Merkez Teşkilatı Askerleri (Kapıkulu Askerleri)" ve "Taşra Teşkilatı Askeri (Eyalet Askerleri)" olmak üzere iki ana başlık altında sunulmuştur. Üçüncü Bölümde; Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde kullanılan silahlar ve askerî teçhizatların yapısal, biçimsel ve teknolojik özellikleri ile kullanım alanları hakkındaki bilgiler; "Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde Silahlar" ve "Klasik Dönem Osmanlı Kara Kuvvetlerinde Askerî Teçhizat" olmak üzere iki ana başlık altında yazılmıştır. Tezin Sonuç Bölümünde ise; ana bölümlerde aktarılan bilgiler ve veriler çerçevesinde yapılan tespitler, değerlendirme ve yorumlarla tezin ana savı doğrulanmaya çalışılmıştır. In this thesis, the belligerent forces' organization in the Ottoman army, the functions and the weapons used in the battles and the campaigns and the military clothes and equipment are discussed for the period between the second half of the 15th century and the beginning of the 18th century which is defined as the Classical Period of the Ottoman Land Forces. The reason why these three issues are dealt with in the same conceptual framework is that; the thesis is based on the argument that "there is a natural link between the weapons and military equipment and, combat style (war strategies) and the military organization". In this study; it is claimed that every combat unit in the Classical Period of Ottoman Land Forces is dressed, design and choose its weapons and military equipment accordance with the military campaign and military strategies. It is also asserted that the changes at the weapons and the military equipment in the way of the structural, formal and qualitative features over centuries during the Classical Ottoman period are took place related to the developments in the world military history but particularly in the Ottoman military history. Moreover, this relation is claimed by the case studies, written sources, visual data and objects that have survived to the present day. In this context, the thesis is structured under 5 main chapters which are the introduction, three main sections and conclusions. In the introduction section; the aim, subject, scope, limitations and methods used in the research are presented in the context of the main argument of the thesis. In the first main section in which a general framework about the basic dynamics of the Ottoman military is structured; the basic principles of the military structure of the Ottoman Principality, the belligerent forces which form the basic structure of the combat forces and the spirit of these forces that reflect the tradition of "Alplık" is presented. Right after, the shifting process which lasted for about 150 years in the transition period from the military organization of a small principality to a great army is discussed. In the second main chapter; the information about their missions in the campaigns and wars, their weapons, military equipment and clothes of the organizational structure of the combatant units in the Classical Period Ottoman Land Forces is presented under two main heading due to subsidiary administrative structure which are called "Central Organization Troops (Kapıkulu Troops)" and " Peripheral Organization Troops (Provincial Troops)". In the third chapter; information about the structural, technical and technological properties of the weapons and military equipment used in the Classical Ottoman Land Forces are cited under two main headings "Weapons in the Classical Period Ottoman Land Forces" and "Military Equipment in the Classical Period Ottoman Land Forces". As a consequence, in the conclusion part; the main argument of the thesis is tried to be verified with the findings, evaluations and comments made in the main sections.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Anabilim Dalı : Genel Türk Tarihi Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectSilahlartr_TR
dc.subjectTeçhizattr_TR
dc.subjectKara Kuvvetleritr_TR
dc.subjectOsmanlıtr_TR
dc.titleKlasik dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri (Silahları ve teçhizatları)tr_TR
dc.title.alternativeClassical age Ottoman Land Forces (Weapons and equipment)tr_TR
dc.typedoctoralThesis / Tez, Doktoratr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage879tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record