sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkorkut, Korkut
dc.contributor.authorBalkan, Fatma Gülen
dc.date.accessioned2020-07-24T12:41:24Z
dc.date.available2020-07-24T12:41:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71494
dc.description.abstractBir kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak üzere, o kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerini değerlendirerek, bu süreçleri iyileştirmek ve geliştirmek amaçlı yapılan denetim ve danışmanlık faaliyetine iç denetim denir. Dünyada iç denetim kavramı ilk olarak, özel sektöre endeksli olarak kullanılmaya başlanmıştır. İç denetim faaliyetleri, 1941 yılı itibariyle kurulan "Uluslararası İç Denetçiler Örgütü (The Institute of Internal Auditors – IIA)" ile kurumsal yapıya kavuşturulmuş ve iç denetim faaliyetleri kapsamında kamu sektörüne yönelik uygulamalar da, ilk olarak 1980'li yıllar itibariyle Anglo – Sakson ülkelerinde gündeme getirilmiştir. Sigorta; önceden ödenen prim karşılığında, ileride yaşanabilecek zararı gidermek üzere yapılan anlaşmadır. Sigortacılık hizmeti veren şirketlerin de iç denetim birimleri mevcut olup sigortacılık ile ilgili tüm iş ve işlemlerin sigortacılık mevzuatına uygunluğunu denetlemektedir. İşbu iç denetim biriminin görevi; sigortacılıkla ilgili tüm iş ve işlemlerde yapılan hata, hile, usulsüzlükleri tespit edip önlemektir. Şirketin iç yönergeye, yönetim stratejisine ve politikalarına uygunluğunu kontrol etmek ve denetlemektir. Yapılan iç denetim sonucunda, elde edilen bulgular bir iç denetim raporu olarak şirket teftiş kuruluna sunulmaktadır. Şirketin bağlı bulunduğu bir grup firma yani finansal holding kuruluşu var ise işbu denetim sonuçları, holding için birer denetim konusu oluşturmakta, şirket içinde denetlenecek birimler açısından denetim girdisi niteliği arz etmektedir. Mevcut denetimler sonucunda, iştirak şirketlerin şeffaf yönetim ve çalışma esası içerisinde olup olmadığı, etkin, verimli bir iç denetim süreci yönetip yönetmediği, karlılık durumu, hem kamuoyuna hem de bağlı olduğu finansal holdinge bilgi, belge ve kayıtlarla sunulmaktadır. İşbu iç denetim sonuçları finansal holdingin yönetim anlayışını, itibarını ve kurumsal kimliğini etkilemektedir. Anahtar Kelimeler: Kurum, Sigorta, Şirket, Uluslararası İç Denetçiler Örgütü Internal audit is a kind of activity which offers audit and consultancy in order institution to help to reach its goals by evaluating control and institution management process. In the world, the concept of internal audit has started to used by indexed of private sector. The Institute of Internal Auditors has founded in 1941 and activities of internal auditing have met corporate structure. Therefore, insurance is an agreement which will cover the damage that can be occur in the future. Insurance companies have internal audit departments. This department controls the company according to regulation of insurance and controls company's transaction and works. The duty of the internal audit unit is to determine and prevent faults, tricks and irregularities related to insurance works. In addition, this department duty is to control and check the convenience of internal directive, management strategies and policies. After doing internal audit, findings are offered to inspection board of the company as an internal audit report. If the company is dependent to a financial holding company, internal audit results will be audit subject and data in the company in terms of inspected units. As a result of these audits, the subscription company has transparent management and work or not and the company has effective and efficient internal audit process or not and its profitability are offered to the financial holding company with information, documents and recordings. These internal audit results affect the financial holding company's manner of rule, reputation and corporate identity. Keywords: Institution, insurance, company, The Institute of Internal Auditors.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İşletme Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectKurumtr_TR
dc.subjectSigortatr_TR
dc.subjectŞirkettr_TR
dc.subjectUluslararası İç Denetçiler Örgütütr_TR
dc.titleFinansal holding kuruluşu bünyesindeki sigorta şirketlerinin iç denetim sonuçlarının hâkim şirket yönetim anlayışına etkileritr_TR
dc.title.alternativeEffects of the internal audit results of the insurance companies in the financial holding company on the dominant company management approachtr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage103tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record