Show simple item record

dc.contributor.authorErdoğan, Murat Faik
dc.date.accessioned2020-07-08T07:45:57Z
dc.date.available2020-07-08T07:45:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71368
dc.description.abstractGiriş: Riedel tiroiditi (RT), genellikle multifokal sistemik fibrozis sendromunun bir komponenti olan nadir bir kronik tiroidit türüdür. İlk defa 1864’de demir sertliğinde tiroid dokusu olarak tanımlanmıştır. Etyolojisi ve kesin tedavisi belirlenmemesine rağmen, IgG4 ilişkili sistemik hastalığın tiroid tutulumu olarak kabul edilmektedir. IgG4 ilişkili hastalıklar ile ilgili bilgi birikimi arttıkça, bu nadir hastalığa yaklaşım da açıklığa kavuşacaktır. Amaç: Amacımız hastalığın klinik özelliklerini, aktivite belirteçlerini, etkin tedavi protokollerini ve diğer IgG4 ilişkili hastalıklar ile birlikteliklerini araştırmaktır. Yöntem: Yürütücü merkez Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı olmak üzere; toplamda altı 3.basamak Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kliniğinden, Ekim 2015 ile Ekim 2018 tarihleri arasında 12 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Otoimmün belirteçler anti-nükleer antikor(ANA), antinötrofil sitoplazmik antikor (ANCA), ekstrakte nükleer antijen (ENA) paneli ve total IgG ve IgG4 düzeyleri analiz edilmiştir. Eşlik edebilecek IgG4 ilişkili hastalıklar açısından boyun, toraks için bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülemeleri yapılmıştır. Serum fibrozis belirteçleri ICAM-1 ve TGF-beta çalışılmıştır. Hastalardan akım sitometrik çalışma olarak plazmablast (CD19 düşük,CD38+CD20-,CD27+,CD10 +,CD20+) düzeyi çalışılmıştır. Patoloji preparatları fibrozis belirteçleri ICAM-1 ve TGF beta ve IgG4 ve IgG ile tekrar boyanmıştır. Tüm hasta grubu değerlendirildiğinde, hastaların %25 erkek, %75 kadın (4:8) olarak bulundu. Yaş ortalamaları 50±9 (35-63); tanı yaşları 43(32-61) saptandı. Otoimmün belirteçleri negatif olarak saptandı. Immün globülin G ve G4 incelemelerinde Total IgG düzeyi 11,7 ±1,8 g/L (normal aralık 7,5-15) ve IgG4 0,19±0,12 (normal aralık 0,03-0,8) g/L olarak bulundu. 8 hastada Riedel tiroiditi ile uyumlu boyunda ve mediastende kitle lezyonları saptandı. TGF-beta düzeyleri ortalaması 17526 ± 3478 ng/ml olup; ICAM-1 düzeyleri ortalaması 28452±1245 ng/ml olarak saptandı. Serum akım sitometrik çalışmada hastaların hiçbirinde plazmablast hücresine rastlanmadı.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleritr_TR
dc.subjectRiedel tirodititr_TR
dc.titleRiedel tiroditi olan hastaların klinik, laboratuar, patolojik ve immünolojik özelliklerinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of clinical, laboratory, pathological and immunological features of patients with Riedel thyroiditistr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentTıp Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage10tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record