Show simple item record

dc.contributor.authorAnameriç, Hakan
dc.date.accessioned2020-06-25T08:36:56Z
dc.date.available2020-06-25T08:36:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/71364
dc.description.abstractKitap ilk sayfalarından hatta satırlarından başlayarak papirüs, parşömen tahta veya metal tabakalar üzerine yazılmış, rulo halinde ya da ciltlenmiş olsun iki yönüyle ele alınması gereken bir araç -bilgi taşıyıcısı- olmuştur. Kitap, yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesinden oluşan ve bir konuyu belirli bir düzen içinde sunan yapıt olarak tanımlanmaktadır. Kitabı oluşturan bu iki unsur, onun içeriği ve fiziksel yapısıdır. Içerik, anlatılmak istenen konuyu/temayı yani kitabın amacını ifade eder, bilgilendirici, öğretici, yol gösterici, eleştirici olanı aktarır. Bilinen en eski el yazması kitapların günümüzden yaklaşık 3000-3700 yıl öncesine tarihlenen ve Hinduizm’in ilk kutsal metinlerinin yer aldığı Rig Veda1dan günümüzün elektronik kitaplarına kadar geçen süreç içerisinde her ne biçimde ve içerikte olsun “kitap” kavramı zihinlerimizde yer etmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun hangi dil ile söylenirse söylensin “kitap” her zaman aynı fiili ve formu ifade etmektedir. Günlük yaşantımızın son 30 yılında hemen her alanda bireylerin yaşantısını değiştiren/kolaylaştıran teknoloji, uzun bir geçmişe sahip olan kitap için de pek çok değişimi ortaya koymuştur. Ancak bu değişim kavramlardan ve kitabın bileşenlerinden çok ona erişimi, onu üretmeyi/yazmayı ve ondan faydalanmayı daha keyifli kılmayı amaçlamaktadır. E-kitap ile ilgili son 10 yıl içerisinde başta eğitim olmak üzere, elektronik kaynaklar, kütüphaneler, bilgi hizmetleri, okuma alışkanlığı, iletişim gibi alanlarda çok sayıda akademik ve sosyal çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada e-kitap teknolojisi, temel bileşenleri olan yazar, yayıncı ve okuyucu ile beraber gündelik yaşamda bireylerin kitap anlayışındaki farklılaşma, görsel ve yazılı basın örnekleri2 bağlamında farklı bir bakış açısı ile değerlendirilecektir. The book has been a device - information conveyer - that should be taken into consideration in two perspectives whatever it is written on papyrus, parchment, wood or metal layers as rolls or bound. Book is defined as a work, formed by binding written or printed pages, presenting a subject in a particular order. These two elements forming book are its content and physical structure. The content expresses the subject / theme, that is the purpose of the book, and it conveys the informative, instructive, guiding and critical things. The "book" concept, no matter what its type and concept is, has been inculcated into our minds in the process between Rig Veda dated 3000-3700 years ago, in which the first holy texts of Hinduism take place, and the present electronic books. "Book" refers the same action and form no matter in which language and wherever it is said. Technology changing/facilitating the lives of individuals in every field in the last 30 years make may changes for book having a long history. However, this change aims at accessing, producing/writing books, making use of them and making them more joyous rather than concepts and components of it. Several academic and social studies have been carried out on e-book theme in the fields such as education, electronic sources, libraries, information services, reading habits and communication in the last 10 years. In this study, the differentiation in the book concept of individuals in daily life thanks to the e-book technology -with basic elements author, publisher and reader- is evaluated in the context of visual and print media examples from a different point of view.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.subjectElectronic booktr_TR
dc.subjectElectronic book technologytr_TR
dc.subjecte-kitaptr_TR
dc.subjecte-kitap teknolojisitr_TR
dc.titleTechnological change of booktr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalBilgi Dunyasitr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume15tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage176tr_TR
dc.identifier.endpage188tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record