sherpa/romeo

 

Bu koleksiyonda Ankara Üniversitesi bünyesinde yapılan, yazarların tam metin erişimine onay verdiği yüksek lisans ve doktora tezleri yer almaktadır.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Türkiye'de yapılan kadın haklarıyla ilgili iki araştırmanın feminist metodoloji açısından incelenmesi 

  Alver, Damla (Ankara: Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı : Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Bilim Dalı, 2017)
  Feminist metodoloji, ataerkil sistemde varolan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır ve ilk kez 1970'li yıllarda gündeme getirilmiştir. Feminist metodoloji, uyulması gereken katı ilkeler ...
 • Kadın yetişkinlerin din eğitiminde değerler eğitimi: Kur'an kursları örneği 

  Köseoğlu, Sıdıka (Ankara: Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı : Din Eğitimi Bilim Dalı, 2018)
  Araştırmada, Kuran Kurslarına devam eden yetişkin kadın öğrencilerin değer algıları, sahip oldukları ve olmak istedikleri değerleri tespit edilerek; bu değerler ile Kur'an Kurslarında aldıkları din eğitim programlarındaki ...
 • Hossein Zenderoudi ve soyut sanatta kaligrafik eğilimler 

  Davari, Nazanin (Ankara: Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, 2018)
  İslâm kaligrafisinin resimde soyutlayıcı bir unsur olarak kullanılışı 1940-50'lerde başlar. Bu dönemde, resimde Doğu- Batı sentezi fikrini savunanlar açısından, İslam kaligrafisi teorik bir zemin yaratmıştır. Kaligrafik ...
 • Howard Barker'ın felaket tiyatrosunun tarih yazımsal üst tiyatro olarak yeniden yapılandırılması: No End of Blame, The Power of The Dog, Pity in History, Scenes From an Execution ve Brutopia 

  Sümbül, Yiğit (Ankara: Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Batı Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı : İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2018)
  Howard Barker tiyatrosu daima yazarın Arguments for a Theatre (Bir Tiyatro İçin Argümanlar) ve Death, the One and the Art of Theatre (Ölüm, Bir ve Tiyatro Sanatı) başlıklı iki büyük eserinde temel ilkelerini belirttiği, ...
 • Kentsel dönüşüm projelerinin çevre etiği bağlamında değerlendirilmesi: Ankara örneği 

  Akkoç, Yavuz Selim (Ankara: Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyal Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018)
  Kentlerin afetler, savaşlar, göçler nedeniyle yakılıp yıkılan veya doğal gelişim süreçlerinde eskiyen, köhneyen kısımlarının yenilenmesi amacıyla kentsel dönüşüm projeleri uygulanmaktadır. Buna ek olarak kentlerde; ...
 • Şîa'da metin tenkidi 

  Ünügür, Peyman (Ankara: Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı : Hadis Bilim Dalı, 2017)
  Hadis alanında rivayetlerin kabul ya da reddi bağlamında ilk asırlardan beri başvurulan yöntemlerden biri olan metin tenkidi, hadis usulü çerçevesinde sınırları net bir şekilde belirlenmiş ve sistematik olarak uygulanan ...
 • Sinemada yıldız olmak: Türk sinemasında kadın oyuncular 

  Yektanurşin, Duyan (Ankara: Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı, 2018)
  "Sinemada Yıldız Olmak: Türk Sinemasında Kadın Oyuncular" isimli bu tez çalışmasında Türk sinemasında yıldızlık olgusunu üreten, düzenleyen ve ortaya çıkaran sinema endüstrisi ve film üretim sistemi incelenmiş ve sistem ...
 • Kelâm'da Allah'ın vekâleti meselesi 

  Aydın, Muhammet (Ankara: Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kelam Ana Bilim Dalı, 2017)
  İnsanın yeryüzündeki serüveni kendi iradesi sonucunda gerçekleşmiş değildir. Allah, iradesiyle varlığı ve insanı yaratmayı dilemiştir. Bu aşamada Allah, tüm varlığa vekâlette bulunarak tasarrufta bulunmuştur. Yani varlığı ...
 • Radyo ve televizyon üst kurulunu'nun kamu yayıncılığı ve özel yayıncılık üzerindeki yetkileri 

  Ayaydın, Dilhun (Ankara: Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı : İdare Hukuku Bilim Dalı, 2014)
  Bu çalışma da, İdare hukuku perspektifiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kamu yayıncılığı ve özel yayıncılık yapan medya hizmet sağlayıcıları üzerindeki yetkilerini analiz edilmiştir. Ancak; çalışma da konunun içeriği ...
 • Emir Kalkan'ın hikayeciliği 

  Gündüz, Nurullah (2017)
  1948'de Kayseri'de doğan Emir Kalkan, sadece Kayseri'nin değil Türk hikâyeciliğinin geleceğinde adından sıkça söz ettirecek önemli bir değeridir. Yazarın bu önemi, Kayseri özelinde Anadolu insanının yaşayışını, hayata bakış ...
 • John Rawls'un sosyal adalet teorisi bağlamında yaşlı istismarı 

  Koçakgöl, Muhammet (Ankara: Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı : Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Bilim Dalı, 2017)
  John Rawls'un adalet teorisi kırılgan grupların insan haklarının korunması kapsamında önemli görünmektedir. Kırılgan gruplardan biri olarak yaşlıların insan hakları ihlaline uğrama örneklerinden biri yaşlı istismarı olarak ...
 • Yakınlık türlerinin farklı bilgi tabanlarına sahip sektörlerde bilgi, öğrenme ve yenilik süreçlerine etkisi: Eskişehir örneği 

  Altuğ, Fatih (Ankara: Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Coğrafya Ana Bilim Dalı : Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, 2017)
  Yenilik, hem ülkeler hem de firmalar için ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü kazanmanın, verimlilik artışı sağlamanın, ekonomik büyüme ve gelişmenin, dolayısıyla da refah ve yaşam kalitesi artışının en temel ...
 • David Hornbrook'un drama anlayışının incelenmesi 

  Sevim, Sevda (Ankara: Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı : Yaratıcı Drama Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada drama eğitimi alanı öncülerinden olan David Hornbrook'un dramaya bakış açısı ve alanda yaptığı çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme kullanılmıştır. ...
 • Derin öğrenme yöntemleri kullanarak etkin ayrık işaret dili tanıma sistemi geliştirme 

  Tur, Anıl Osman (Ankara: Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021)
  Video akışlarından ayrık işaret tanıma, yerel ve küresel el özelliklerinin ve yüz hareketlerinin aynı anda değerlendirilmesi gereken işaretlerin çok modelli doğası nedeni ile zor bir problemdir. Bunlara ek olarak bilgisayarlı ...
 • Türkiye'de elektronik belge yönetiminde milli arşiv politikalarının geliştirilmesi 

  Arısoy, Yunus Emre (Ankara: Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2018)
  Resmi kurum ve kuruluşların ürettikleri e-belgeler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hafızasının bir kısmı olduğu kadar ulusal tarihimizi de barındıran kültürel miraslardır. Ancak yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak ...
 • 57. Hükümet döneminde MHP ve Türk dünyası 

  Alishov, Saday (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada, öncelikle Türk milliyetçiliğinin Türkiye topraklarındaki tarihsel serüveninden bahsedilecek, ardından Ülkücü ideolojinin resmi milliyetçilik ve soy-Türkçülükle benzeşen ve ayrışan yanları anlatılacak, sonrasında ...
 • Yüzeyaltı damla sulama yöntemi ile uygulanan farklı sulama suyu miktarlarının silajlık mısır verimine etkisi 

  Akşit, Cenk (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı, 2020)
  Çalışmada su kısıtı koşullarında yüzeyaltı damla sulama sistemi ile sulanan silajlık mısırın verim ve su kullanım etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2017 ve 2018 yıllarında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ...
 • Mukatil B. Süleyman'ın (v.150/767) Esbab-ı Nüzul rivayetlerini kullanımı -Mekki sureler örneği- 

  Usta, Esra (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı : Tefsir Bilim Dalı, 2020)
 • İngilizce öğretiminde kişiselleştirmenin lisans öğrencilerinin başarılarına etkisi 

  Doğan, Pelin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı : Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmada, İngilizce öğretiminde kişiselleştirilmiş öğretim kullanımının lisans öğrencilerinin başarılarına etkisi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi’nde İngilizce ...
 • Fotoğraf üzerinden milli mücadele'de Türk kadını (1919-1922) 

  Baykal, Özlem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı, 2019)
  19. yüzyıldan itibaren dünya geneline bakıldığında kadınların statülerindeki değişimin savaşlar, devrimler ve sosyal olaylar gibi kısa dönemli veya endüstrileşme, şehirleşme, eğitim ve istihdam benzeri uzun süreçler sonucunda ...

View more