Flag Counter

 

Bu koleksiyonda Ankara Üniversitesi bünyesinde yapılan, yazarların tam metin erişimine onay verdiği yüksek lisans ve doktora tezleri yer almaktadır.

Collections in this community

Recent Submissions

 • "4-6 yaş kuran kurslarında değerler eğitimi ve din öğretiminde yararlanılan materyallerin incelenmesi ve değerlendirilmesi" 

  Ateşmen, Yasemin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Bu çalışma, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Ku'ran kurslarında yararlanılan materyallerin incelenmesi ve değerlendirilmesini konu edinmektedir. 4-6 yaş grubu dönemi değerlerin kazanılmasında ...
 • İbn Sînâ'nın Tanrı anlayışı 

  Yalçıntaş, İsmail (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Bu tez, İbn Sînâ'nın metafizik sisteminin temel ilkelerini göz önünde bulundurarak Tanrı anlayışını ve bu Tanrı anlayışının ihtiva ettiği farklı yönleri felsefî bir anlayışla irdelemeyi amaçlamaktadır. Tezimiz; giriş, sonuç ...
 • Lyra manifoldunda çeşitli maddelerin uzay-zaman geometrisi 

  Nalbant Aykaç, Gülçin (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
  Bu çalışmada skaler tensör teorilerinden biri olan Lyra geometride, homojen ve anizotropik genelleştirilmiş Kaluza-Klein uzay-zamanı için kuark, acayip (strange) kuark madde ve chaplygin gaz çözümleri araştırılmıştır. ...
 • Boğalarda musk ksilen ve musk ketonun reproduktif toksisitesinin ın vitro araştırılması 

  Ötün, Barış (Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Antik çağlardan beri doğal musk parfümlerin hazırlanmasında koku olarak kullanılmıştır. Doğal musk her zaman çok kıymetli olmuştur, erkek musk geyiklerinin (Moschus moschiferus) ekzokrin bezlerinde bulunur. Doğal musk ...
 • Lineer olmayan matematiksel modeller 

  Baran, Aslı (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Bu tez altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde, temel kavramlara yer verilmiştir. Sırasıyla birinci basamaktan skaler denklemler, çatallanma ve çatallanma türlerinden bahsedilmiştir. ...
 • TiO2/ZnO nanokompozit fotokatalizöre dayalı kendi kendini temizleyen güneş pili kaplamaları 

  Al-Saedı, Mohanad Hasan Hamdan (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  TiO2 ve ZnO nanoparçacıkları, sol-jel yöntemi kullanılarak başarıyla hazırlanmıştır. Damla kaplama yöntemiyle farklı ZnO içeriğine sahip bir dizi TiO2/ZnO kompozit filmi hazırlanmıştır. TiO2/ZnO kompozit filmlerdeki ZnO ...
 • Değer odaklı manevi güçlenme programının akademik başarısı yüksek öğrencilerin evrensel ahlakî değerler ve tanrı'ya güven düzeyi puanlarına etkisi 

  Karatana, Zeynep (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu araştırmada 10-13 yaş grubunda yer alan akademik başarısı yüksek öğrencilerin evrensel ahlaki değerler ile Tanrıya güven duyguları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada deneysel araştırma yöntemi ...
 • Çevre faktörünün işletme yetenek kullanım performansına etkileri 

  Öz, İlham (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  İşletmenin önemli hedefleri doğrultusunda, performansını arttıracak her türlü işlem, aksiyon ve becerileri içeren (Bryson, Ackermann ve Eden, 2007), girdileri etkili işletme çıktılarına dönüştüren (Li, Shang ve Slaughter, ...
 • El-Bendenîcî'nin Kitâbü't-Takfiyesi ve sözlükbilim açısından değeri 

  Özdoğan, İbrahim Emre (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  el-Bendenîcî'nin Kitâbü't-Takfiyesi ve Sözlükbilim Açısından Değeri isimli tez çalışmamız giriş ve iki bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde; sözlükbilim, sözlükçülük kavramları ve tarihçeleri, Arap sözlükçülüğü, ...
 • Ankara-Gölbaşı tarım alanlarının zamansal değişim analizi 

  Manavbaşı, İsmail Doğukan (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023)
  Türkiye'de arazi kullanımı ivedi bir şekilde değişmektedir. Bilhassa meraların ve ormanların uğradığı zarar bunun başlıca örneğidir. Verimli zirai alanlarının kontrolsüz, plansız ve amaç dışı bir şekilde kullanılmaları, ...
 • Kız çocuklarının adalete erişimi: Feminist perspektiften bir inceleme 

  Selvi Müleyke, Şen (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  "Kız Çocuklarının Adalete Erişimi: Feminist Perspektiften Bir İnceleme" başlıklı bu tez feminist perspektiften kız çocuklarının adalete erişimini incelemektedir. Ülkemizde ve dünyada kız çocuklarının hakları ve adalete ...
 • Kadının aydınlatılmış onamı bağlamında sezaryen uygulamaları: Biyoetik bir değerlendirme 

  Özsavaş, Oya (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Tez çalışması, Türkiye'de sezaryen uygulamaları öncesi aydınlatılmış onamın usulüne uygun olarak alınması konusunda sıkıntıların mevcut olduğu varsayımına dayanılarak planlanmıştır. Bu tez çalışmasında hem biyoetik ...
 • Ceza hukukunda suça etki eden nedenler 

  Köksal, Atacan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  Ceza kanunlarındaki suç tiplerinde suçların temel halinin düzenlenmesi kuraldır. Bununla birlikte, suçların temel hallerine suça etki eden nedenlerin eklenmesi mümkündür. Suça etki eden nedenler, suçun kurucu unsurlarından ...
 • XVI. yüzyıl divanlarında nasihat 

  Mollahaliloğlu, Fatma (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Bu çalışmada XVI. yüzyıl dîvânlarından on üç tanesi seçilerek nasihat muhtevası incelenmiştir. İncelenen dîvânlar; Âhî, Hayretî, Usûlî, Zâtî, Fuzûlî, Hayâlî, Muhibbî, Emrî, Taşlıcalı Yahyâ Bey, Murâdî, Nev'î, Bâkî ve ...
 • Enflasyon düzeltmesi uygulamasının mülkiyet hakkı bakımından değerlendirilmesi 

  Fergan, Ömer (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Enflasyonun etkilerinin işletmelerin mali tablolarında yarattığı etkiyi ortadan kaldırarak vergilendirmenin düzeltilmiş değerler üzerinden yapılmasını sağlayan enflasyon düzeltmesinin ülkemizdeki uygulama alanı, yöntemleri ...
 • Hz. Peygamber'in dilinde sayılar 

  Şahin, Naciye Gülsüm (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Sayılar ile din ve kültürlerin dil dışındaki özellikleri arasında, nesiller boyunca karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri bir tür simbiyotik ilişki olduğu görülür. Bu ilişki mitolojik anlatıların içinde, ibadethanelerde, ...
 • Bağlantılı hakların korunması 

  Ateş, Günsu (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Tezin konusunu "Bağlantılı Hakların Korunması" oluşturmaktadır. Bağlantılı haklar, bir eser veya fikrî ürün üzerinde faaliyet gösteren icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları, radyo-televizyon kuruluşları ve film yapımcılarının ...
 • Makroekonomik belirsizliğin Güney Avrupa ekonomileri üzerine etkisi 

  Akyüz, Mert (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Makroekonomik belirsizliğin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi ekonomik aktörler için en önemli konulardan biridir ve politika yapıcılar son dönemde karar alma süreçlerinde belirsizliğe daha fazla dikkat çekmektedirler. ...
 • Yapay zekânın yol açtığı zararlardan doğan hukuki sorumluluk 

  Erol, Orhan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Yapay zekâ, bilgisayarsistemlerinin insana benzerşekilde düşünmesi, öğrenmesi ve karar vermesi için tasarlanan bir bilim dalıdır. Yapay zekâ, doğal dil işleme, görüntü işleme, makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil ...
 • Tarihsel maddeci bir bellek teorisinin imkânı: Kolektif bellek'te Fatsa'yı aramak 

  Çelik, Gizem Ekin (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
  Tarihsel maddeci bir bellek teorisinin olanağı üzerine düşünmeyi hedefleyen, kolektif bellek literatürüne eleştirel bir yaklaşım iddiasında olan bu çalışmada amaç alanın yapısına ve organizasyonuna dair kökensel bir ...

View more