sherpa/romeo

Now showing items 12201-12220 of 12753

  • X Persei yıldızının (HD24534) optik ve moröte tayflarının incelenmesi 

   YÜCE, Kutluay (Yazar); ENGİN, Semanur (Tez Danışmanı)
   Bu tez çalışmasında, Büyük Kütleli X-ışın çifti olan X Persei sisteminin optik ve moröte tayfları ile Ankara Üniversitesi Gözlemevinde yapılan fotoelektrik fotometri gözlemleri incelenmiştir. Trieste'deki Haute Provence ...
  • X-ışın çift yıldızlarının fotometrik ve tayfsal incelenmesi 

   ÖZDEMİR, Sacit (Yazar); DEMİRCAN, Osman (Tez Danışmanı)
   Bu tez çalışmasında 'X-ışın çift yıldızları(XRBs)'nın, moröte (UV) tayfları, optik fotometrileri ve X-ışın verileri incelenmiştir. Uluslararası Moröte Keşif Uydusu (TUE) arşivinden sağlanan UV tayfları üzerinde XRBs'nm şu ...
  • X-ışını bilgisayarlı tomografisi(Computed Tomography-CT) tek ve çok-kesitli sistemlerde kalite kontrol testlerinin standartizasyonu 

   BOR, Doğan (Tez Danışmanı); İNAL, Tolga (Yazar)
   Bu çalışmanın amacı tek ve çok kesitli X-ışını bilgisayarlı tomografi sistemlerinde kullanılabilecek ortak bir kalite kontrol protokolünün standart hale getirilmesidir.X-ışını bilgisayarlı tomografisi sistemlerinin kalite ...
  • Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. likeni kullanılarak Ankara İli’nde yapılan ağır metal biyoizleme (=biyomonitoring) çalışması 

   Işık, Volkan (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fen Fakültesi : Botanik Anabilim Dalı, 2021)
   Ankara’daki hava kirliliğinin ağır metal yönünden biyoizlenmesi amacıyla 11 Kasım 2020-21 Nisan 2021 tarihleri arasında 29 şehir merkezi ve 1 şehir dışı kontrol istasyonu olmak üzere toplam 30 istasyonda Xanthoria ...
  • XI. ve XII. yüzyıllarda Akka şehri / The City of acre in the centuries 10th. and 11th. 

   Yıldırım, Mustafa (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Anabilim Dalı : Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, 2020)
   Filistin bölgesine hâkim olan, Mısır'da kurulan ilk Türk devletleri Tolunoğulları ve İhşîdilerin yıkılmasıyla birlikte X. yüzyılın sonlarına doğru Filistin'i Fâtımîler ele geçirmiştir. Aralıksız olarak yaklaşık yüz yıl ...
  • XII-XIII. yüzyıllarda Güney Kafkasya’da Kıpçaklar 

   ORUÇ, Hatice (Tez Danışmanı); ATEŞ, Erhan (Yazar)
   Ortaya çıkışları itibariyle Türk tarihinin en tartışmalı kavimlerinden birisi olan Kıpçaklar, geçirmiş oldukları uzun ve karmaşık serüvenlerin neticesinde Karadeniz‟in kuzeyindeki bozkırlara kadar gelmişlerdir. Burada ...
  • XII. yüzyılda Erzurum ve çevresinde Saltuklu Beyliği ve II. İzzeddin Saltuk Dönemi Kafkasya politikası 

   ERDEM, İlhan (Tez Danışmanı); DİKMEN, Emine (Yazar)
   “XII. Yüzyılda Erzurum ve Çevresinde Saltuklu Beyliği II.İzzeddin Saltuk’unKafkasya Politikası” adlı çalışmamız giriş kısmından sonra iki ana bölümdenmeydana gelmektedir. Giriş bölümünde çalışmamız sırasında yararlanmış ...
  • XIII. yüzyıldan günümüze Eskişehir yöresinde tatarlar 

   BULDUK, Üçler (Tez Danışmanı); ŞAHİN, Cemile (Yazar)
   ÖZET Kullanıldığı zamana ve mekâna göre değerlendirilmesi gereken Tatar adı, Ta-tarların menşei meselesi ve Moğol-Tatar ayrımı gibi noktalar, üzerinde çok tartışılan ve ortak görüşe varılamayan önemli konulardan biridir. ...
  • XIV-XV. yüzyıl tarihî Türk yazı dillerinde dil karışmaları 

   Doğan, Cihan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı : Eski Türk Dili Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmada XIV-XV. yüzyıllarda Harezm ve Memluk sahalarında gelişen temas lehçesinin dilsel sonuçları, temas lehçe bilim kuramsal çerçevesi içerisinde incelenmiştir. Yapılan derlemden elde edilen verilere göre iki temas ...
  • XIX ve XX. yüzyıllara ait Ermenice derleme şiir kitaplarında Türk imgesi 

   Ulupınar, Ercan Cihan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kafkas Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı : Ermeni Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2019)
   "XIX ve XX. Yüzyıllara Ait Ermenice Derleme Şiir Kitaplarında Türk İmgesi" başlıklı doktora tez çalışmamızda Ermeni kültüründe "öteki" olarak yaratılan Türk imgesinin derleme şiir kitaplarına yansıması tarihsel bir perspektife ...
  • XIX. Asırda ve XX. Asrın başlarında İdil-Ural Bölgesi ceditçilerinin temel kelamî meselelere bakışları 

   Suyargulov, Rifat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı : Kelam Bilim Dalı, 2018)
   Tezimiz, Giriş, dört Bölümden ve Sonuçtan oluşmaktadır. Girişte tezimizin içeriği ve hazırlanmasında izlenen yönteme dair bilgi verilmiştir. Çalışmamızın girişinde konunun öneminde, araştırmada esas alınan metotlardan ve ...
  • XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA ANTAKYA (1800-1850) 

   KARA, Adem (Yazar); ÖZKAYA, Yücel (Tez Danışmanı)
   Bu çalışma, Antakya'nın 1800-1850 yılları arası idarî, sosyal ve iktisadi hayatını ortaya koymaya çalışmaktadır. Ayrıca bu tarihler arasında Antakya'da meydana gelmiş hadiselerle birlikte, görev yapmış idareciler de ele ...
  • XIX. yüzyıl Fransız seyyah ve diplomatı Edouard Antoine Thouvenel’e göre Osmanlı Devleti 

   KILIÇ, Selda (Tez Danışmanı); UYGUR, Fatma (Yazar)
   Bu çalışmada, XIX. yüzyıl Fransız seyyahı ve diplomatı Edouard AntoineThouvenel’e göre Osmanlı Devleti’nde askeri, siyasi ve diplomatik alanlardakiyapısal değişiklikler ve toplumsal değişimler incelenmiştir. Thouvenel’in ...
  • XIX. Yüzyıl Japonya’sında siyasi düşünce:“Shinron” ve “Bunmeiron no Gairyaku” eserlerinde ideoloji 

   NALBANT AYHAN, Şeyma (Yazar); DÜNDAR, Merthan (Tez Danışmanı)
   Bu tezde, Meiji Dönemi öncesinde ortaya çıkan iki farklı ideoloji olan Mitogaku ve Yōgaku düşünürlerinden Aizawa Seishisai ve Fukuzawa Yukichi‟nintemel düşünce yapıları, Shinron ve Bunmeiron no Gairyaku eserleri üzerinden ...
  • XIX. yüzyılda Alman doğa bilimi ve felsefesinin Osmanlı düşüncesindeki yansımaları 

   Çakan, Harun (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe Anabilim Dalı : Bilim Tarihi Bilim Dalı, 2018)
   XIX. yüzyılda Alman doğa bilimi ve felsefesine ilişkin çeşitli eserlerin Türkçeye çevrilerek Osmanlı düşünce hayatına kazandırıldığı bilinmektedir. Çevrilen eserler ve aktarılan felsefî akımlar arasında Almanya'da XIX. ...
  • XIX. yüzyılda balkanlarda ulusçuluk hareketleri ve Avrupalı devletlerin balkanlar politikası 

   ERCAN, Yavuz (Tez Danışmanı); TOPRAK, Serap (Yazar)
   ÖZET XIX. Yüzyıl, milliyetçilik akımının bütün dünyada etkisini en baskın bir bi-çimde gösterdiği bir yüzyıl olmuĢtur. Bu akımdan en çok etkilenen Osmanlı Devle-ti‟nin Balkanlar topraklarında yaĢayan Hıristiyan milletler ...
  • XIX. yüzyılın ikinci yarısında Bayburt 

   BUHARALI, Eşref (Tez Danışmanı); KÖKSAL, Ali (Yazar)
  • XIX. yüzyılın ikinci yarısında Bayburt 

   BUHARALI, Eşref (Tez Danışmanı); KÖKSAL, Ali (Yazar)
   XIX. yüzyılın ikinci yarısında Bayburt'un sosyo-ekonomik yapısının ele alınacağı bu çalışma; başta arşiv belgeleri olmak üzere araştırma eserlerden, salnamelerden, ansiklopedilerden, seyahatnamelerden, dergilerden, ...
  • XVI. asırda Ruha (Urfa) Sancağı 

   TURAN, Ahmet Nezihi (Yazar); KAFALI, Mustafa (Tez Danışmanı)
   Abstract The main sources that shed light on the history of 16th century Ottoman period of Ruha taken from the Safevids in 1517, are regional tax-registers (tahrir defterleri). The Ottoman san jag or district of Ruha was ...
  • XVI. YÜZYIL HALVETİ ŞİİRİNDE DİN VE TASAVVUF 

   AKKUŞ, Mehmet (Tez Danışmanı); ÖZTÜRK, Ali (Yazar)
   Tezimizde, Halvetiyye tarikatının ortaya çıkmasından XVI. Yüzyılın sonuna kadar meydana getirdiği manzum edebî birikim, dinî edebiyat perspektifinden incelemeye tabi tutulmuştur.Tezimiz, bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. ...