sherpa/romeo

Now showing items 4409-4428 of 12769

  • F.M. Dostoyevskinin romanlarındaki karakter çerçevelerinin incelenmesi 

   ERDEM, Hasan Haluk (Danışman); PUREVDORJ, Amar (Yazar)
   İnsan, yaşamın ilerlemesi ve gelişimi ile kendini daha derin ve ayrıntılı bir şekilde anlamak ve anlamlandırmak ister. Büyüdüğü ortam, yaşadığı deneyimler, kişisel değerler ve inançları insanın hayata olan tutumuna, sahip ...
  • F.W.J Von Schelling ve R.G. Collingwood felsefelerinde doğa ürünü ve sanat ürününün yaratım süreci 

   Korkmaz, Alı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı, 2019)
   Felsefe tarihinin başından beri insan yaşadığı çevre içinde kendi yerini bulmaya çalışmış, bu bağlamda insan ve doğa arasındaki ilişkiyi çeşitli yönlerinden ele alıp çözüme ulaştırmak istemiştir. İnsan ve doğa, reel ve ...
  • F2000'in bazı fizik-mekanik özelliklerinin Fuji II LC ile karşılaştırmalı olarak in vitro koşullarda incelenmesi 

   AKBAY OBA, Aylin (Yazar); ARAS, Şaziye (Tez Danışmanı)
   Yeni piyasaya sürülmüş bir PMKR olan F2000'in süt dişlerinde klinik kullanıma uygunluğunu değerlendirmek amacıyla planladığımız bu çalışmada, F2000 materyalinin bugüne kadar başarısı pek çok çalışma ile kanıtlanmış bir ...
  • Faaliyet tabanlı maliyetleme ve patoloji laboratuvarı uygulaması 

   AĞIRBAŞ, İsmail (Tez Danışmanı); AK ERGÜN, Ferda (Yazar)
   Patoloji testleri özellikle hastalara tanı konulması aşamasında maliyet açısından önemlidir. Tanının belirlenme süresinin kısa olması, hastanın hastanede kalma süresinin de kısa olmasını sağlayacaktır. Süre uzadığı ...
  • Facia kurbanlarının kimliklendirlmesinde karşılaşılan sorunlar ve uluslararası işbirliği 

   IŞIK, Murat (Yazar); DUYAR, İzzet (Tez Danışmanı)
   Günümüzde insanların seyahatleri ve yer degistirmeleri son derece artmıstır. Bu artısa paralel olarak uçak ve hızlı tren kazalarında da artıslar meydana gelmektedir. Öte yandan dogal olaylar neticesinde pek çok insan ...
  • Fahreddin er-Râzî'nin tefsirinde kevni ayetlere yaklaşımlar 

   Demir, Abdulkadir (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020)
   Klasik dönemin en güçlü Kur'an yorumcularından birisi hiç şüphesiz Fahreddin er-Razi'dir. Onun Mefatihu'l-Gayb adlı eseri bilimsel tefsir alanında klasik dönemde yazılmış en geniş tefsir çalışmalarından biri olarak kabul ...
  • Fahreddin Râzî'nin Hristiyanlarla ilgili ayetleri yorumu 

   Özdemir, Mehmet Akif; Özdemir, Mehmet Akif (2019)
   "Tefsir" ve "Te'vil" kavramlarının zaman içindeki semantik gelişimi tefsir tarihine dair bir ipucu verdiği gibi, tefsir ilminin teşekkül tarihi, hem rivayet (me'sûr) ve dirayetin (re'y) farklılaşmasına hem de sentezine ...
  • FAHREDDİN er-RÂZÎ’DE NÜBÜVVET KAVRAMI 

   ÇINAR, Bayram (Yazar); AKBULUT, Ahmet (Tez Danışmanı)
   Tezimin konusu Fahreddin er Razi’ye göre peygamberlik kavramı olup; tezimiz bir giris ve iki bölümden olusmaktadır. Giris bölümünde Razi’ye göre dini bilginin temelleri ve peygamberlik kavramı iliskilendirilmistir. ...
  • FAHREDDİN RÂZÃ ’DE BİLGİ TEORİSİ 

   BOZKURT, Mustafa (Yazar); AKBULUT, Ahmet (Tez Danışmanı)
   Konu bilgi teorisinin genel problemleri baglamında ele alınıp, Râzî'nin görüslerinin tespiti seklinde bir giris ve iki bölümden olusmaktadır. Giris bölümünde Râzî'nin epistemolojisinin üzerine kuruldugu temeller ...
  • Fail ve mağdur / Perpetrator and victim 

   Bayraktaroğlu, Eylem Baş (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2020)
   Tezde ceza hukukunda fail ve mağdur, üç bölüm altında incelenmiştir. Birinci bölümde faile ve mağdura ilişkin temel kavramlara yer verilmiştir. İkinci bölümde fail, üçüncü bölümde ise mağdur incelenmiştir. İşlenen her bir ...
  • Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanan ve kullanmayan hastalarda makula değişikliklerinin spektral OKT ile değerlendirilmesi 

   BATIOĞLU, Figen (Tez Danışmanı); PEHLİVAN, Emre (Yazar)
   Komplikasyonsuz katarakt cerrahisi sonrası (Fakoemülsifikasyon + arka kamara göz içi lensi implantasyonu) nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAİİ) kullanan ve kullanmayan hastalarda makula değişikliklerinin spektral Optik ...
  • Faktöriyel tasarımlarda uzunlamasına veriler için parametrik olmayan analiz 

   ATEŞ, Can (Yazar); GENÇ, Yasemin (Tez Danışmanı)
   Bu yüksek lisans tezinde, faktöriyel deneme düzenlerinde verilerin zamana bağlı olarak tekrarlı ölçümler biçiminde toplandığı uzunlamasına (Longitudinal) çalışmalar için, normallik varsayımının sağlanmadığı durumlarda, ...
  • Faktöriyel tasarımlarda uzunlamasına veriler için parametrik olmayan analiz 

   ATEŞ, Can (Yazar); GENÇ, Yasemin (Tez Danışmanı)
   Bu yüksek lisans tezinde, faktöriyel deneme düzenlerinde verilerin zamana bağlı olarak tekrarlı ölçümler biçiminde toplandığı uzunlamasına (Longitudinal) çalışmalar için, normallik varsayımının sağlanmadığı durumlarda, ...
  • Falih Rıfkı Atay (1893-1950) 

   ŞİRİN, Funda Selçuk (Yazar); ÖZTOPRAK, İzzet (Tez Danışmanı)
   Osmanlı İmparatorluğu’nun son yılları ile Cumhuriyet Tarihi’nin çok önemligelişmelerine yakından tanıklık etmiş olan Falih Rıfkı Atay, hem siyasetçi ve fikiradamı hem de gazeteci ve edebiyatçı kimliği ile özellikle ulus ...
  • Fanconi anemisinde FANCD2 monoubikitinasyonu saptanmasına dayalı tarama yönteminin klinikte uygulanabilirliği 

   SAĞLAM ADA, Burcu (Yazar); TUNCALI, Timur (Tez Danışmanı)
   Fanconi anemisi crosslink ajanlarına ve iyonize radyasyona hücresel duyarlılığı olan otozomal resesif veya X'e bağlı resesif kalıtımlı bir kanser yatkınlık hastalığıdır. Kromozomal kırık sendromları ve kemik iliği yetmezliği ...
  • Bir fantazi evreni olarak arabesk üzerine lacancı bir analiz 

   Şahin, Türker (2016)
   Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Barış Manço, ölümünden bir süre önce Modern Türkiye tarihinde hemen hemen her 10 yılda bir büyük ve keskin değişimler gerçekleştiğini ve her değişimde devletin bir müzik ...
  • Farabi\'nin ahlak felsefesi 

   SARUHAN, Müfit Selim (Tez Danışmanı); KURTARAN, Mahmut (Yazar)
  • FARABİ’NİN SİYASET FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ VE KÖKENLERİ 

   KORKUT, Şenol (Yazar); ALTINTAŞ, Hayrani (Tez Danışmanı)
   'Fârâbî'nin Siyaset Felsefesinin Temel Problemleri ve Kökenleri' ismini taşıyan çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Bu çalışmada, özel olarak Fârâbî'nin siyaset felsefesinin temel problemleri, felsefî ve ...
  • Farabi’nin siyaset felsefesinin kökleri 

   MARAŞ, İbrahim (Tez Danışmanı); GOLOLE, Adan Jarso (Yazar)
   Abu Nasr Al-Fârâbî (870 - 950), İslam Felsefesi tarihindeki en önemli filozoflardan birisidir. Fârâbî, İslam toplumunun halifelik yahut imparatorluk gibi yönetim biçimleriyle yönetildiği bir zamanda, bir toplumun yönetim ...
  • Farah Antûn’un hayatı, eserleri ve tarihî romancılığı 

   KAVAL, Sürreya (Yazar); AYTAÇ, Bedrettin (Tez Danışmanı)
   Bu çalışma, Arap edebiyatının seküler yazarlarından Farah Antûn’un tarihî romanını incelemektedir. Bu tarihî romanın adı Urşelimu’l-Cedîde(Yeni Kudüs)’tür. Bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır.Giriş bölümünde, Tarihî ...