Recent Submissions

 • Eski Çin'de kadın: Lienüzhuan (列女传) örneği 

  YILMAZ, DİDEM (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı : Sinoloji Bilim Dalı, 2019)
  Batı Han Hanedanlığı dönemi tarihçileri, hanedanlıklarının son hükümdarlarını kötülük emsali olarak yansıttılar. Yeni yöneticilere, eskilerin ülkeyi kötü yönettiğini anlatarak durumu meşrulaştırdılar. Ayrıca tarihçiler ...
 • II. Meşrutiyet'ten cumhuriyet'e spor ve eğitimde öncü bir isim: Selim Sırrı Tarcan 

  Mutlu, Mustafa (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2019)
  "II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Spor ve Eğitimde Öncü Bir İsim: Selim Sırrı Tarcan" başlıklı bu doktora tez çalışmasında, Osmanlı Devleti'nin son döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında beden terbiyesi ve sporun en ...
 • Integro fark denklemlerinin zayıf lineer olmayan analizi 

  Kavgacı, Musa Emre (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Matematik Anabilim Dalı, 2020)
 • Türkçede ve Korecede beden bölümlerini temsil eden sözvarlığı : “el” ve “ayak” sözcükleri üzerine bir bilişsel anlambilim çözümlemesi 

  Lee, Yanghee (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dilbilim Anabilim Dalı, 2020)
  Bu tezde, bilişsel anlambilim yaklaşımlarıyla Türkçede ve Korecede el ( 손 /son/) ve ayak ( 발 /bal/) sözcüklerini içeren dilsel ifadelere ilişkin kavramsallaştırma özelliklerini betimlemek amaçlanmıştır. Bu çerçevede ...
 • Belâgat açısından şeyhülislâm Yahyâ divanı 

  Demirciler, Ahmet Zahid (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı : Eski Türk Dili Bilim Dalı, 2020)
  XIX. yüzyıl itibariyle canlılığını yitiren klâsik Türk şiir geleneği son iki yüzyılda Türkiye'nin dil, düşünce ve sosyal yapısında gerçekleşen değişimler neticesinde dil, üslûp ve anlam dünyası bakımından günümüz edebiyat ...
 • Girici anıların oluşmasında disosiyasyon ve ruminasyonun rolü 

  Yiğit, Melike Guzey (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Psikoloji Anabilim Dalı : Klinik Psikoloji Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmanın temel amacı, girici anıların ortaya çıkmasında ve sıklığının azaltılmasında rol oynayan bilişsel süreçlerin incelenmesidir. Bu doğrultuda, bu tez çalışması kapsamında, iki farklı araştırma gerçekleştirilmiştir. ...
 • Kuantum hata düzeltme 

  Kızılırmak, Haydar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fizik Anabilim Dalı, 2020)
  Kuantum hata düzeltme, kuantum bilişim süreçlerinin çıktılarının güvenilirliğini temin edeceği için çok önemlidir. Kuantum bilişimde ve kuantum iletişimde kullanılan “bilgi taşıyıcılar” yani kübitler için; başlangıç ...
 • Gaziantep'te üst orta sınıf kadınların tüketim pratikleri ve yeni muhafazakâr kimlik 

  Çöçel, Gökçe (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışma, Gaziantep'te yaşayan üst orta sınıf muhafazakâr kadınların, tüketim pratiklerine odaklanır. Bu pratiklerin, bu kadınların, muhafazakâr kimliklerini kurarken, nasıl bir rol oynadığı, muhafazakâr kimliklerini ve ...
 • Lane-Poole, "Medieval India from Contemporary Sources" adlı eserin çeviri ve incelenmesi/tahlili 

  Bilgin, Alican (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Anabilim Dalı / Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, 2020)
  Çalışmamız Stanley Lane-Poole’un “Medieval India from Contemporary Sources” adlı eserinin Türkçeye çevirisidir. Eser, 1000-1761 yılları arası Hindistan tarihini anlatır. Üç kısıma bölebiliriz; Birinci kısım Gazneliler, ...
 • Cumhuriyet dönemi enerji politikaları çerçevesinde Türkiye elektrik kurumu 

  Özdemir, Naziye (Anakara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada, Cumhuriyet dönemi enerji politikaları çerçevesinde Türkiye Elektrik Kurumu incelenmektedir. Ayrıca, Türkiye elektrik sektöründe görev alan elektrik şirketlerinin elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, ticareti ...
 • Bazı fungisit gruplarına karşı Venturia inaequalis popülasyonlarındaki dayanıklılığın belirlenmesi 

  Polat, Zühtü (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2019)
  Venturia inaequalis'in neden olduğu elma kara lekesi hastalığı dünya genelinde elma üretim alanlarında ekonomik olarak sorun olan en önemli hastalıklardan birisidir. Hastalık kontrolünde farklı yöntemler önerilmekle beraber ...
 • Cumhuriyet Halk Partisi vilayet/il kongrelerinin parti politikalarına etkileri (1930-1950) 

  Ökte, Sezai Kürşat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2019)
  Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923'te Türkiye'de cumhuriyetin ilanından hemen önce kurulmuş ve 1923-1950 yılları arasında 27 yıl süreyle iktidarda kalmıştır. Cumhuriyet dönemi başlangıcında ve 1945-1946 yılları arasında ...
 • Doğa yasası fikrinin kökenlerine ilişkin bir araştırma 

  Kaygın, Serpil (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe Anabilim Dalı : Bilim Tarihi Bilim Dalı, 2019)
  On yedinci yüzyıl Bilimsel Devrimi'yle yaşanan köklü değişiklik sonrasında modern bilim, fiziksel gerçekliğin her türlü dinî ve mitolojik unsurlardan arındırılması gerektiği fikrini temele almıştır. Bu köklü değişik ...
 • Karamanlıca kaynaklarda Türkçe konuşan ortodokslar ve Türk-Yunan ilişkileri (1897-1930) 

  Orakçı, Meryem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılak İlkelp Tarihi Enstitüsü : Atatüreri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim Dalı, 2018)
  1924 yılı öncesinde bugünkü Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Adana ve İstanbul illerinde yaşamış olan Türkçe konuşan Ortodokslar, dini inanışları nedeniyle Rum-Ortodokslara mensup sayılmış, ancak dil ve kültür açısından ...
 • "Yeni Türkiye" söyleminde bellek-iktidar mücadelesi 

  Çınar, Reyhan Ünal (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
  Tezde AKP'nin, Türkiye'nin kurucu zemini Kemalizm'i, Kemalist belleği yıkarak, Yeni Osmanlıcılık olarak ifade ettiği bir zeminde yeniden inşa edeceğini söylediği Yeni Türkiye'nin kurucu iktidarı olma kapasitesi anlaşılmaya ...
 • Türkiye'de krizler, kanun hükmünde kararnameler ve devletin değişim-dönüşümü 

  Angın, Cem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Yönetim Bilimleri Bilim Dalı, 2019)
  Kanun hükmünde kararname, bazen yetki kanununa dayanarak (olağan dönemlerde) ve bazen de anayasa gereği böyle bir yetki kanununa ihtiyaç duymaksızın (olağanüstü hallerde), yetki kanununa dayandığı durumlarda bu yetki ...
 • Zonguldak Kömür Havzası'nda işçi sınıfı oluşumu 

  BAKİOĞLU, AKIN (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyoloji Anabilim Dalı, 2019)
  Bu çalışma Zonguldak Kömür Havzası'ndaki işçi sınıfı oluşum sürecini toplumsal ve tarihsel dinamikleriyle anlama ve açıklama çabasıdır. Çalışmanın temel problemi; Zonguldak Kömür Havzası'ndaki işçi sınıf oluşumunda, işçi ...
 • Diyâr-ı bekr bölgesinde toplum ve ekonomi (İslam fethinden Hamdânîler'e kadar/639-905) 

  Karan, Cuma (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı : İslam Tarihi Bilim Dalı, 2019)
  Diyâr-ı Bekr bölgesi, el-Cezire'nin üç bölümünden birini oluşturur. el-Cezire bölgesinin idari taksimatında bazı dönemlerde içerdiği merkezler değişmişse de genel itibariyle; başta Âmid olmak üzre; Meyyâfârîkîn, Mardin, ...
 • Türkiye'deki dijital doğumlu gazeteler ve iş modelleri 

  Demir, Atike Sevtap (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2020)
  Dünya genelinde internet, sosyal medya ve mobil kullanımının artması sonucunda, okuyucular artık gazeteleri dijital olarak okumakta, bu durum basılı gazetelerin satış ve reklam oranlarında düşüşe neden olmaktadır. Reklam ...
 • Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kredi alacaklarının menkul kıymetleştirilmesi 

  TİRYAKİ, FAİK METİN (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı, 2019)
  Varlıkların, menkul kıymetler vasıtasıyla tedavülü kavramı 150 yıllık bir geçmişe sahiptir. Modern menkul kıymetleştirme, ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde 1970'lerde ipotek teminatlı konut kredilerine yatırım yapmak ...

View more