Bu koleksiyonda Ankara Üniversitesi bünyesinde yapılan, yazarların tam metin erişimine onay verdiği yüksek lisans ve doktora tezleri yer almaktadır.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Kamu arazilerinin değerlendirilmesinde yerel yönetim bankacılığının rolü: İlbank A.Ş. örneği 

  Yeğiner, Pınar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2019)
  Yerel yönetimler hızlı nüfus ve talep artışı ile birlikte mevcut gelirleri ile hizmetlerini karşılayamamakta ve yeni kaynak arayışlarına girmektedir. Kamu arazileri ve bu arazilerin değerlendirilme aşamaları ülkemizin ...
 • Mogan Gölü (Ankara) güneyinde biriken gölsel tortulların incelenmesi 

  Yedek, Özgür (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019)
  Mogan Gölü, başkent Ankara'nın sınırları içinde yaklaşık 1 km genişliğinde ve 5 km uzunluğunda tatlı su kütlesidir. Çölova deresinin yatağı içine yerleşmiş, Eymir Gölü'ne boşalımı olan bu su kütlesi Ankara'nın en önemli ...
 • Yüksel Aksu sinemasında dinin gündelik yaşama yansımaları / 

  Soydemir, Ayşe Pervin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Halk Bilimi Anabilim Dalı, 2020)
  Tarih sahnesine çıktığından bugüne kadar insanların ve toplumların yaşamında önemli bir yer tutan sinema, kültürün aktarılması ve gündelik yaşamın yansıtılmasında bir araç olarak kullanılmaktadır. Halkbilime farklı katkılar ...
 • Türkiye'deki Suriyeli haberleri ve gazetecilerin haber üretim pratikleri 

  Evren, Burcu Oral (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2020)
  Medyada yer alan Suriyeli haberlerinde negatif söylemlerin sık sık tekrarlanması, ayrımcı, nefret içeren bir dil kullanılması, Suriyelilerin bireysel ve insana ilişkin özellikleri ile değil birer istatistik değer olarak ...
 • Klasik dönem Osmanlı Kara Kuvvetleri (Silahları ve teçhizatları) 

  Erkmen, Serkan Emir (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Anabilim Dalı : Genel Türk Tarihi Bilim Dalı, 2019)
  Bu tez çalışmasında, "Osmanlı Kara Kuvvetlerinin Klasik Dönemi" olarak nitelendirilen 15. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyılın başı arasındaki zaman diliminde muharip askerlerin Osmanlı Ordusu bünyesinde teşkilatlandırılmaları, ...
 • Timurlu Devleti'nde Mirzalar ve Mirzalık Kurumu 

  Aydın, Selim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Anabilim Dalı, 2020)
  Bizzat Emir Timur'un oluşturduğu ve önem verdiği Mirzalık Kurumu, hanedanın siyasi birliğini ve imparatorluğun genişlemesini sağlayamadı ise de, bu kurumda eğitim gören Mirzaların birçoğu sanatsal kültürel ve entelektüel ...
 • Brezilya endüstriyel tarım sektöründe ulusaşırı kapitalist sınıf oluşumu ve Güney-Güney işbirliği sürecine etkisi 

  Akgemci, Esra (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2020)
  Bu tez, ulusaşırı sınıf perspektifinden Brezilya'nın küresel ekonomideki konumunu anlamaya yöneliktir. Brezilya, 2000'li yılların başından itibaren Güney-Güney işbirliğinde, BRICS ve IBSA gibi siyasi koalisyonlar aracılığıyla ...
 • Sevim Burak metinleri üzerine bir performans uygulaması 

  Doğan, Sabriye Handan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tiyatro Anabilim Dalı, 2019)
  Rönesanstan itibaren Batı sahne sanatlarının modernleşme hareketleri, nihayetinde; dans, müzik ve tiyatronun geleneksel sınırlarının silindiği, tür ve anlatım tekniklerinin iç içe çalışabildiği, ayrıca "estetik" kaygıların ...
 • Osmanlı Mesâha ilmi: Eğinli Nu'man Efendi'nin Tebyînü A'mali'l-misâha isimli eseri bağlamında 

  Çavuşoğlu, Halime Mücella Demirhan (2020)
  Mesâha ilmi, en genel hali ile İslam medeniyetinde uygulamalı geometri bilimi için kullanılmaktadır. Osmanlı öncesi İslam medeniyeti için geniş çaplı araştırmalara konu olan bu bilim, Osmanlı Dönemi için ise sınırlı sayıda ...
 • Küreselleşmenin dönüştürdüğü mekan kavramı çerçevesinde vergi cennetleri 

  Azat, Gülşah (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Maliye Anabilim Dalı, 2020)
  Küreselleşmeyle birlikte mal, sermaye, haber ve bilgi akımları mekan sınırlarını aşmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak, sermaye bu sınırsız hareketlilik içinde kendisi için en cazip ...
 • Türk yabancılar hukukunda geçici koruma statüsü sahibi yabancıların çalışma hakları 

  Dalboy, Elif (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2020)
  Türk hukukunda geçici koruma statüsü sahibi yabancıların çalışma haklarını incelemek amacıyla bu tez çalışmasında öncelikle uluslararası alanda geçici koruma kavramından ne anlaşıldığı açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. ...
 • Eski rejimden II. Meşrutiyet'e Osmanlı İmparatorluğu'nda modern devlet oluşumu ve siyasal çatışma dinamikleri 

  Sümer, Çağdaş (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2020)
  Osmanlı tarihyazımında hâkimiyetini koruyan milliyetçi teleoloji ve Türkiye'de güçlü devlet geleneği tezi, devlet oluşumu ve siyasal çatışma dinamikleri arasındaki eş-kurucu ilişkinin ortaya konması açısından aşılması güç ...
 • Finansal holding kuruluşu bünyesindeki sigorta şirketlerinin iç denetim sonuçlarının hâkim şirket yönetim anlayışına etkileri 

  Balkan, Fatma Gülen (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İşletme Anabilim Dalı, 2020)
  Bir kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak üzere, o kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerini değerlendirerek, bu süreçleri iyileştirmek ve geliştirmek amaçlı yapılan denetim ve danışmanlık ...
 • Uluslararası vergilendirmede bilgi değişimi ve Avrupa Birliği örneği 

  Özdemir, Belçim (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Maliye Anabilim Dalı : Kamu Ekonomisi Bilim Dalı, 2020)
  Küreselleşme süreci ile birlikte sermaye hareketlerinin giderek daha mobil ve dijital olması, vergi mükelleflerine vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı konusunda fırsatlar sunmaktadır. Vergi gelirlerinde azalma yaşayan ...
 • Et ve et ürünlerinin listeria spp. varlığı bakımından araştırılması 

  Keskin, Raşit (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada Ankara'daki farklı satış yerlerinden temin edilen birbirinden farklı çiğ ve işlem görmüş et ürünlerinin Listeria spp. varlığı bakımından taranması amaçlanmıştır. 116 gıda örneğinin taraması, ISO 11290-1 protokolü ...
 • Televizyon haberciliğinde hızın gazetecilik pratiklerine ve kimliğine etkisi üzerine bir alan araştırması 

  Şener, Kenan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2020)
  İçselleştirilmiş bir davranış biçimi haline gelmiş hızlanma, ekonomik ve toplumsal süreçlerde belirgin olarak etkilidir. Hızlanmanın toplumsal görünümleri, enformasyon akışının ulaştığı hızda belirginleşir. Hızlanma, ...
 • Walter Benjamin'i politik bir düşünür olarak okumak 

  Öztürk, Metin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2020)
  Walter Benjamin, 20. yüzyılın en özgün Marksist düşünürlerinden biridir. O, teolojik düşünce ile seküler düşünce arasındaki kategorik ayrıma meydan okuyarak Marksizm ile Yahudi teolojisinin birlikteliğine dayanan bir ilişki ...
 • İdari işlemin sona ermesi 

  Mercan, Onur (Ankara: Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2020)
  İdari işlemin hukuk aleminde varlık kazanması gibi bu işlemin sona ermesi de incelenmeye değer niteliktedir. Hukuka uygunluk ilkesi gereği hukuk aleminin hukuka aykırı işlemlerden arındırılması gerekir iken hukuki güvenliğin ...
 • Asgari ücretin belirlenmesi ve vergilendirilmesi: Adalet bağlamında karşılaştırmalı bir değerlendirme 

  Yücel, Kadriye Gül (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Maliye Anabilim Dalı / Maliye Teorisi Bilim Dalı, 2020)
  Asgari ücret, işçinin ve ailesinin insan onuruna yakışır düzeyde bir yaşam sürmesini garanti edecek, günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre belirlenmiş minimum ücret düzeyidir. Çalışma hayatının en tartışmalı konularından ...
 • Kamu mali yönetiminde mali disiplinin sağlanmasında stratejik planlamanın rolü 

  Sezer, Emine (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Maliye Anabilim Dalı, 2020)
  Küresel çapta yaşanan krizlerin temel nedeni olarak nitelendirilen mali disiplinsizlik son yıllarda pek çok ülkenin karşı karşıya kaldığı önemli sorunların başında gelmektedir. Özellikle 1980'li yıllardan itibaren yaşanan ...

View more