Recent Submissions

 • Ergenlerde karar verme stillerinin öznel iyi oluş ve umut ile ilişkisi 

  Mercan, Oğuz (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, 2019)
  Bu araştırmada, ergenlerde karar verme stillerinin (karar vermede özsaygı, ihtiyatlı seçicilik, umursamazlık, panik ve sorumluluktan kaçma) öznel iyi oluş ve sürekli umut puanlarını ne derece yordadığının ve ergenlerin ...
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapan öğretmenlerin karşı karşıya kaldıkları eğitsel ve yaşamsal sorunlar 

  Altun, Özgür (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı : Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Bilim Dalı, 2019)
  Bu araştırmada Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde görev yapan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar, eğitsel, yaşamsal ve yaşam planına ilişkin olmak üzere, üç boyutta ele alınmış ve çözümlenmiştir. Araştırma ...
 • Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanına ilişkin yeterlilik algılarının ölçeklenmesi 

  Esen, Yasemin Duygu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı : Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı, 2019)
  Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin eğitimde ölçme ve değerlendirme alanına ilişkin kendi yeterlilik algılarını yargıcı kararlarına göre ikili karşılaştırma yöntemiyle ölçeklemektir. Araştırma, tarama modelindedir. Çalışma ...
 • Sanatçı buluşmalarının okuma alışkanlığına katkıları konusundaki öğrenci görüşleri 

  Şentuna, Tuğba (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bilim Dalı, 2019)
  Çocuk ve gençlerin okumaya yönelmelerinde ve zamanla okuma kültürü kazanmalarında aileye, öğretmene ve okula önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda özellikle eğitim-öğretim ortamlarında çocukları okuma eylemine ...
 • Performansa dayalı durum belirlemede puanlayıcılar arası güvenirlik tekniklerinin karşılaştırılması 

  Mancar, Sinem Arslan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı : Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı, 2019)
  Araştırmanın amacı, farklı sayıdaki puanlayıcılardan elde edilen puanların tutarlılığını Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına dayalı analizler yaparak karşılaştırmaktır. Araştırma, kuramlara dayalı olarak ...
 • Tartışma odaklı tersdüz öğrenme ortamlarının etkililiğinin incelenmesi 

  Yılmaz, Erdi Okan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı : Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada, tersdüz öğrenme yönteminin bir takım sınırlılıklarının tersdüz öğrenme ortamına entegre edilecek çevrimiçi tartışma ortamı ile giderilebileceği öngörülmüştür. Bu bağlamda tersdüz öğrenme ortamı, tartışma ...
 • Ortaöğretim İngilizce öğretmenlerine yönelik öğrenme desteği programının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi 

  Türker, Muhsine (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitim Programları Anabilim Dalı :Eğitimde Program Geliştirme Bilim Dalı, 2019)
  Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim İngilizce öğretmenlerinin öğrenme desteğine (scaffolding) yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve Öğrenme Desteği Programını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmektir. Öğrenme desteği, ...
 • Türk ve Rus İstihbaratı (1900-1925) 

  Çağlak, Aykut (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2019)
  Çalışma, Türk ve Rus istihbarat teşkilatlarının XX. yüzyılın ilk çeyreğindeki faaliyetlerine odaklanmakta, Türk ve Rus istihbarat teşkilatlarının kullandıkları yöntem ve stratejilerini, gelişim ve değişim süreçlerini ...
 • Demokrat Parti Döneminde ordu-iktidar ilişkileri 

  Nalbant, Tamer (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2019)
  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve İnkılapların gerçekleştirilmesinden sonra, hedeflenen demokratik hayatın gereği olarak Atatürk döneminde iki defa çok partili siyasi hayata geçiş denemesi yapılmış, ancak bilinen ...
 • The New York times gazetesinde Türkiye (1945-1960) 

  Yüreksiz, Işıl (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2019)
  Şubat 1945 tarihinde toplanan Yalta Konferansı ve 27 Mayıs 1960 Darbesi'ne kadar olan süreçte Türkiye'yi içerden ve dışardan ilgilendiren olayların panoroması The New York Times'ın çerçevesinden çizilmeye çalışılmıştır. ...
 • Bir Alman Gazetesi'nin gözünden Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu: Türkische Post Gazetesi (1926- 1938) 

  Kaya, Ebru (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim Dalı, 2019)
  On dokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren gelişmeye başlayan Türk- Alman ilişkileri, dünya tarihinin gördüğü en yıkıcı savaşlardan ilki olan Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, müttefik iki ülkenin yenilen tarafta yer ...
 • Cumhuriyetin eğitimde öncü kurumlarından biri: Türk eğitim derneği(1928-2013) 

  Kalafat, Oğuz (Ankara : Ankara Üniversitesi : Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü : Türk Tarihi Anabilim Dalı : Türk Tarihi Bilim Dalı, 2019)
  Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, 1 Kasım 1925 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasında, özel eğitim kurumlarının önemine değinmiş ve bu kurumların bir an önce kurulabilmeleri için maddi durumu ...
 • 2000 sonrası Türkiye sinemasında gayrimüslimler 

  Öktemer, Can (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, 2019)
  Bu çalışmada 2000 sonrası Türkiye sinemasında gayrimüslimlerin temsilleri, sinema ve tarih ilişkisi perspektifiyle, bellek, temsil, tarih kavramları üzerinden çözümlenmiştir. Çalışmada filmlerin yapım yıllarındaki toplumsal ...
 • Gesellschaftskritik im romanwerk von Feridun Zaimoğlu 

  Aydın, Nurhanım (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı : Alman Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2020)
  Almanya ile Türkiye arasında 1961 yılında imzalanan İşgücü Anlaşması, Türk - Alman ilişkilerinde yeni bir sayfa açmıştır. Geçici olarak gelen ve kalması düşünülmeyen Türk misafir işçiler farklı sebeplerden Almanya'da kalmayı ...
 • Nuri Bilge Ceylan ve yavaş sinema 

  Özyazıcı, Kurtuluş (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, 2019)
  Son yıllarda adları daha sık telaffuz edilen yavaş filmler, 2010'larla birlikte tanımlanmaya, sahip oldukları ortak özellikler belirlenmeye çalışılmıştır. Uzun çekimlerin yer aldığı, sabit kameranın baskın olduğu, genelde ...
 • Konya ili tarımında kiracılık ve ortakçılık uygulamaları 

  Özdemir, Tülay (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada, Konya ilinde üreticilerin bireysel özellikleri ve işletme yapıları incelenerek, toprak tasarruf biçimlerinden olan kiracılık ve ortakçılık uygulamalarını yeğlemelerine etki eden faktörler belirlenmeye ...
 • Göç krizi ışığında Dublin sistemi 

  Bozca, Neriman (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı, 2020)
  1980'li yıllardan bu yana Avrupa'ya giderek artan göç ve iltica olgusu Avrupalı devletlerin bu alanda politikalar geliştirmesine etki etmiştir. Son yirmi yılda Orta Doğu, Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinden Avrupa ...
 • Kesme gül (Rosa hybrida L.) çeşitlerinde çiçek tozu kalitesi ve çimlenme gücünün belirlenmesi 

  Seyhan, Selin (Yer Bilgisi : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada, 24°C'de 0, 4, 8, 16, 24 saat ve 4°C'de 0, 1, 2, 3, 4, 5 gün bekletilen melez çay güllerine (Rosa hybrida L.) ait çiçek tozlarının canlılık oranları ve çimlenme güçleri incelenmiştir. Layla, First Red, Myrna ...
 • Komorca'nın ad ulamları ve çoğulluk sistemi üzerine bir araştırma 

  Ahmed, Abou Medıane Hatub (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dilbilim Anabilim Dalı, 2019)
  Bu çalışma Komorca'da adların ulamlara ayrılması sistemini ve bu adların tekil ve çoğul hallerinin incelenmesini içermektedir. Başka bir deyişle, genel olarak adların tekil ve çoğul hallerinden oluşan çiftlerin ulamlara ...
 • Rusya-Çin ilişkileri bağlamında Çinli göçmenler 

  Tangatarova, Zarına (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2019)
  Bu tez Rusya'daki Çinli göçmenlerin durumunu geçmişten günümüze kadar ele almaktadır. Tez kapsamında, Rusya-Çin ilişkileri ve Çinli göçmenlerin Rusya'ya göç etmelerinin nedenleri, Rus hükümetin izlediği göç politikası, ...

View more