sherpa/romeo

 

Bu koleksiyonda Ankara Üniversitesi bünyesinde yapılan, yazarların tam metin erişimine onay verdiği yüksek lisans ve doktora tezleri yer almaktadır.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Gelenekselden dijitale haber üretim sürecinde gazetecinin zaman ve mekan deneyimindeki dönüşüm 

  Gemici, Çağdaş (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Ana Bilim Dalı, 2018)
  Bu çalışmada dijitalleşme ile birlikte gazetecilerin haber üretim sürecinde zaman ve mekan deneyimlerindeki dönüşümün Türkiye'deki yansımaları incelenmektedir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte üretimin her ...
 • Türkiye'de farklı lokasyonlarda yetiştirilen kirazların (prunus avium l.) karakterizasyonu ve sınıflandırılması 

  Özden, İlhan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021)
  Bu çalışmada Türkiye'de 5 farklı lokasyonda 2 farklı yetiştirme döneminde (2018 ve 2019) yetiştirilen 0900 Ziraat çeşidi kirazlar (Prunus avium L.) karakterize edilmiş ve yetiştirildikleri lokasyonlara göre fiziksel, ...
 • Leo Strauss'un Makyavel ve Spinoza üzerinden yaptığı içkincilik eleştirisi 

  Altun, Bulut (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı : Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2017)
  Bu çalışma Leo Strauss'un politik felsefesine ilişkin bir soruşturma olmak kadar Leo Strauss'un klasik felsefenin merkezi temalarını geri kazanmaya yönelik filozofik faaliyetinin politik niyetini kesinleştirmeyi amaçlamaktadır. ...
 • Sansürlü verilerde yenileme süreçlerinde tahmin 

  Altındağ, Ömer (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : İstatistik Ana Bilim Dalı, 2017)
  Olasılık teorisinin birçok uygulama alanında önemli bir model olarak kullanılan yenileme süreci için iki önemli karakteristik bu sürece ilişkin ortalama değer ve varyans fonksiyonlarıdır. Birçok uygulamalı alanda bu ...
 • Köşe yazılarının toplumsal cinsiyet ve kadın eğitimi açısından değerlendirilmesi 

  Çelik, Demet (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Eğitim Bilimleri Bölümü : Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı : Halk Eğitimi Bilim Dalı, 2008)
  Bu çalışma, ülkemizde yayınlanan dört ulusal gazetedeki köşe yazılarının toplumsal cinsiyet ve kadın eğitimi konularında değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gazetenin bir medya türü olması, burada yayınlanan köşe ...
 • Cemaat anlatılarında kadın: İsmailağa Cemaati örneği 

  Ege, Esra (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, 2020)
  Bu tez cemaat anlatılarında kadın kimliğinin oluşumunu İsmailağa Cemaati örneği üzerinden incelemeyi amaçlamıştır. Bahsi geçen cemaat örneği; geleneksel dini rolleri, inancı yaşama noktasındaki içe dönük yapısı, ...
 • İşlevselliğini yitiren kent içi sanayi alanlarının dönüşümü: Ankara ili İskitler küçük sanayi sitesi örneği 

  Gedik, Ümit (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Uygulamalı Bilimler Fakültesi : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2021)
  Türkiye’de son 20 yılda inşaat ve şehircilik alanları başta olmak üzere sağlanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak birçok yerleşim alanının sınırları genişlemiş ve şehirler mekânsal ve ekonomik yönden büyümüş, ancak ...
 • Gayrimenkul değerleme için veritabanı tasarımı ve uygulama olanaklarının analizi 

  Sunguroğlu, Emir (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Uygulamalı Bilimler Fakültesi : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2021)
  Doğası gereği gayrimenkul ve varlık değerleme çalışmaları, emek yoğun birer faaliyet olup, mevcut teknolojik ve hukuki düzenlemelere bağlı insansız gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Ancak, etkisinin büyüklüğü ve gerektirdiği ...
 • Pendnâme Şerhi Nüzhetü'l-İhvân'a göre Pend-i Attâr'da Tasavvufî kavramlar 

  Ertuğrul, Muzaffer (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2017)
  XII. asırda Nişabur'da doğan Ferîdüddin Attâr Horasan'ın meşhur şâir sûfîlerindendir. Tezkiretü'l-Evliyâ dışındaki eserleri manzumdur. Manzum eserlerinde anlattığı yüzlerce hikâye ile kıssa üzerinden öğüt verme geleneğinin ...
 • Tepkisel ve proaktif pazar odaklılığın yeni ürün başarısına etkileri 

  Soyaltın, Tuğçe Ezgi (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmanın amacı, Ankara ve İstanbul illerindeki devlet üniversitelerinin bünyesinde yer alan teknoparklarındaki küçük, orta ve büyük ölçekli teknoloji işletmelerinin proaktif ve tepkisel pazar odaklı olmanın yeni ürün ...
 • Genel Kamu Hukuku yönünden beslenme hakkı 

  Atak, Ebru Erden (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
  Yeterli beslenme bir insan hakkıdır. Günümüzde çok sayıda insan savaşlar, kıtlık ve yoksulluk nedeniyle açlık çekmektedir. Yeterli maddi gücü olup gıdaya ulaşabilen kesim ise, gerçek gıda olup olmadığı sorgulanabilir, çok ...
 • Manas destanı çerçevesinde Türk destanlarında Türk ordu teşkilatına dair izler 

  Şişikoğlu, Asım (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Tarih Anabilim Dalı, 2018)
  Destan, geçmişe dair bilgileri aktaran önemli bir kültür taşıyıcısıdır. Biz de bu fikir doğrultusunda Kırgızların askeri mirasını incelemek için Manas Destanı'nı merkeze alarak çeşitli sahalarda derlenmiş Türk destanlarındaki ...
 • Cihatçı örgütler ve kadın katılımı: IŞİD Örneği 

  Rajkowska, Anna Malgorzata (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
  Irak Şam İslam Devleti olarak bilinen cihat örgütü 29 Haziran 2014'te resmen kuruluşunu ilan etmiştir. Bu tarihten bu yana yeni sosyal olgu, çevrimiçi ağlarda varlığına başlamıştır. IŞİD tarafından işgal edilen bölgeye ...
 • Dede Korkut hikâyeleri'nde devlet dışı siyasallık 

  Gönen, Hatice Çiğdem (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
  Dede Korkut Kitabı olarak anılan kitabın H. F. Diez tarafından tanıtılan ilk yazması, Dresden Krallık Kütüphanesi’nde bulunmaktadır ve on iki hikâyeyi içerir. Ettore Rossi tarafından tanıtılan diğer yazma ise Vatikan ...
 • Türkiye'nin toplumsal metabolizması: Metal ve metal dışı madenlerin metabolik profili 

  Çağlayan, Hacer Selamoğlu (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 2017)
  Toplum ve doğa ilişkisini açıklamaya çalışan toplumsal metabolizma, biyolojik anlamıyla analoji kurularak toplum veya ekonomilerin bir metabolizması olduğunu varsayar. Toplumların, madde girdilerini doğadan alırken ...
 • Necip Fazıl Kısakürek'in "Esselam Mukaddes Hayattan Levhalar" adlı eserindeki hadislerin değerlendirilmesi 

  Yıldırım, Hüseyin (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2017)
  Bu tez bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte araştırmanın konusu, bu araştırmada izlenen metot ve kullanılan kaynaklar hakkında bilgi verdik. Tezin birinci bölümünde Necip Fazıl'ın hayatı, eserleri, fikirleri, ...
 • Maliye ve zaman: Anaakım maliye teorisine eleştirel bir yaklaşım 

  Doğan, Esra (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Mali İktisat Anabilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmada maliye disiplini bağlamında zaman kavramı ele alınmıştır. Zaman kavramı, özellikle felsefe disiplini başta olmak üzere pek çok disiplin bağlamında ele alınmakta olup tartışmalı bir anlam içeriğine sahiptir. ...
 • Türk işaret dilinde uyum: Şablon biçimbilim açısından bir inceleme 

  Makaroğlu, Bahtiyar (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Dilbilim Anabilim Dalı, 2018)
  İşaret diline özgü durumlardan bir tanesi eylemlerin uyum türleri gözetilerek sözlükçede listelenmesi olup Padden (1988)’in üç-parçalı eylem sınıflandırmasına göre şu şekilde ayrılmaktadır: (i) basit eylemler, (ii) ...
 • Cumhuriyet Dönemi mutasavvıflarından doktor Münir Derman, hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri 

  Bayraktar, Esragül (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2018)
  20. yüzyıl mutasavvıflarından Münir Derman, 1909 yılında Trabzon’da doğdu. Trabzon Liseesi’ni bitirdikten sonra Cumhuriyet’in ilk yıllarında başarılı öğrencilerin Avrupa’ya eğitim amacıyla gönderilmesi için düzenlenen ...
 • Kadınlarda yapısal şiddet farkındalığı ve kolektif eylem 

  Düzgün, Uğur (Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Psikoloji (Sosyal Psikoloji) Anabilim Dalı, 2021)
  Bu araştırmada kadınların yapısal şiddet/ kurumsal ayrımcılık farkındalıklarının onları bu şiddeti ortadan kaldırmak veya hafifletmek için ne derecede eyleme geçirecekleri incelenmiştir. Bu inceleme oluşturulan bir ...

View more