sherpa/romeo

 

Bu koleksiyonda Ankara Üniversitesi bünyesinde yapılan, yazarların tam metin erişimine onay verdiği yüksek lisans ve doktora tezleri yer almaktadır.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Muhammed B. Ali B. Muhammed-i Şebankarei ve Mecma'ul-Ensab adlı eseri 

  Birtane, Zühra Serap (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Doğu Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı, 2020)
  XIII-XIV. yy. Orta Asya Türk siyaset ve kültür tarihinin ana kaynaklarından birisi olan Mecma'u'l-Ensâb, Muḥammed b. Ali b. Muḥammed b.Ḥuseyin b. Ebû Bekir Şebânkâreî tarafından 1332-33 yıllarında yazılmıştır. Bu eser ...
 • Hava araçlarında finansal kiralama (leasing) sözleşmesi 

  Rende, Hande Seren (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2019)
  Bu tez çalışmasına hava araçlarının temin edilmesinde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan finansal kiralama sözleşmeleri konu olmuştur. Türkiye'de ve dünyada bu sözleşmeye olan talebin artmasından dolayı, öncelikle ...
 • Hz. Peygamber'in eşya ile ilişkisi 

  Demireşik, Emirsultan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020)
  Tez, giriş, iki ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın konusu, önemi, amacı ve yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde Hz. Peygamber'in kişisel hayatında bedenine bakımı başta olmak ...
 • Haksız kullanma tazminatı (Ecrimisil) 

  Ak, Burak (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2020)
  Çalışmamızın konusu kötüniyetli haksız zilyedin haksız kullanma tazminatı borcundan oluşmaktadır. Kötüniyetli haksız zilyedin haksız kullanma tazminatı borcu kötüniyetli haksız zilyedin başkasına ait bir eşyayı bizzat ...
 • İtalya'da Türkoloji çalışmaları ve gelişimi 

  Güneşdoğdu, Ayşe (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi : Tarih Ana Bilim Dalı, 2020)
  İtalyanlar-Türkler arasında tarihi eskiye dayanan ilişkiler dolayısıyla her zaman diğerine bir ilgi ve öğrenme isteği olmuştur. Gerek ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerekse dini ya da maddi diğer ...
 • Din psikolojisi ve manevi bakım uzmanlarının meslek etiği 

  Aslan, Rabiye (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020)
  Türkiye'de Din Psikolojisi ve Manevi Bakım da uygulanacak olan etik ilke ve kuralların insan hakları, sorumluluk bilinci, değerler ve toplumun kültürel farklılığı dikkate alınarak hazırlanması uygun görünmektedir. Bu ...
 • Belge özetleme ve öz çıkarma tekniklerinin bilgi erişim açısından değerlendirilmesi 

  Çoşkun, Seda (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020)
  Okuma eyleminin en temel amacı okuduğunu anlamaktır. Okuduğunu anlama eylemi, düşünme, algılama ve bağlantı gibi özelliklerle bir arada var olan bilişsel yetenekler tarafından gerçekleştirilir. Okuduğunu anlama düzeyini ...
 • Düşünce inşacısı olarak dilin toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerindeki rolü 

  Doğan, Gizem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2020)
  "Düşünce İnşacısı Olarak Dilin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerindeki Rolü" başlıklı yüksek lisans tez çalışmasında dilin başlangıçta nasıl cinsiyetçi bir yapıyla oluşmaya başladığı, düşüncenin oluşumunda dilin asıl ...
 • Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Belçika yönetiminın etkisi 

  Tabala, Tabitha Bukumba (2019)
  Afrika kıtasının ikinci en büyük olan Demokratik Kongo cumhuriyeti, Afrika ülkeleri arasında dördüncü en fazla nüfusa sahip, din, etnik yapısı ve sosyokültürel açılarından çok renkli bir ülke kabul edilmektedir. Büyük ...
 • Kırgız toplumunda aile ve ailenin değişen yaşam döngüsü 

  Aziza, Ergeshkyzy (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020)
  Tezde günümüz Kırgız ailesinin gelişim süreci, yapısı ve değerleri ele alınmaktadır. Eskiden göçebe hayat tarzına sahip olan Kırgızların aile yapısı pederiliğe dayanmakta olup, çevresindeki diğer toplumlara nazaran çekirdek ...
 • Çankırı-Çorum Havzası orta eosen yaşlı Kocaçay formasyonu Mollusk faunası (gastropoda, bivalvia) sistematiği ve biyostratigrafisi 

  Gürsoy, Müjde (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Mühendislik Fakültesi : Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışma, İç Anadolu'nun önemli havzalarından biri olan Çankırı-Çorum havzasında, Orta Eosen yaşlı Kocaçay Formasyonu'na ait birimlerin Mollusk (Gastropoda ve Bivalvia) faunasının sistematiğini ve biyostratigrafisini ...
 • ABD'nin Ortadoğu politikası ve Işid 

  Sharghi, Arash (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmanın konusu İkinci Körfez Savaşı sonrası ABD'nin Ortadoğu politikalarının sonucu ortaya çıkan ve/veya güçlenen aşırıcı dinci gruplar arasında en önemlisi olarak sayılabilecek Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve onun ...
 • Gereksinim çözümlemesine dayalı süreç-tür odaklı Çince yazılı anlatım ders aracı önerisi 

  Akgür, Tuğba (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Doğu Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmanın amacı, lisans düzeyinde Çince öğrencilerine yönelik HSK 5 seviyesinde Çince yazılı anlatım ders aracı örneğinin geliştirilmesidir. Çalışma amacı doğrultusunda Çince lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilere ...
 • Atık yemeklik yağ ile biyodizel üretiminde bir tepkimeli damıtma kolonunun genelleştirilmiş öngörmeli denetimi 

  Çağatay, Mehmet Tuncay (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Mühendislik Fakültesi : Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada, Atık Yemeklik Yağ ile biyodizel sentezinde bir Tepkimeli Damıtmalı Kolonun Genelleştirilmiş Öngörmeli Denetimi incelenmiştir. Bu amaçla; öncelikli olarak, TD kolonun Aspen HYSYS 3.2 yardımıyla benzetimi ...
 • Amerı̇ka Bı̇rleşı̇k Devletlerı̇'nde tasavvufı̂ hareketler ve Bawa muhaiyaddeen (Baba Muhyı̇ddı̇n) örneğı̇ 

  Kızıltepe, Hakan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İlahiyat Fakültesi : Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020)
  Sri Lankalı Muhammed Raheem Bawa Muhaiyaddeen, irşat faaliyetleri için doğduğu ülkeyi terk eden pek çok sufiden birisidir. Doğum tarihi ve hayatına dair pek çok bilgiye ulaşılamayan Bawa, muhtemelen 1880'li yıllarda ...
 • Farklı sulama suyu kalitesi ve tabansuyu derinliklerinin fasülyenin (phaseolus vulgaris L.) verimine etkisi 

  Çolak, Müslüme Sevba (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışma, farklı sulama suyu kalitesi ve tabansuyu derinliğinin, lizimetre koşullarında fasulye (Phaseolus vulgaris L.) verimine, bitkinin bazı özelliklerine, farklı organlarında mineral element taşınımına ve toprak ...
 • Halkla ilişkilere toplumsal yaklaşım: Kadına yönelik şiddet karşıtı dijital kampanyalar üzerine bir inceleme 

  Akçay, Ebru (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, 2020)
  Son yıllarda, halkla ilişkilerin sadece kurumsal bir pratik değil, aynı zamanda toplumsal bir pratik de olduğunu ileri süren ve halkla ilişkilerin toplumla olan ilişkisini merkeze alan çalışmaların artmasıyla birlikte, ...
 • Türk Ceza Kanunu'nda çevreye karşı suçlar 

  Maviş, Volkan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2020)
  Kapitalist ekonomi, nüfus artışı ve tekonolojik ilerleme gibi bir dizi bir dizi etkenin sonucu olarak çevresel sorunlar, 21. Yüzyılın en önemli problemlerinden birisi durumuna gelmiştir. Bu bağlamda, çevre koruması sağlamak ...
 • Güllük korfezinde (Muğla) off shore kafeslerde yetiştiriciliği yapılan levrek (Dicentrarchus labrax) ve çipura (Sparus aurata) balıklarında bulunan ektoparazitlerin belirlenmesi 

  Phan Van, Quyet (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Ziraat Fakültesi : Su Ürünleri Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu tez çalışmasında, Güllük Körfezinde bulunan off-shore kafeslerde yetiştiriciliği yapılan levrek (Dicentrarchus labrax) ve çipura (Sparus aurata) balıklarında bulunan ektoparazitler mevsimsel olarak incelenmiştir. Çalışmada ...
 • Güney Kore'de demokrasinin kurumsallaşması sürecinde ekonomik ve siyasal elitlerin etkileşimi 

  Tezer, Özlem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyasal Bilgiler Fakültesi : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2020)
  Bu çalışma Üçüncü Dalgada demokratik geçiş yaşayan ülkelerden biri olan ve Güney Kore olarak da bilinen Kore Cumhuriyeti'nde geçiş sürecini ve rejimin nominal demokrasinin konsolidasyonuna ilerlemesini içsel ve dışsal ...

View more