sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorTörenli, Nurcan
dc.contributor.authorOdabaşı Demirci, Pınar
dc.date.accessioned2020-02-19T11:38:32Z
dc.date.available2020-02-19T11:38:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/69845
dc.description.abstractTezin çalışma konusu uluslararası ilişkilerde yeni medya kullanımı ve geleneksel medya ile yeni medya arasındaki ilişki ve pratikleri incelemeye dayanmaktadır. Niteliksel söylem analizinin kullanıldığı tez çalışmasında, yeni medya aracılığıyla dolayımlanan sanal diplomasinin yürütülme biçimi, yöntem ve araçları, aktörleri ve bu aktörler arasındaki güç ilişkileri açığa çıkartılmak istenmiştir. Tezin birinci bölümünde aktörler, bulundukları tarihsel toplumsal süreç içinde siyasal konjonktür ile birlikte tanımlanmıştır. İkinci bölümde diplomaside yeni medya kullanımıyla yeni bir dil oluşup oluşmadığına yönelik bir tartışma ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde diplomasinin geleneksel araç ve ortamlarıyla yeni araç ve ortam karşılaştırılmıştır. Dördüncü bölümde araştırma yöntemi, araştırma evreni, kapsam, sınırlılıklar, veri toplama teknikleri ve bulguların değerlendirilmesi yer almıştır. Beşinci bölümde bulgular ortaya konmuştur. Geleneksel medya ile yeni medya karşılaştırmasında nicel ve nitel inceleme birlikte verilmiştir. Örnek olay olarak ele aldığımız Rusya'nın Kırım'ı İlhakı ile ilgili yayımlanan haberler ve paylaşılan sosyal medya iletileri karşılaştırılmıştır. Tez çalışmasında yeni medyanın uluslararası ilişkilerde aktörler tarafından geleneksel medya kadar yaygın olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Yeni medya geleneksel medyayı desteklemek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu bağlamda geleneksel medya gücünü hala korumaktadır. Yeni medya ile birlikte etki alanı da hızı da büyümektedir. Hem geleneksel medya da hem de geleneksel medyada paylaşılan bilgilerin kaynağı devlet elitleridir. Yeni medya paylaşımları da haberi beslemektedir. Dolayısıyla haberin iktidarı hüküm sürmeye devam etmektedir. The purpose of this thesis is to examine the functions and relations between new media and virtual diplomacy. The thesis that handled with critical approach aims to reveal the actors, tools and the methods of virtual diplomacy. In the first part of the thesis, the actors are defined together with the political conjuncture in the historical social process they are in. In the second part, a discussion about whether a new language has been formed by using new media in diplomacy has been put forward. In the third part, the traditional tools and environments of diplomacy are compared with the new tools and environments of diplomacy. Fourth part includes the research method, the coverage and restraints, data gathering techniques and evidences about case study. In the fifth chapter, the findings are presented. Quantitative and qualitative analysis is given together in the comparison of traditional media with new media. The published news and shared social media messages about Russia's annexation of Crimea, which we take as a case study, are compared. In his thesis, it was determined that new media is as widely used by actors in international relations as traditional media. New media is used to support traditional media. In this context, the traditional media still retains its power. With the new media, the influence of traditional media is growing at pace. The source of information shared in both traditional media and traditional media is the state elites. New media shares also feed the news. Therefore, the power of the news continues to reign.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectJournalismtr_TR
dc.subjectGazeteciliktr_TR
dc.titleHaberin iktidarı-uluslararası ilişkilerde yeni medya: Bir örnek olay olarak Rusya'nın Kırım'ı ilhakıtr_TR
dc.title.alternativeThe power of news - new media on international relations: As a case study of Crimea's annexation by Russiatr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage251tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record