sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖvgün, Barış
dc.contributor.authorTemel, Saffet
dc.date.accessioned2019-12-27T10:12:08Z
dc.date.available2019-12-27T10:12:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/69085
dc.description.abstractKamu yönetim alanının neoliberal politikalara uygun bir şekilde dönüştürülmesi için son yıllarda bu alanda reformlar yapılmaktadır. Uluslararası kuruluşlar tarafından tasarlanan ve uygulanan bu reform faaliyetleri ile neoliberal anlayış ve kurallara göre devletlerin dönüştürüldüğü görülmektedir. Toplumların kategorize edilmesinde belirleyici olan sosyal güvenlik sistemlerinin dönüştürülmesi de bu reformların temel hedefleri arasında yer almıştır. Bu temel hedefe uygun olarak Türkiye'de ilk adımı 1999 yılında atılmak üzere sosyal güvenlik alanında reform yapılmıştır. İşte bu çalışma ülkemizde yapılan sosyal güvenlik reformu kapsamında yapılan yasal ve kurumsal düzenlemelerde, kadına ve kadın emeğine nasıl bakıldığı, kadının toplumda nasıl konumlandırıldığını, bu düzenlemelerin kadını ve emeğini nasıl ve hangi yönde etkilediği konularını açıklama çabasındadır. Bu kapsamda, çalışmanın temel iddiasını "neoliberal politikalara göre reformla getirilen yeni sosyal güvenlik sisteminde, birçok alanda kadın emeğinin ve çalışmasının sosyal güvenlik kapsamına alınması için yeterli görülmediği, emekliler arasında kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alacak kadın oranının düşeceği" oluşturmaktadır. Bu çalışma ile kamu yönetiminde gerçekleşen dönüşüm süreci, reform, politika transferi ve uluslararası kuruluşların reform sürecine etkileri açıklanarak, bu kuruluşların Türkiye'deki sosyal güvenlik reformuna etkileri ele alınmıştır. Sosyal güvenlik reformunu gerçekleştiren ve bu süreci yürüten hükümetlerin ekonomik ve sosyal yaşamda uyguladıkları politikaları belirleyen anlayış açıklanmaya çalışılmıştır. Sosyal güvenlik reformu kapsamında yapılan kurumsal ve yasal düzenlemeler bütünsel bir bakış açısıyla incelenmiştir. Reformla getirilen yeni sosyal güvenlik sisteminin analizinde, uluslararası kuruluşların etkisi ile neoliberal politikaların yerleştirilmesi ve uygulanması amacıyla sosyal güvenlik reformunun politika transferi aracılığıyla yapıldığı, kayıtlı çalışabilen adına prim ödenen veya adına prim ödeyebilenlerin sosyal güvence kapsamda olduğu bir yapının inşa edildiği saptanmıştır. Kadının birçok alandaki çalışması ve kazancının sosyal güvenlik kapsamına alınmadığı, emekli olabilme koşullarının belirlenmesinde kadınlara özgü roller ile yaşama ve çalışma örüntülerin dikkate alınmadığı, emekliler arasında kendi çalışmasından dolayı emekli olabilen kadın oranının düşeceği ve kadınların sigortalı bir erkeğin hak sahibi olarak ancak sosyal güvenlikten yararlanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. There have been reforms in the recent years to transform the public administration field in accordance with the neoliberal policies. These reform activities designed and applied by the international institutions transform the governments with neoliberal understanding and rules. One of the main goals of these reforms is to transform the social security systems which are determinant in categorization of the societies. Turkey first made reforms in the social security systems in 1999. This study aims to explain the approach towards the woman and woman labor, place of the woman in the society and the impacts of the reforms on woman labor in the context of the legal and institutional regulations. In this context, the aim of the study is that "in the new social security system according to the neoliberal policies, women labor is not considered enough in the social security and the ratio of the women that earn pension with their own work reduced among the pensioners accordingly." This study explains the effects of the transformation process, reform, policy transfer and international institutions on the reform process and examines the impact of these effects on the social security reforms in Turkey. It explains the understanding of the policy determination in economic and social life of the governments that make the social security reforms and carry out these processes. It examines the institutional and legal regulations in the context of the social security reforms. The analysis of the new social security system shows that the social security reform was carried out with the political transfer in order to implement and apply the neoliberal policies with the effect of the international institutions, and a structure was created in which registered employees whose premiums are paid or those who pay premium for themselves are within the extent of the social security. In conclusion, the social security does not involve the earnings and labor of the woman in many fields; the roles, living and working patterns unique to women are not considered while determining retirement conditions, the ratio of the women among pensioners will reduce in accordance to this and women can only benefit from the social security as the beneficiary of a man.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı : Yönetim Bilimleri Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectNeoliberalizmtr_TR
dc.subjectSosyal güvenlik reformutr_TR
dc.subjectKadıntr_TR
dc.subjectNeoliberalismtr_TR
dc.subjectSocial security reformtr_TR
dc.subjectWomantr_TR
dc.titleSosyal güvenlik reformunda kadıntr_TR
dc.title.alternativeWoman in social security reformtr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage170tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record