Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorBravo, Hamdi
dc.contributor.authorErkek, Fatma
dc.date.accessioned2019-12-27T09:40:22Z
dc.date.available2019-12-27T09:40:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/69076
dc.description.abstractBu tez, Walter Benjamin'in çalışmaları bağlamında sanat, estetik ve politika ilişkisini ele almaktadır. 19. yüzyılda kapitalizmin yükselişi, teknolojik yenilikler ve endüstrileşme ile birlikte toplumsal koşullar ve yaşam değişmiş, onlara koşut olarak insan algısı ve deneyimi de dönüşüme uğramıştır. Modern kapitalist yaşam kitlelerde bir yanılsama hali yaratmış, onların içinde bulundukları koşullara yabancılaşmalarına yol açmıştır. Faşizm de bu hazır kitleden yararlanmıştır ve geleneksel, özerk sanat eserlerine özgü olan "gizem", "yaratıcılık", "sonsuzluk değeri" ve "deha" gibi kült kavramlara başvurarak ve sanatı, medyayı kullanarak politikayı ve savaşı estetize etmiş ve kitleleri giderek daha çok bir yanılsama hali içine sürüklemiştir. Benjamin faşizmin yarattığı bu duruma karşı, "komünizmin sanatı politize ederek" karşı çıktığını dile getirir. Benjamin, özellikle fotoğraf, film gibi görsel sanatların ve radyonun ilerici olduğunu düşünür. Ona göre politize edilmiş sanat ve medya, kapitalizmin ve faşizmin kitlelerde meydana getirdiği yabancılaşma ve yanılsama halinden çıkmalarına sebep olabilir. Bu türden bir sanat ve medya kitlelerin yaşadıkları yaşamın doğal bir yaşam olmadığını görmelerine, var olan toplumsal ve ekonomik koşulları ve sorunları sorgulamaya ve eleştirmeye yönlendirir ve onların kolektif bir birliğe dönüşmelerine katkı sağlar. This dissertation deals with the relation between art, aesthetics and politics in the context of Walter Benjamin's works. In the 19th century, social conditions and life changed with the rise of capitalism, technological innovations and industrialization, in parallel to those changes, human perception and experience transformed too. Modern capitalist life has created a state of illusion in the masses and has caused them to be alienated from the conditions they are in. Fascism also benefited from this already-existing mass and has aestheticized politics and war by appealing to cult concepts such as "mystery", "creativity", "eternal value" and "genius" that are peculiar to traditional, autonomous artworks and by using art and media. It has consequently led the masses into a more illusory state. Benjamin argues that communism resists this situation created by fascism "by politicizing art". Benjamin especially assumes that visual arts such as photography and film, along with the radio are progressive. To him, politicized art and media can enable the masses to emerge from the alienation and illusion created by capitalism and fascism. This kind of art and media allows the masses to see that the life they live is not a natural one and directs them to question and criticize existing social, economic conditions and problems, and contribute to their transformation into a collective unity.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectEstetiktr_TR
dc.subjectPoliticatr_TR
dc.subjectArttr_TR
dc.subjectAestheticstr_TR
dc.subjectPoliticstr_TR
dc.titleWalter Benjamin'de sanat, estetik ve politika ilişkisitr_TR
dc.title.alternativeThe relation between art, aesthetics and politics in Walter Benjamintr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage236tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record