sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorCebesoy, Suna
dc.contributor.advisorYazıhan, Nuray
dc.contributor.authorÖzgün, Orçun İşler
dc.date.accessioned2019-12-18T12:07:28Z
dc.date.available2019-12-18T12:07:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/68811
dc.description.abstractTG2; hücre dışında yara iyileşmesi, anjiyojenez ve kemik onarımında önemli olan matriks stabilizasyonunda, hücre içinde ise apoptozis sırasında ve proteinlerin çapraz bağlanmasında rol oynayan transglutaminaz ailesinin en ilgi çekici üyelerinden biridir. Yaptığımız çalışmada; cerrahi kesi yöntemi ile yara oluşturulan sağlıklı ratlarda derialtı TG2 uygulamasının yara iyileşmesi üzerindeki etkinliği araştırılmıştır. Wistar Albino erkek ratlar; 8 adedi sağlıklı, 8 adedi kontrol cerrahi kesi grubu ve 8 adedi TG2 uygulanan cerrahi kesi grubu olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Gruptaki kontrol cerrahi kesi grubu ve TG2 uygulanan cerrahi kesi grubu hayvanların sırt bölgelerine anestezi altında cerrahi kesi yara oluşturulmasının ardından sütur atılmıştır. Yara oluşumundan sonra ratların derisindeki fiziksel bazı değişiklikler 3., 5., 7., 10., 12. ve 15. günlerde fotoğraflanarak makroskobik olarak gözlenmiştir. 15. günde ratlar ötenazi edilerek süturlu bölgeleri çıkarılarak bir kısmı homojenizasyona kadar -80 °C'de muhafaza edilmiştir, bir kısmı ise % 4'lük paraformaldehidde tespit edilerek parafine gömülmüştür. Daha sonra -80 °C'de muhafaza edilen dokular homojenize edilip süpernatantları alınarak ELISA yöntemi kullanılarak Sitokrom c (apoptozis değerlendirmesi), kollajen-1, EGF (Epidermal Büyüme Faktörü), FGF (Fibroblast Büyüme Faktörü), VEGF (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü), İnterlökin-8 ve -10 ölçümleri yapılmıştır. Parafine gömülen dokular ise mikrotomla kesitleri alınıp deparafinize edilerek Hematoksilen Eozin boyama yöntemi ve Masson'un Trikrom boyama kiti ile boyanıp mikroskopta histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. Yara bölgesinin hem makroskobik olarak değerlendirildiğinde, hem ELISA sonuçları değerendirildiğinde, hem de mikroskobik olarak değerlendirildiğinde yara iyileşmesi açısından derialtı TG2 uygulanan grubun diğer gruplara göre daha iyi iyileşme gösterdiği görülmüştür. Sonuç olarak TG2'nin haricen olarak uygulandığında yara iyileşmesini hızlandırdığı görülmüştür. TG2; is one of the most interesting members of the transglutaminase family, which plays a role in matrix stabilization important for wound healing, angiogenesis and bone repair outside the cell, during apoptosis in the cell and for cross-linking proteins. In our work; the effectiveness of subcutaneous TG2 administration on wound healing was investigated in healthy rats that were wounded by surgical incision method. Male Wistar albino rats are divided three groups as 8 healthy tissue groups, 8 surgical incision groups and 8 TG2 treated surgical groups. Sutures were made to the dorsal regions of animals in the last two groups following surgical incision under anesthesia. Some physical changes in the skin of the rats after wound formation were macroscopically observed on the 3rd, 5th, 7th, 10th, 12th and 15th days by photography. At day 15 rats were euthanized and suture zones were removed. Some of the removed areas were kept at -80 °C until homogenization and the other part was fixed in paraformaldehyde at 4 % and embedded in paraffin. The tissues at -80 °C were homogenized and supernatants were obtained. And then Cytokrom c (apoptosis assessment), collagen-1, EGF (Epidermal Growth Factor), FGF (Fibroblast Growth Factor), VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), Interleukin-8 and -10 measurements were performed in the supernatants by ELISA method. The paraffin embedded tissues were sectioned by microtome and then they were deparaffinized. The deparaffinized tissues was stained with Hematoxylin Eosin staining method and Masson's Tricrom staining kit and histopathologically evaluated in the microscope. When the wound area was assessed macroscopically, when ELISA results were assessed and when microscopically assessed, the group treated with subcutaneous TG2 in terms of wound healing showed better recovery than the other groups. As a result, TG2 when applied externally had been seen to accelerate wound healing.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Biyoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectYara iyileşmesitr_TR
dc.subjectDoku transglutaminazıtr_TR
dc.subjectİnflamasyontr_TR
dc.subjectWound healingtr_TR
dc.subjectTissue transglutaminasetr_TR
dc.subjectSurgical woundtr_TR
dc.subjectInflammationtr_TR
dc.titleSıçanlarda oluşturulacak cerrahi yaralarda doku transglutaminazı etkisinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of tissue transglutaminase effect to be created in surgical wound models in ratstr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentFen Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage111tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record