sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirci, Fikret
dc.contributor.authorAksoy, Cemre
dc.date.accessioned2019-12-13T08:34:51Z
dc.date.available2019-12-13T08:34:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/68608
dc.description.abstractÇalışma, şeker pancarında fide kök çürüklüğüne sebep olan Rhizoctonia solani, Phoma betae ve Fusarium oxysporum'a karşı Bacillus spp. ve floresan Pseudomonas spp. izolatlarının elde edilmesi ve etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Ankara ilinde 7 ilçeden, 33 şeker pancarı tarlasından toplanan toplam 66 bitki örneğinden 203 adet bakteri izole edilmiştir. Bu izolatlardan 71 adedinin kök patojenlerinin kolonilerine engelleme zonu oluşturduğu in vitro çalışmalarda belirlenmiştir. Her bir patojene karşı yüksek antibiyosis etki gösteren 6 adet Bacillus spp. ve 6 adet floresan Pseudomonas spp. izolatı iklim odasında saksı denemesine alınmıştır. Denemeler sonucunda, Fusarium oxysporum'a karşı, Bacillus spp. izolatlarının %74.05'e, floresan Pseudomonas spp. izolatlarının ise %68.54'e kadar etki gösterdiği belirlenmiştir. Bakteriyel izolatlardan Rhizoctonia solani'ye en yüksek etkinin %16.38 ile Yenice 1.1 numaralı Bacillus sp. izolatında olduğu belirlenmiştir. Bakteriyel izolatlar Phoma betae'nın oluşturduğu kök enfeksiyonlarını engellemede başarısız olmuşlardır. Phoma betae'ye karşı en yüksek etkinin %3.75 olduğu görülmüştür. The research aimed to isolate and determine the effectiveness of Rhizobacteria Bacillus spp. and flourescent Pseudomonas spp. strains against Rhizoctonia solani, Phoma betae and Fusarium oxysporum, seedling root rot pathogens of sugar beet. 203 bacterial strains were isolated from 66 plant specimens from 33 different sugar beet field in 7 district of Ankara province. 71 bacterial isolates produced inhibition zones against the colonial growth of the root pathogens in vitro. 6 Bacillus spp. and 6 flourescent Pseudomonas spp. strains that have high inhibition effect for each root pathogen in vitro were selected and examined in growth chamber pot tests. In the result of pot tests, Bacillus spp. and fluorescent Pseudomonas spp. showed up to %74.05 and %68.54 effect respectively on Fusarium oxysporum. The highest effect was %16.38 by a Bacillus sp. isolate (Yenice 1.1) on Rhizoctonia solani. The bacterial isolates could not inhibit the root infections of Phoma betae, the maximum inhibition effect was %3.75.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Bitki Koruma Anabilim Dalı : Fitopatoloji Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectŞeker pancarıtr_TR
dc.subjectkök bakterileritr_TR
dc.subjectSugar beettr_TR
dc.subjectrhizobacteriatr_TR
dc.titleBazı kök bakterilerinin şeker pancarı kök çürüklüğü hastalıklarına etkilerinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of the effects of some rhizobacteria on sugar beet root rot diseasestr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentZiraat Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage62tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record