sherpa/romeo

 

Bu koleksiyonda Ankara Üniversitesi bünyesindeki birimlerce, Akademik, idari personel, öğrenciler tarafından yapılan/üretilen ve kurumun bilimsel-entelektüel varlığını oluşturan Konferans metni, Çalıştay ve Raporlar yer almaktadır.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Taşınmaz Değerleme Sistemleri ve Örgütleri 

  Aydınoğlu, Güler (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2018)
  Hemen her ülkede etkin olarak çalışan değerleme sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi, taşınmaz, varlık ve işletme değerleme çalışmalarının kurumsallaşması ve profesyonelleşmesi için zorunlu görülmektedir. Değerleme ...
 • Gayrimenkul satışlarının finansmanına yönelik alternatif bir yöntem önerisi 

  Öztürk, Hüseyin Barış (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Mülkiyet hakkı; kuru mülkiyet ile yararlanma hakkı olmak üzere ikiye ayrılmış ve inşaat firmaları, finans kuruluşları ile yatırımcılar yönünden mülkiyetine sahip oldukları/olacakları bağımsız bölümlerin kuru mülkiyeti ...
 • Kaya düşme riskinin gayrimenkul değerine etkisi: Ankara ili Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi örneği 

  Okuyucu, Süheyla (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Arazi kullanım kararlarının verilmesinde, afet riskinin özel olarak ele alınması ve değerlendirilmesi zorunlu olmaktadır. Deprem, heyelan, kaya düşmesi, taşkın, volkan, tsunami gibi doğal afetlerin bütün dünyada can ve ...
 • Konut tercihlerini etkileyen parametrelerin alıcılar ve satıcılar açısından değerlendirilmesi: Mersin ili Örneği 

  Kaplan, Ali (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada, Türkiye’de konut sektöründe konut tercihlerini etkileyen parametreler konusunda farkındalık yaratılması ve bu konuda konut alıcılarına, konut satıcılarına, tasarımcılara ve gayrimenkul geliştirme uzmanlarına ...
 • Belediyelerde taşınmaz envanteri işlemleri- uygulama ve öneriler: Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi örneği 

  Sözeri, Bülent (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
  Türkiye’de Devlet tüzel kişiliği olan Hazine ile birlikte kamu tüzel kişiliğine sahip belediyeler ve diğer kamu kuruluşları taşınmaz mülkiyeti edinebilmektedir. Sadece Hazine’nin yönetiminde bulunan taşınmazlar Türkiye ...
 • Katı atık yönetimi ve model önerisi: Mamak Belediyesi örneği 

  Cem, Esin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Bu çalışmada Ankara’da katı atık yönetimi konusunda baş aktörlerden biri olan ITC (Invest Trading & Consulting AG) Firması ile ilçe belediyelerinden Mamak Belediyesinin atık yönetimi konusunda hangi politikaları izlemiş ...
 • Hukuki ve fiili el atma davalarında tazminat: Sapanca Gölü örneği 

  Duran, Nurbanu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Kişinin temel hakları arasında sayılan mülkiyet hakkı; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1982 Anayasası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gibi çeşitli düzeylerdeki hukuki düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Böyle ...
 • Çevre etiket sistemi ve Türkiye' de uygulanabilirliği 

  Sancar, Sena İpek (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2020)
  Artan dünya nüfusu ve insanların doğal kaynaklara zarar veren davranışları sonucu, doğanın olumsuz geri dönüşleri olmaktadır. İnsanların tüketim tercihleri sonucu doğaya zarar vermesi, doğal kaynakların tükenmesi, küresel ...
 • Aksaray kent merkezinde yer alan kültürel mirasın bütüncül sunumu ve planlanması 

  Güner, Serdar (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
  Türkiye’de tarihi kentlerin korunması ve sorunlarının çözülmesi çabaları Avrupa’daki çalışmalara göre oldukça geç başlamıştır. Bu durum, tarihsel nitelikli birçok alanın kentsel yaşamın dışına çıkmasına ya da yok olmasına ...
 • İmar planlarının iptaline ilişkin yargı kararlarının taşınmazların kullanımına olası etkilerinin analizi 

  Özkan, Emine Tuğçe (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
  Ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer nedenlerle ortaya çıkan sağlıksız ve plansız kentleşmenin önüne geçilmesinde en önemli araçlardan biri rasyonel, uygulanabilir, katılımcı ve bireysel çıkarlardan ziyade kamu yararını ...
 • Taşınmaz kültür varlıklarının değerlemesi- Çengel Han örneği 

  Türkyılmaz, Zeynep Gökçe (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2009)
  Bu araştırmada; Taşınmaz Kültür Varlıkları, Taşınmaz Değerleme bilimi ile ilişkilendirilmiştir. Taşınmaz Değerleme biliminde, Taşınmaz Kültür Varlıklarına nasıl yaklaşılması gerektiği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan ...
 • Arazinin imara açılması ve değer artışının analizi: Ankara İli Gölbaşı İlçesi İncek örneği 

  Pembegül, Nuri (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2010)
  Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra ekonomik gelişme eğilimlerine bağlı olarak değişen tarım politikaları, arazi varlığı ve kullanımını doğrudan etkilemiş ve kent ölçeğinin hızla büyümesine neden olmuştur. Kentlerde arsa ...
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde temel hususlar ile arsa payı paylaşma oranları ve tapu müdürlükleri ile ilişkisi 

  Kahyaoğlu Yücel, Selcen (2013)
  Sosyal ve ekonomik koşulların değişmesi ve gelişmesi üzerine, toplumda artan konut ve işyeri ihtiyacına paralel olarak, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi daha yaygın biçimde kurulmaya başlanmıştır. Arsa payı karşılığı ...
 • ASKİ Genel Müdürlüğü ve içme suyu tarifelerinin belirlenmesi 

  Korku, Onur (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
  Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 5 ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih ve ...
 • Rekabet ortamında birim fiyatın uygulanabilirliği yüksek fen kurulu örneği 

  Yılmam Mendeş, Feza (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2010)
  Günümüzde, inşaat sektöründe rol alan yatırımcı, mal sahibi, girişimci, tasarımcı, yüklenici ve denetleyiciler; bina yapım maliyetlerini tahmin etmede, tasarım alternatiflerini ve inşaat teknolojilerini belirlemede, ...
 • Tapu sicilinin tutulmasında devletin sorumluluğu 

  Güldal, Ersin (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
  Bu araştırmanın amacı, Medeni Kanunun 1007. maddesi kapsamında, tapu sicilinin tutulmasında Devletin sorumluluğunun günümüz hukuku açısından değerlendirme, devletin sorumluluk şartlarının oluşması için nelerin gerekli ...
 • FAO yaklaşımı ile ürün tabanlı arazi uygunluk sınıflandırılmasının yapılması 

  İşlek, Buket Gülsüm (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2010)
  Bu çalışmanın amacı; FAO yaklaşımı ile ürün tabanlı arazi uygunluk sınıflandırmasını açıklamak ve bu yöntemin ayrıntılarını bir örnek çözüm ile vermektir. FAO metodolojisi, iklim, topografya, ürün (bitki örtüsü) ve toprak ...
 • Kent merkezinin gelişimi ve emlak vergisi ile ilişkilendirilmesi olanakları: Elazığ kent merkezi örneği 

  Ölçücü, Yusuf Ziya (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2015)
  Kentlerdeki nüfus artışı ve imar hareketlerinin kentsel gelişme ve değişimi beraberinde getirmesi ve kentsel gelişimin hızlanmasına hizmet etmesi beklenmektedir. Artan nüfus ve değişen talep yapısına bağlı olarak kentlerde ...
 • 3030, 5216 ve 6360 sayılı kanunlar çerçevesinde Türkiye'de anakent alanlarında kentsel gelişim 

  Balcı, Yusuf (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2014)
  İnsanlar yüzyıllar boyunca yerleşim yeri seçimlerinde doğal kaynaklara, havzalara, su kaynaklarına, iklim ve topoğrafya olarak tarıma elverişli arazilere yakın yerleri tercih etmişlerdir. Ticaret ve sanayinin yaygınlaşmaya ...
 • Tapu işlemlerinde sahtecilik ve önleme yolları 

  Koz, Veysel (Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2013)
  Türkiye’de tapu kayıtları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hem fiziki ortamda, hem elektronik ortamda tutulmaktadır. Mevzuattaki boşluk kamu idaresindeki aksama, düzensiz ve yetersiz denetim, Tapu Sicil Tüzüğü’nün ...

View more