sherpa/romeo

Recent Submissions

 • Mehmet Âkif’in Sanat Ve Estetik Anlayışı 

  Yüce, Sefa (Ankara Üniversitesi Dil ve tarih Coğrafya Fakültesi, 2022)
  Mehmet Âkif, hayatı ile eserini birleştiren bir şahsiyettir. Şahsiyet, aynı zamanda kendinde ulvî değerleri toplayan ve her konuda insanlığa örnek olan bir kişiliktir. O, dönemlere ve topluma göre değişmez. Muhiti kendisine ...
 • Melih Cevdet Anday’ın Ölümsüzlük Ardında Gılgamış Başlıklı Şiirlerinde Kahramanın Sonsuz Yolculuğu 

  Yeşilyurt, Türkan (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 2022)
  Melih Cevdet Anday’ın Ölümsüzlük Ardında Gılgamış adlı şiir kitabı üç bölümden oluşmaktadır: “Yaz Sonu Şiirleri”, “Öğle Uykusundan Uyanırken Çiftlikteki Gece” ve “Ölümsüzlük Ardında Gılgamış”. Kitapla aynı ada sahip bu son ...
 • Mehmet Akif Ersoy’un yakın çevresindeki önemli simalar 

  Üstten, Aliye Uslu (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 2022)
  Mehmet Âkif Ersoy’un düşünceleri ile milletin değerlerini kaynaştırması, onu yaşadığı dönemin sanatçılarından ve aydınlarından ayıran özelliklerinin başında gelir. Toplumda ulusal kimliğin inşasında bu derece etkili ve ...
 • GÜRGAN LEHÇESİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ 

  Usluer, Fatih (Akara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafa Fakültesi, 2022)
  Esterabad bölgesine ait olup bugün konuşulmayan Gürgan lehçesinde yazılmış Mahremnâme, Muhabbetnâme ve Câvidânnâme gibi metinlerin tamamı Hurufilere aittir. Bu metinlerden bazıları 20. yüzyıldan itibaren çevrilmeye ...
 • ARİF NİHAT ASYA’NIN MENSUR ŞİİRLERİ 

  Tepebaşı, Ayşe (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 2022)
  Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Arif Nihat Asya, sanatla ilgilenmeye başladığı 1920’li yıllardan ölümüne kadar geçen elli beş yıllık süreçte sanat ve edebiyatla olan bağlarını hiç koparmaz. ...
 • MEHMED ÂKİF’İN SAFAHAT’A YANSIYAN YAKIN ÇEVRESİ 

  Mercan, Meryem (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 2022)
  Safahat, ihtiva ettiği manzum hikâyelerle bir bakıma çağının “manzum romanı” olarak kabul edilebilir. Bu gerçekçi roman, Realizm ve Natüralizm gibi sanat akımlarının da etkisiyle neşet ettiği dönemin tarihî ve sosyolojik ...
 • Mehmet Ȃkif Ersoy’un Kur’an Mealinin Dil Özellikleri 

  Küçük, Murat (Ankara Üniversitesi Dil ve tarih Coğrafya Fakültesi, 2022)
  Kur’an’ın Türkçe tercümeleri, bütün diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi Türkler tarafından manasının anlaşılması ve ibadetlerin daha bilinçli yerine ge¬tirilmesi için bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Türklerin İslamiyeti ...
 • Türkiye Türkçesi dil bilgisinde “birlikte” terimi üzerine 

  Doğan, Ahmet Turan (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 2022)
  Türkçede sözcüklerin basit, türemiş ve birleşik olmak üzere üç yapıda bulunduğu belirtilir. Basit sözcükler, sözcük kökünün herhangi bir yapım eki almadığı, türemiş sözcükler sözcük kökünün yapım eki alarak yeni anlam ...
 • Mehmet Akif Ersoy’da yeniden diriliş arketipi 

  Çetin, Nurullah (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 2022)
  Osmanlı Devleti, son döneminde Batılı devletler karşısında siyasi, sosyal, askerî, ekonomik, eğitimsel, kültürel anlamda geri kalmıştı. Bunun sonucu olarak dağılıp parçalanmaya ve yıkılmaya yüz tutmuştu. Mehmet Akif Ersoy ...
 • Orta çağda su kadını: Thüring von ringoltingen’in melusine uyarlaması ve ihanet motifi üzerine 

  Akçit, Betül Yalçınkaya (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 2022)
  Orta Çağ Avrupası’nda doğaüstü varlıklar hayvan olarak kabul edildiğinden yaygın bir biçimde hem kilise tasvirlerinde hem edebiyatta yer almışlardır. Bunun sebebi olarak insan ve hayvan arasındaki sınırların belirsizleştirilerek ...
 • A. Adnan saygun’un köroğlu operası ve türk müzik tarihindeki yeri 

  GYÖRFFY, Güler Demirova (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Bu makalenin gayesi, Türk Beşler’inden A. Adnan Saygun’un Köroğlu operasının (Op.52) Türk müzik tarihi içindeki yerini ve önemini araştırmaktır. Saygun’un Köroğlu operası bazı çalışmalarda incelenmiş ise de Türk ve Dünya ...
 • Fazlî ve manzum kasîde-i bürde tercümesi 

  Kaplan, Yunus (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021)
  Çok zengin bir tercüme geleneğine sahip olan klasik Türk edebiyatında özellikle Arapça ve Farsça kaleme alınmış olan sayısız eserin yüzyıllar boyunca Türkçeye tercümesi yapılmıştır. Bu eserler içerisinde bazıları, sahip ...
 • Çağdaş Özbek şairi Tahir Kahhar sanatının özellikleri 

  Heşimova, Terane (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021)
  “Özbek şairi Tahir Kahhar sanatının sanatsal özellikleri” makalesinde çağdaş dönemde Türk dünyasının ünlü ismi, bilim insanı, çevirmen, Özbek şairi Tahir Kahhar sanatının sanatsal özellikleri, Azerbaycan edebiyatından ...
 • Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Bey ile Râkım Efendi romanında islâm epistemolojisine mutlak bağlılık ve batı algısı 

  Eyan, Bilginç (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021)
  Felâtun Bey ile Râkım Efendi romanı, Ahmet Mithat Efendi’nin kendi döneminde Türk romanının temel problemlerinden biri olan Doğu-Batı sorunsalı doğrultusunda fikirlerini yansıtmak adına yazdığı eserlerden biri olarak ...
 • Mehmed Bosnevî’nin manzum kırk hadis tercümesi 

  Efe, Zahide (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021)
  Klasik Türk edebiyatının dinî muhtevalı edebî türleri arasında yer alan kırk hadisler, Hz. Peygamber’e ait kırk adet hadis ve izahını muhtevî eserlerin genel adıdır. İlk olarak Arap edebiyatında mensur olarak karşımıza ...
 • Sabahattin Ali’nin “Kırlangıçlar” öyküsü üzerine alegorik bir okuma 

  Durak, Zeynep (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021)
  Modern öykü düzlemine geçişi temsil etmesi bakımından önemli bir yere sahip olan Sabahattin Ali, 1927-1947 yılları esas alındığında toplumcugerçekçi bir yazar olarak görülür. Hikâyelerinde toplumun her tabakasından insan ...
 • Kenzü'l-Kübera yayınına bazı katkılar 

  Çakıcı, Bilal (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021)
  Şeyhoğlu Mustafa (ö. 817/1414?)’nın Kenzü’l-Küberâ ve Mehekkü’lUlemâ (Büyüklerin Hazinesi ve Âlimlerin Mihenk Taşı) adlı eseri, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’inden sonra yazılan, siyasetname türündeki bilinen ikinci ...
 • Divânü Lugâti’t-Türk’ün Anadolu Türk dil varlığı açısından önemi: Kastamonu örneği ıı 

  Yakupoğlu, Cevdet (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Büyük Türk bilgini ve dilcisi Kâşgarlı Mahmud’un mirası Divânü Lugâti’t-Türk (DLT), sadece Türk dünyasının kültür tarihini aydınlatmakla kalmamış, aynı zamanda dünyada çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk dilinin ...
 • Divân şiirinde kandehar 

  Uz, Özkan (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Ele aldığı konu, kullandığı kaynak bakımından Klasik Türk edebiyatı çok zengin içeriğe sahiptir. Tarih, coğrafya, din, astroloji gibi birçok alanla ilişkisi olan disiplinlerarası bir alandır. Osmanlı’nın ulaştığı sınırlar ...
 • Cemal Süreya’nın düzyazılarında eleştirmen duruşu 

  Ulus, Gökçe (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Cemal Süreya (1931-1990) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda Muzaffer İlhan Erdost’un taktığı adla “İkinci Yeni” akımının en güçlü şairlerindendir. Şiirlerinin yanı sıra makaleleri, eleştirileri ve röportajları (daha sonra ...

View more