sherpa/romeo

Recent Submissions

 • Fazlî ve manzum kasîde-i bürde tercümesi 

  Kaplan, Yunus (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021)
  Çok zengin bir tercüme geleneğine sahip olan klasik Türk edebiyatında özellikle Arapça ve Farsça kaleme alınmış olan sayısız eserin yüzyıllar boyunca Türkçeye tercümesi yapılmıştır. Bu eserler içerisinde bazıları, sahip ...
 • Çağdaş Özbek şairi Tahir Kahhar sanatının özellikleri 

  Heşimova, Terane (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021)
  “Özbek şairi Tahir Kahhar sanatının sanatsal özellikleri” makalesinde çağdaş dönemde Türk dünyasının ünlü ismi, bilim insanı, çevirmen, Özbek şairi Tahir Kahhar sanatının sanatsal özellikleri, Azerbaycan edebiyatından ...
 • Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Bey ile Râkım Efendi romanında islâm epistemolojisine mutlak bağlılık ve batı algısı 

  Eyan, Bilginç (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021)
  Felâtun Bey ile Râkım Efendi romanı, Ahmet Mithat Efendi’nin kendi döneminde Türk romanının temel problemlerinden biri olan Doğu-Batı sorunsalı doğrultusunda fikirlerini yansıtmak adına yazdığı eserlerden biri olarak ...
 • Mehmed Bosnevî’nin manzum kırk hadis tercümesi 

  Efe, Zahide (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021)
  Klasik Türk edebiyatının dinî muhtevalı edebî türleri arasında yer alan kırk hadisler, Hz. Peygamber’e ait kırk adet hadis ve izahını muhtevî eserlerin genel adıdır. İlk olarak Arap edebiyatında mensur olarak karşımıza ...
 • Sabahattin Ali’nin “Kırlangıçlar” öyküsü üzerine alegorik bir okuma 

  Durak, Zeynep (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021)
  Modern öykü düzlemine geçişi temsil etmesi bakımından önemli bir yere sahip olan Sabahattin Ali, 1927-1947 yılları esas alındığında toplumcugerçekçi bir yazar olarak görülür. Hikâyelerinde toplumun her tabakasından insan ...
 • Kenzü'l-Kübera yayınına bazı katkılar 

  Çakıcı, Bilal (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021)
  Şeyhoğlu Mustafa (ö. 817/1414?)’nın Kenzü’l-Küberâ ve Mehekkü’lUlemâ (Büyüklerin Hazinesi ve Âlimlerin Mihenk Taşı) adlı eseri, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’inden sonra yazılan, siyasetname türündeki bilinen ikinci ...
 • Divânü Lugâti’t-Türk’ün Anadolu Türk dil varlığı açısından önemi: Kastamonu örneği ıı 

  Yakupoğlu, Cevdet (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Büyük Türk bilgini ve dilcisi Kâşgarlı Mahmud’un mirası Divânü Lugâti’t-Türk (DLT), sadece Türk dünyasının kültür tarihini aydınlatmakla kalmamış, aynı zamanda dünyada çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk dilinin ...
 • Divân şiirinde kandehar 

  Uz, Özkan (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Ele aldığı konu, kullandığı kaynak bakımından Klasik Türk edebiyatı çok zengin içeriğe sahiptir. Tarih, coğrafya, din, astroloji gibi birçok alanla ilişkisi olan disiplinlerarası bir alandır. Osmanlı’nın ulaştığı sınırlar ...
 • Cemal Süreya’nın düzyazılarında eleştirmen duruşu 

  Ulus, Gökçe (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Cemal Süreya (1931-1990) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda Muzaffer İlhan Erdost’un taktığı adla “İkinci Yeni” akımının en güçlü şairlerindendir. Şiirlerinin yanı sıra makaleleri, eleştirileri ve röportajları (daha sonra ...
 • Ferit Edgü’nün “Karakış” adlı küçürek öyküsünde içe dönmenin ontolojisi 

  Reyhanoğulları, Gökhan (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Öz Ferit Edgü’nün Doğu Öyküleri adlı eserinde yer alan “Karakış” adlı küçürek öykü, toplamda on iki tümce, elli sözcükten oluşan bir yapıya sahiptir. Bu tümcelerden beşinin soru tümcesi olduğu, diğerlerinin de bu tümcelerin ...
 • Çocuk edebiyatında sanat ve değerler eğitiminin sorgulanması 

  Özot, Gamze Somuncuoğlu (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Çocuk edebiyatı, yarının yetişkinlerine özel bir alan olduğu için edebiyatın üzerinde en geniş hassasiyetle durulması gereken sahasıdır. Son yıllarda, en belirgin örnekleri Amerikan edebiyatında görülen, mizah oluşturma ...
 • Deyimlik yapılar hakkında 

  Korga, Mustafa (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Deyimler ait olduğu milletin hayat görüşünü, gelenek göreneklerini gelecek kuşaklara aktaran kalıplaşmış söz varlığı unsurlarındadır. Deyimler hakkında yapılan çalışmalar incelendiğinde araştırmacıların bazı görüş ayrılıkları ...
 • Türk söz diziminin bir sorunu: ki’li cümleler birleşik cümle midir yoksa bağlı cümle mi? 

  Doğan, Enfel (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Eski Türkçe devresinde Türkçemizde kendisini göstermeye başlayan ki’li cümle yapısı Anadolu sahasında Eski Oğuz Türkçesi döneminde, 14. yüzyılda Farsçadan yapılan tercümeler sonucunda dilimizdeki kullanım sıklığını artırmış ...
 • Ali Ayçil’in şiir dünyası: kendini arayan adam 

  Değirmenci, Hakan (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Ali Ayçil, Türk şirinde 1990 sonrası görülmeye başlamış, ancak son yirmi yılda adından sıkça bahsettirmeyi başarmış yeni kuşak şairlerden birisidir. Edebiyatın başka türlerinde de eserler veren Ayçil, hikâye ve denemeleriyle ...
 • Nurullah Ataç ve serbest şiir 

  Çetin, Mehmet Akif (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Serbest şiir başlangıcından itibaren pek çok tartışmaya konu olmuştur. Türk Edebiyatının önemli eleştirmenlerinden biri olan Nurullah Ataç da zaman zaman serbest şiir hakkında yapılan tartışmalara katılmıştır. Ataç, serbest ...
 • Popüler müzik şarkılarında metinlerarasılık 

  Bakırcı, Fatih (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Müziğin sözselliği denilince sesselliğinin dışında kalan söze dayalı metinsel özelliğine (anlamlı dizge, göstergeler dizgesi) vurgu yapılmaktadır. Müziğin metinselliği de ilk olarak müziğin, edebiyat ile olan ilişkisini ...
 • Cem Sultan’ın türkçe divanı’nda bulunmayan bazı şiirleri 

  Babaarslan, Giyasi (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Fatih Sultan Mehmed’in en küçük oğlu olan Cem Sultan, Edirne’de doğmuş; iyi bir eğitim almış; ilmî, siyasi, askeri ve edebî yönden donanımlı bir şehzade olarak yetişmiştir. Babasının vefatından sonra ağabeyi II. Bâyezîd ...
 • Burjuvazi ve Pınar Kür'ün Yarın Yarın adlı romanının burjuva kadını Seyda 

  Arslan, Tuba Deniz (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Burjuvazi kavramının, çıkış yeri olan Batı Avrupa’da, tarihsel kaynaklarda 11. yüzyıldan itibaren yer almaya başladığı görülmektedir. Kent kültürünün oluşmasına ciddi katkıları olan ve feodal Avrupa’nın sınıf yapısının ...
 • Remzî Baba’nın Mecmû‘A-İ Eş‘Âr’ında Iı. Abdülhamîd Han ve diğerleri 

  AKSOY, Arif Edip (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Eski Türk edebiyatı müellifleri olan divan şairleri, manzumelerini divan ismi verilen manzum eserlerde toplamışlardır. Eserleri divan ve divançelere nispeten daha hacimsiz olan veya çeşitli sebeplerle şiirlerini bir araya ...
 • Günümüzde türkoloji öğretiminin içinde bulunduğu sorunlar IV 

  Ata, Aysun (Ankara Üniversitesi, 2020)

View more