Now showing items 1-20 of 33

  • Ankara üniversitesi eğitim programlarının değerlendirilmesi 

   Varış, Fatma; Gürkan, T. (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
   Bu çalışmada, Eğitim Bilimleri Fakültesinin programları; amaçlar, kapsam, süreçler yönünden incelenmiştir. “Program Geliştirmede-Seminer ve uygulama” dersinin sömestir plânı çerçevesinde yürütülen bu çalışma, aynı zamanda, ...
  • Batılılaşma ve Eğitim 

   Doğan, İsmail (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1992)
   Batılılaşma, Batılı kültür ve değerler doğrultusunda gelişen yeni yaşama biçimlerinin yön ve hedefini belirleyen bir kavramdır. Modernleşme ve yenileşme kavramlarını da içermesi bu yüzdendir. İnsan ve toplundan ayakta ...
  • Bazı paradigmalarda eğitim ve özgürlük ilişkisi 

   İnal, Kemal (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1992)
   Bu makalenin amacı, radikal ve özgürlükçü anlayışların eğitim konusunda nasıl biçimlendiğini araştırmaktır. Bu amaçla makalede Anarşizm ve Marksizm ile birlikte Freud’cu Sol ve Işlevselci paradigmaların kısa, bir genel ...
  • Büyük Selçuklu devletinde eğitim ve öğretime genel bir bakış 

   Güven, İsmail (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1992)
   Bugüne kadar kurulmuş olan Türk devletlerinin içinde en önemlilerinden birisi de “Büyük Selçuklu Devleti”dir. (1040-1308) Selçuklular gerek Türk, gerekse Dünya tarihinde medeniyete katkı bakımından çok önemli roller ...
  • Davranış bilimlerinde anket (bilgi toplama aracının) geliştirilmesi 

   Özoğlu, Çetin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1992)
   Anket, bilgi toplama yöntemlerinden biri olarak, araştırmaya konu olan bireylerin başkaları tarafından gözlenemeyen davranışlarının ortaya çıkardığı uyarım, yansıma, tutum, düşünce ve yaşantılarına ilişkin bilgileri toplamada ...
  • Denizli'nin bazı ilçelerindeki rtoplumsal değişmelerin gençlik ve el sanatlarına etkisi üzerine bir araştırma 

   Tezcan, Mahmut (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
   Günümüz Türkiye’sinde toplumsal değişmeler büyük bir yoğunluk, kazanmış her alana yayılmıştır. Ülkemiz illerinden Denizli de bu değişmelerden geniş ölçüde etkilenmiştir. Araştırma yöremiz, Denizli’nin Yatağan, Serinlıisar, ...
  • Disiplin sağlamada öğretmen davranışları 

   Gözütok, Dilek (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
   Yetişkinler çocuğun biyolojik ,psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılarken ondan, sınırlarını kendilerinin çizdiği yaşam düzenine uymasını beklemektedir. Çocuktan yetişkinlerin belirlediği bu kurallara uyması ve aynı ...
  • Eğitim araştırmasının eğitime zararı 

   Büyükdüvenci, Sabri (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
   Eğitim araştırmasının pratik değerine ilişkin kuşkular yaygındır. Öğretmenlerin büyük bir kısmının araştırma bulgularından haberleri olmamakta ve bu alanda harcanacak zamanı boşa harcanmış zaman olarak düşünmektedirler. ...
  • Eğitim iletişimi kavramı 

   Deryakulu, Deniz (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
   İletişim çağı , olarak da adlandırılan yirminci yüzyılda iletişim biliminde büyük gelişmeler olmuş, bu bilim tek bir bakış açısı olmaktan öte, ilişkilendirildiği birçok alanın ayrılmaz bir parçası olma özelliği kazanmıştır. ...
  • Eğitim programlarını geliştirme etkinlikleri üzerine bir desenleme 

   Babadoğan, Cem (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
   İster bir eğitim isterse bir öğretim programım gcbştirirken önceden geliştirme hazırlığı yapmak gerekir. Bu bir tür planlamadır ve buna geliştirme programı denir. Bir model oluştururken, yürürlükteki programı daha yeterli ...
  • Eğitim sisteminde ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmeler 

   Koç, Nizamettin (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
   İster bir eğitim isterse bir öğretim programım gcbştirirken önceden geliştirme hazırlığı yapmak gerekir. Bu bir tür planlamadır ve buna geliştirme programı denir. Bir model oluştururken, yürürlükteki programı daha yeterli ...
  • Eğitimde ikili sistem 

   Şahinkesen, Ali (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
   Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyi genelde dört temel öğeye bağlanmaktadır. Bunlar, insan gücü, doğal kaynaklar, sermaye ve teknolojidir. Teknoloji üretecek, üretilmiş teknolojiyi işe koşacak teknolojiye uyum sağlayacak, doğal ...
  • Evrim içinde sanat eğitimi politikaları 

   San, İnci (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
   Bir toplumsal kurum olarak okul, bir toplumsal bilim ve düzence olarak eğitim nasıl toplumdaki bilimsel, sosyolojik, teknolojik, kültürel ve siyasal değişmelerle değişime uğruyorsa, sanat eğitimi de aynı değişimleri gösterir. ...
  • Eylem kimlikleme düzeyine, yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve okul türünün etkisi 

   Öğülmüş, Selehattin (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
   İnsânlar yaşamları boyunca sürekli olarak birşeyler yaparlar ya ela yapıyormuş gibi görünürler. Vallacher ve Wegner (1985) tarafından öne sürülen Eylem Kimlikleme Kuıamı’nda “eylem akışı” olarak adlandırılan ve sözkonusu ...
  • Fare ve insanlarda bilişsel haritalar 

   Dönmez, Ali; Tolman, Edward C. (1992)
   Bu yazıda farelerle yapılan deneyler üzerinde duracağım. Fakat ayrıca en sonda insanlarin klinik davranışları için farelerden elde edilen bulguların önemini de belirtmeye çalışacağım. Üzerinde duracağım fare deneylerinin ...
  • Hümanizm 

   Kale, Nesrin (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
   Felsefi ve edebî bir düşünce (kavram) olan hümanizm İtalya’da 14. Y. Yılın ikinci yarısında ortaya çıkıp modern kültürün önemli bir unsuru olarak Avrupa’nın diğer şehirlerine de yayılmıştır. Hümanizm insanın değerini kabul ...
  • İki eleştirel akıl yürütme gücü ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin bir psikologlar paneli tarafından değerlendirilmesi 

   Modjeski, Richard; William, Michael; Çıkrıkçı, Nükhet (1992)
   Bu çalışma iki eleştirel akıl yürütme gücü ölçeğinin a) Cornell Eleştirel Akıl Yürütme Gücü testi Düzey .X’le b) Watson-Glaser Akıl Yürütme Gücü Ölçeği-Form YM’nin geçerlik, güvenirlik^ ve ölçme hatalarının bir psikologlar ...
  • İnsan yetiştirme 

   Büyükdüvenci, Sabri (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
   Eğitim normatif bir bilimdir; olması gerekenle uğraşır. Konusu da insandır ve bu insanı belli bir noktaya getirmek, ona daha önceden öngörülen bir form, biçim kazandırmaktır. Ancak burada gözden kaçan önemli bir husus var; ...
  • İşitme engelli bireyleri mesleğe hazırlama 

   Kargın, Tevhide (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)
   Mesleğe hazırlanma çocukluk döneminden başlayarak ergenlik döneminin sonuna kadar şekillenen bir süreçtir. Bu süreç içerisinde bireyler aldıkları eğitim, aile ve çevre ile etkileşimin sonunda gelecekte hangi mesleğe ...
  • Mesleki danışmada psikodramanın kullanılması 

   Dökmen, Üstün (Ankara Üniversitesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1992)