Show simple item record

dc.contributor.advisorHafızoğulları, Zeki
dc.contributor.authorGüngör, Devrim (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-08T05:28:12Z
dc.date.available2006
dc.date.available2019-02-08T05:28:12Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/37389
dc.description.abstractFiil üzerinde hata kastı kaldırdığı için ceza sorumluluğunu etkilemektedir.Kastın varlığından söz edebilmek için öncelikle suçun kanuni tanımında geçenfiile ilişkin kurucu unsurların fail tarafından bilinmesi gerekmektedir.Kurucu unsurlardan kastedilen, bulunmaları suçun varlığı için gerekli olan,fiile suç özelliği kazandıran unsurlardır. Sadece bu nitelikteki unsurlarailişkin hata kastı kaldırdığı için esaslı hata olarak kabul edilir. Bu itibarlafiile suç özelliğini vermeyen unsurların bilinmemesi veya yanlış bilinmesikastın gerçekleşmesini önlemez. Zira böyle bir durumda fiilin fail tarafındanbilinen unsurları, tipik fiilin istendiğini ortaya koymak için yeterlidir.Görüldüğü üzere fiil üzerinde hata asıl olarak kastın bilme unsurunuetkilemekte ve buna bağlı olarak kanunda öngörülenden farklı bir fiilinistenmesine yol açmaktadır. Ceza hukuku düzenimiz açısından kastsorumluluğu esas olduğundan, fiil üzerinde hatayı düzenleyen TCK'nun 30/1maddesi bir anlamda açıklayıcı niteliktedir.Kastın konusunu oluşturan fiilin unsurları aynı zamanda fiil üzerindehatanın konusunu oluşturmaktadır. Bu itibarla fiil üzerinde hatadan sözedebilmek için öncelikle ortada objektif açıdan kanundaki suç tipine uygunbir fiilin bulunması gerekir. Tipik bir fiil bulunmadığı takdirde failin suçişlediğine inanarak davranması halinde bile sorumluluğunu gerektiren birdurum ortaya çıkmaz. AbstractSince culpability is an essential element of the crime, no person may bepunished for an act or omission designated by law as an offense if he has notcommitted it knowingly and willfully except in case of negligent crimesexpressly designated by law. Mistake of fact as to the act which constitutesthe crime negates the actor?s criminal mind and therefore preclude the actor?sbeing punishable. However, punishability shall not be precluded with respectto an error induced by negligence when the act is designated by law as a crimeof negligence.Mistake of fact as to the act which constitutes a particular offense shallnot preclude punishability for a different offense. If the mistake of fact as tothe act which constitutes the offense was induced by the deceit of others, theone who has induced the deceived person to commit the act shall be liable forit.Anyone who commits an act not constituting an offense under theerroneous supposition that it constitutes an offense shall not be punishable.Punishability shall be precluded as well when, owing to the inaptness of theact or absence of the object, the harmful or dangerous event is impossible.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.subjectHUKUKtr
dc.titleCeza Hukukunda fiil üzerinde hata
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record