Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorAras, Şaziye
dc.contributor.authorAkbay Oba, Aylin
dc.date.accessioned2019-02-07T22:43:55Z
dc.date.available2001
dc.date.available2019-02-07T22:43:55Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/35694
dc.description.abstractYeni piyasaya sürülmüş bir PMKR olan F2000'in süt dişlerinde klinik kullanıma uygunluğunu değerlendirmek amacıyla planladığımız bu çalışmada, F2000 materyalinin bugüne kadar başarısı pek çok çalışma ile kanıtlanmış bir RMCIS olan Fuji II LC ile in vitro koşullarda karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda F2000 ve Fuji II LC'nin fluor iyonu salımmı, fluor iyonu ile yeniden yüklenebilme, çürük önleme, mikrosızıntı ve adezyon özellikleri değerlendirilmiştir. Çalışmamızda fluor iyonu salınımlarını değerlendirdiğimiz bölümde; F2000 ve Fuji II LC'den salınan fluor iyonu düzeyi 24 saat, 7 gün, 14 gün, 28 gün, 2 ay ve 5 ay sonra Russell PCW7/S7 iyon selektif fluorid elektrodu, Nel PO2008 iyonanalizer ile ölçülerek tayin edildi. Çalışmamızda dolgu materyallerinin topikal fluorid ile yeniden yüklenebilme özelliklerini değerlendirdiğimiz bölümde; 5. ay sonunda fluor iyonu salınımlan ölçülebilir limitin altına düşen dolgu örneklerine, % 2'lik APF jel uygulamasını takiben salınan fluor iyonu düzeyi 24 saat, 5.gün, lO.gün ve 20.günün sonunda ölçülerek dolgu materyallerinin topikal fluorid ile yeniden yüklenebilme kapasiteleri saptandı. Çalışmamızda F2000 ve Fuji II LC'nin çürük önleyici etkilerini değerlendirmeyi amaçladığımız bölümde; süt dişlerine uyguladığımız dolgu örnekleri 10 hafta süreyle asidifıye jelatin jel içinde bekletildiler. Polarize ışık mikroskobunda değerlendirilmek üzere hazırlanan preparatlarda, yüzey ve duvar lezyonlannın boyutları değerlendirildi. Çalışmamızda dolgu materyallerinin mikrosızıntılarını değerlendirmeyi amaçladığımız bölümde; süt dişlerinde hazırlanan Cl V kavitelere uygulanan F2000 ve Fuji II LC'nin mikrosızıntısı, boya sızıntı yöntemi ile stereomikroskopta değerlendirilmiştir. Çalışmamızda F2000 ve Fuji II LC'nin süt dişi mine ve dentinine adezyonunu değerlendirmeyi amaçladığımız bölümde; 7'şer adet süt dişinin mine ve dentinine uygulanan dolgu örneklerinin makaslama kuvvetlerine karşı direnci Lloyd-LRX, England marka Instron cihazı ile değerlendirildi. Materyallerin diş dokularından kopma tiplerinin değerlendirilmesinde ise stereomikroskop kullanıldı. 182 Çalışmamızın sonucunda; F2000 ve Fuji II LC'den salman fluor iyonunun zaman içindeki değişimim saptamaya yönelik değerlendirmemizde, her iki dolgu materyali için fluor iyonu salınımınm ilk 24 saatte en yüksek düzeyde olduğu, zaman içinde gittikçe azalarak 5.aym sonunda ölçülebilir limitin altına düştüğü saptanmıştır. Çalışmamızda Fuji II LC ve F2000'den salınan fluor iyonu değerleri arasındaki farkın değerlendirilmesinde ise ilk 24 saatte Fuji II LC'den salınan fluor iyonunun, F2000'den salman fluor iyonundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,01). Ancak 7.gün, 14.gün, 28.gün, 2.ay ve 5.ayda yapılan ölçümlerde saptanan fluor iyonu değerlerinde iki dolgu materyali arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir (p>0,01). Dolgu materyallerinin fluorid ile yeniden yükleme işleminden sonra; hem F2000, hem de Fuji II LC'den salınan fluor iyonunun ilk 24 saat sonunda 5.gün değerlerine oranla anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmış (p<0,01), bundan sonraki gözlem periyotlarında hızla düşerek 20.gün sonunda yemden yükleme öncesi değerlerine düştüğü izlenmiştir. Çalışmamızda dolgu materyallerinden salman fluor iyonunun çürük önleyici özelliklerini değerlendirmeyi amaçladığımız bölümde; Fuji II LC uygulanan süt dişlerinde saptadığımız yüzey ve duvar lezyonlanna ait değerlerin, F2000 uygulanan örneklere oranla istatistiksel olarak düşük olduğu belirlenmiştir (p<0,01). Materyallerin mikrosızmtı özelliklerinin değerlendirildiği bölümde; Fuji II LC uygulanan süt dişlerinde dolguların hem okluzal hem de gingival kenarındaki mikrosızıntısı değerinin 0 olduğu belirlendi. F2000'in okluzal ve gingival kenarındaki sızıntının Fuji II LC'ye oranla belirgin olarak daha fazla olduğu tesbit edilmiştir (p<0,05). Dolgu materyallerinin süt dişi ve dentinine adezyonlannın değerlendirildiği bölümde; F2000'in mineye bağlanma kuvvetlerini Fuji II LC'den anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p<0,05), F2000 ve Fuji II LC'nin süt dişi dentinine bağlanma değerleri arasındaki farkın anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0,05). F2000'in süt dişi minesine bağlanma değerlerinin, dentine oranla istatistiksel olarak daha yüksek olduğu izlenmiştir (p<0,05). Oysa Fuji II LC'nin mine ve dentine bağlanma değerleri arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı tesbit edilmiştir (p>0,05). F2000'in mine ve dentinde kırılma tipinin daha çok karışık tipte, Fuji II LC'nin ise daha çok adeziv tipte olduğu belirlenmiştir.AbstractNewly introduced polyacid modified composite resin restorative material F2000, was compared with clinically accepted resin modified glass ionomer restorative material, Fuji II LC before clinical usage in primary teeth. In this study, fluoride releasing recharging caries inhibition microleakage and adhesion properties of F2000 and Fuji II LC were evaluated. Fluoride releasing of F2000 and Fuji II LC were measured after 24 hours, 7 days, 14 days, 28 days, 2 months and 5 months time intervals utilizing Russell PCW7/S7 Ion Selective Fluor Electrode technique with Nel PO2008 ionanalyzer. At the and of 5 months fluoride release decreased under measurable limits and recharging of these materials were studied after embedding topical flouride gel. As a topical fluoride gel 2 % APF was chossen and fluoride release was measured 24 hours, 5 days, 10 days and 20 days. In primary molars Class V cavities were restored with either F2000 or Fuji II LC and microleakage evaluation was performed using dye penetration technique under stereomicroscope Adhesion of F2000 and Fuji II LC to enamel and dentin surfaces of primary teeth were evaluated by shear technique using universal testing machine. Failure type of adhesion was investigated under stereomicroscope. 184 Fluoride release results of F2000 and Fuji II LC showed the highest release at the end of 24 hours and release of fluoride in Fuji II LC was statistically higher than the F2000 (p<0,01). However, there was no statistically significant difference after 7 days, 14 days, 28 days, 2 months and 5 months time intervals in fluoride release (pX),01). For both materials at the end of 5 months fluoride release was under measurable limits. Recharging of F2000 and Fuji II LC, it was observed that fluoride releases of both materials were higher at the end of 24 hours measurements comparing with 5 days values (p<0,01 ). At the end of 20 days fluoride level was found similar to initial level. Caries inhibition evaluation of primary molars revealed that restoration with Fuji II LC had statistically significant wall lesion than the restoration with F2000 (P<0,01). Comparing microleakage values with F2000 and Fuji II LC little and no leakage was observed respectively, both occlusal and gingival margins. Evaluation of adhesion values showed that enamel bond strength of F2000 was significantly higher than Fuji II LC. Both F2000 and Fuji II LC gave statistically similar bond strength to primary dentin. In the case of F2000 bond strength of enamel was statistically higher than dentin (p<0,05). However, in Fuji II LC there was no statistically significant difference between bond strength of enamel and dentin (p>0,05). Both in enamel and dentin F2000 exhibited mix failure, however Fuji II LC showed adhesive failure.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.subjectDiş Hekimliğitr
dc.titleF2000'in bazı fizik-mekanik özelliklerinin Fuji II LC ile karşılaştırmalı olarak in vitro koşullarda incelenmesi
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record