Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorPehlivan, Ferit
dc.contributor.authorDalkılıç, Nizamettin
dc.date.accessioned2019-02-07T22:41:49Z
dc.date.available1999
dc.date.available2019-02-07T22:41:49Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/35656
dc.description.abstractSupramaximal uyaran ile periferal sinirden kaydedilen Bileşik Aksiyon Potansiyeli (BAP) analizleri, sinirin fonksiyonel durumunun belirlenmesinde, sinir lif çapı dağılımının belirlenmesinde ve dolayısıyla periferal sinir hastalıklarının tanısında, sinirin büyümesi, gelişmesi ve yenilenmesinin gözlenmesi çalışmalarında oldukça başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. îzole sinirde BAP gözlemleri ya geleneksel yöntem olan ekstraselüler BAP kaydı veya suction yöntemi ile yapılabilmektedir. Bu iki yötemden elde edilen verilerin lif çapı veya hız dağılımı belirlenmesinde hangisinin daha güvenilir olduğunu belirlemek için her iki yöntemle kurbağa siyatik sinirinden BAP kayıtlan yapılmıştır. Suction yönteminde, düşük erime noktasına sahip cam pipet, çalışılacak sinirin ince ucunu içine alabilecek şekilde inceltildikten sonra negatif basınç uygulanarak sinir pipetin içerisine yerleştirilmiştir. Farklı uzaklıklardan kayıt yapmak için uyan elektrotlarının konumlan değiştirilmiştir. Ekstraselüler kayıt yönteminde, aynı sinir ince uç tarafı uyancı elektrot üzerine gelecek şekilde uyancı ve gözlem elektrottan üzerine yatınlmış ve supramaksimal uyaranla uyanlmıştır. Farklı uzaklıklardan gözlem yapabilmek için ise gözlem elektrotlarının konumlan değiştirilmiştir. Monofazik ekstraselüler kayıtlarda uyan noktasından uzaklaştıkça BAP integralinin sabit kalması gerekirken, sinirin geometrik özelliklerinin ve araştıncı ve referans elektrotlan arasındaki direncin değişmesi nedeniyle BAP integralinde azalma gözlenmektedir. Bu hatayı gidermek için ekstraselüler BAP kayıtlan düzeltme faktörü g(x) ile çarpılmış, düzeltilmiş BAP (cBAP) 1er oluşturulmuştur. Suction kayıtlarında BAP genliğini belirleyen en önemli unsurlardan biri pipet ile sinir arasında ortaya çıkan dirençtir. Bu direncin sonsuz olduğu durumda ideal kayıt yapılabileceği bilinerek, uzaklığa göre kaydedilen suction BAP sinyallerinin de integralleri hesaplanmış ve bu kayıtlar için de g(x) 1er belirlenerek cBAP 1ar oluşturulmuştur. Düzeltme faktörünün suction kayıtlarında ekstraselüler kayıtlara göre uzaklıkla çok az değişim gösterdikleri belirlenmiş ve suction yönteminde düzeltme faktörüne gerek olmadığı görülmüştür. BAP maksimum türevlerinin uzaklıkla değişim eğrisinin eğiminin, sinirdeki lif çap dağılımının dolayısıyla iletim hızı dağılımının bir ölçüsü olduğu bilinmektedir. Maksimum türev eğimleri her iki yöntem için belirlenmiş ve her iki yöntem için bulunan değerlerin yaklaşık aynı olduğu görülmüştür. Ekstraselüler ve suction BAP kayıtlarının Fast Fourier Analizi yöntemi ile güç spektrumlan hesaplanmıştır. Güç spektrumlanmn kayıt uzaklığına göre değişimleri belirlenerek, iki yöntemle bulunan sonuçlar karşılaştınlmıştır. Bir sinir demetini oluşturan liflerin iletim hızlarının farklı olmaları yüzünden, uyarma noktasından uzaklaştıkça BAP biçiminin değişeceği, BAP süresinin uzayacağı bilinmektedir. Bunun doğal sonucu olarak, Fourier analizinden elde edilen güç bileşenlerinin uyarma yerinden uzaklaştıkça değişeceği düşük frekans bileşenlerinin daha hakim olup yüksek frekans bileşenlerinin baskılanacağı beklenen bir sonuçtur. Her iki yöntemde kaydedilen BAP lerin 0-100 Hz arasındaki Fourier bileşenlerinin uzaklıkla arttığı, 200-400 Hz bandındaki bileşenlerin ise uzaklıkla azaldığı saptanmıştır. Eğimler dağılım büyüklüğü bilgisi taşımaktadır. Ancak bu eğimlerin ekstraselüler kayıtlar için daha 90 büyük olması yine bu yöntemin lif dağılım belirlenmesinde duyarlılığının daha yüksek olduğunun bir göstergesi olmuştur. Bileşik Aksiyon Potansiyeli (BAP) ile ilgili kuramsal çalışmalarda ileriye doğru problem olarak adlandırılan problem tipinde öncelikle her bir gruba ait tek lif aksiyon potansiyeli (TLAP) için bir biçim fonksiyonu tanımlanır. Tek lif aksiyon potansiyelleri biçinüerinin ve bunların uyaran yerinden farklı uzaklıklara iletim zamanlarının dikkate alınması ile toplam BAP oluşturulur. Model çalışmamızda TLAP için, f(t)=A.sin(t/T, ).exp(-t/ T2) şeklinde bir fonksiyon tanımlanmıştır. Parametrelerden x{ ve x2 lif çapının d=3 - 22 um arasındaki değerleri için literatürden bilinen aksiyon potansiyeli süreleri dikkate alınarak, A ise TLAP genlikleri l'e normalize edilerek belirlenmiştir. Modelimizde iletim hızının çapa bağımlılığı sıcaklık gözönüne alınarak hesaplanmış olup, belirli çap aralıkları için hızlar ve belirli bir gözlem uzaklığı için gecikme süreleri bulunmuştur.. Gözlenen BAP(t) ile TLAP lerinin ağırlıklı toplamı olarak ele aldığımız modelimizi ilişkileyen, N BAP(t)=2>./;('-î-/) /=ı bağıntısında, t. i. ci grup için gecikme zamanını, w. ise olasılık yoğunluk sabitini göstermektedir. Ekstraselüler ve suction yöntemleri ile kaydedilen BAP(t,x) sinyallerinden lif çapı histogramını oluşturmak üzere x=2 cm den kaydedilen sinyaller, yukarıdaki eşitlikte yerine konularak matris çözümleri için her bir lif grubunun olasılık yoğunluk sabitleri (w.) belirlenmiştir. Olasılık yoğunluk sabiti wi; A(dj), i. gruptaki TLAP genliklerinin wj üzerindeki etkisini; H(m0, i. gruptaki lif sayısının yoğunluk sabitine etkisini (m{, i. gruptaki aktive edilmiş lif sayısı) göstermek üzere, w^A^.Hfaj) şeklinde tanımlanabilmektedir. Belirlenen Wj olasılık yoğunluk sabitlerinden H(m) lif sayısal dağılımına geçebilmek için A(d)=d^ şeklinde olduğu kabul edilen genlik-lif çapı ilişkisinin bilinmesi gerekmektedir. En olası üssün p=l,6 olduğu varsayılarak, suction ve ekstraselüler kayıtlardan lif dağılım histogramlan belirlenmiş ve histolojik bulgularla karşılaştın lmıştır. Ekstraselüler kayıt yönteminden belirlenen lif dağılımları, suction yöntemine göre histolojik bulgularla daha sıkı bir uyum götermiştir.AbstractThe analysis of compound action potential (CAP) of the peripheral nerve trunk after supramaximal electrical stimulation has become a standard tool for investigation of the function of the nerve trunks, for studies of nerve growth, development and regeneration, for obtaining of the distribution of nerve conduction velocity, and so for the evaluation of peripheral nerve diseases. Compound action potential of isolated nerve trunk can be recorded either by extracellular or suction recording techniques. We have recorded compound action potentials (CAPs) in frog sciatic nerve trunks with both using extracellular and suction recording techniques to determine which method gives the more reliable results for estimating the distribution of fiber diameters. In suction technique, the thin side of a nerve trunk was drawn snugly into the barrel of a saline- filled glass capillary (suction electrode) by the application of negative pressure (suction) into the capillary's free end. Suction electrodes were prepared from a low melting point glass capillary tube by heating in the middle point and then pulling away from the two sides under very high speed. The diameter of the tip of each electrode has been reset with respect to the size of the nerve trunk under investigation. The positions of the stimulating electrodes were changed to record from different distances. In extracellular action potential recording technique, nerve trunks were positioned on the recording and stimulating electrodes in the nerve chamber. Supramaximal stimulus has been delivered to the thin end (proximal end) of the nerve trunk to excitation of it. Position of the recording electrodes has been chanced to get the CAP recordings from different distances to the stimulating point. In monophasic extracellular recording, the integrals of the CAPs should be constant as the recording distance gets increase from the stimulating point, but since the geometric properties of the nerve trunk and changing the extracellular resistance between recording and stimulating electrodes, the integrals of the CAPs integrals decrease with the distance. In order to compensate the effects of this factor in the recordings, we defined a correction factor, g(x), and then we multiplied the CAPs recorded with extracellular technique with g(x). So, the integrals of corrected compound action potentials (cCAPs) were recalculated from our recordings. The amplitude of CAP recorded by suction electrodes is mainly determined by the resistance exist between suction electrodes and the nerve trunk. It is known that if mis resistance is infinite then an ideal recording can be obtained. Because of this, we have calculated the integrals of CAP vs. distance, and we constituted cCAP by determining g(x). We saw that this suction correction factors g(x) dose not deviate as that of extracellular g(x) factors and there is no need to use correction factors for suction CAP records It is known that the slope of maximum derivatives of CAPs versus distance curves which are approximately straight lines, is a measure of conduction velocity distribution of individual axons and so of their diameter distribution. We have determined the slopes of the maximum derivatives of CAPs recorded for the two recording techniques. With the values calculated from the slopes, we obtained that there is no important difference between the values of these two types of techniques. In this study, power spectrums of extracellular and suction recordings of CAPs have also been calculated by using Fast Fourier Analysis method, and then the change of power spectrums with distance were determined, and the results of these two techniques were compared. 92 Since the fibers in a nerve trunk have different conduction velocities, it can be seen an increased temporal dispersion of the CAP's duration and a broadening in the CAP's shape as it propagates away from the stimulating point. So, die components of Fourier power spectrum changes as the recording point moves away from the stimulating point, the low frequency components dominates while the high frequency component being suppressed. For this reason it has been seen that the Fourier components of CAPs recorded by two techniques in the 0-100 Hz band increased with distance while the components in the 200-400 Hz band decreased. The slope of these variations may be regarded as another measure of the magnitude of the velocity distribution. But the slopes for the extracellular records were found higher than for the suction records, and it was another indicator that the extracellular method have a greater sensitivity for determining the fiber distribution. In theoretical studies related with CAP, first, a waveform for a single fiber action potential (SFAP) is defined for each fibers group in the problem type and called forward problem, then the total CAPs are constructed by taking into consideration of the SFAP waveform and its conduction time to different distances from the stimulating point. Our model study of SFAP waveform is defined as fCt)=Asin(t/T!).exp(-t/T2) where the parameters of Ti and %2 were calculated from SFAP duration given in the literature for each fiber diameter between d=3-22 um and A was determined by normalising the amplitude of SFAP to one. In our model study, relation between conduction velocity and fiber diameter has been used to calculate conduction velocities for certain diameters and the delay times for known distances of each fiber groups taking into account the temperature dependence of the conduction velocity. The equation that correlates recorded CAP and our model described as weighted sum of delayed SFAP is given as N BAIW-JX/iC-fi) where v, is the propagation delay for fibers in class i; Wj is the amplitude-weighting coefficient for class i; Ç(t) is the SFAP for conduction velocity of class i. In order to constitute fiber diameter histogram from CAPs(t,x) recorded at a distance 2 cm from the stimulating point by using either suction or extracellular techniques, CAPs have been put into above equation to derive w; from the solution of the matrices obtained for each group. The weighting coefficients (wO are general parameters to account for all influences on the contribution of each fiber classes to the observed CAP. Thus w* may be expressed as wf=A(vDH(im) where A(Vj): SFAP amplitude dependence on conduction velocity; H(nij): functional dependence of the weighting coefficients on the number of fibers in class i (m;: the number of activated fibers in class i). To derive numerical fiber histogram (H(m)), the relationship between conduction velocity and fiber diameter accepted as A(d)=dp should be known. Assuming p=1.6, we obtained fiber diameter distribution histogram from the recorded CAPs by both extracellular and suction techniques, and the results were compared with that of histological histograms. Fiber diameter histogram obtained from extracellular CAP coincide better with that of histological histograms than that of suction histograms.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.subjectBİLİMtr
dc.titleEkstraselüler kayıt ve "Suction" yöntemleri kullanılarak kaydedilen siyatik siniri bileşik aksiyon potansiyellerinden iletim hız dağılımı belirlenmesinin karşılaştırmalı olarak araştırılması
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record