Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorErsoy Kart, Müge
dc.contributor.authorÖngöre, Özgür
dc.date.accessioned2019-02-07T22:36:50Z
dc.date.available2015
dc.date.available2019-02-07T22:36:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/35560
dc.description.abstractBu araştırmada, Ankara ilinde doktor, öğretmen ve bankacı olarakçalışanların kişilik özelliklerinin işle bütünleşme ve işle bütünleşmenin iş doyumu,işten ayrılma niyeti ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisininbelirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca kişilik özellikleri ile işle bütünleşme arasındaolumlu duygulanım ve işkolikliğin aracı değişkenler olup olmadıkları da saptanmayaçalışılmıştır. Araştırmanın diğer bir amacı ise Ankara ilinde kamu ve özel sektördedoktor, öğretmen ve bankacı olarak çalışanların işle bütünleşme, kişilik, işkoliklik,olumlu duygulanım, örgütsel vatandaşlık davranışı, işten ayrılma niyeti ve iş doyumudüzeylerinin farklılaşıp faklılaşmadığının belirlenmesidir. Bu amaçlar çerçevesindekamu ve özel sektörde doktor, öğretmen ve bankacı olarak çalışanlara (N=360)kişisel bilgi formu, UWES-TR, BFKÖ, Work-BAT-TR, PANAS, İANÖ, ÖVD-TRve MSQ-TR ölçekleri uygulanmıştır.Korelasyonel analizlerin sonuçlarına göre kişilik özelliklerinden duygusaldengesizlik, özdisiplin ve deneyime açıklığın işle bütünleşmeyi yordayan önemlideğişkenler oldukları bulunmuştur. Deneyime açıklık ile işle bütünleşme arasındakiilişkide işkoliklik ve olumlu duygulanımın tam aracı değişken olduklarıbelirlenmiştir. Özdisiplin ile işle bütünleşme arasındaki ilişkide ise sadece olumluduygulanımın tam aracı değişken olduğu saptanmıştır.Karşılaştırmaya dayalı analizlerin sonuçlarına göre öğretmenler işlebütünleşme, dışa dönüklük, uzlaşılabilirlik, özdisiplin, deneyime açıklık, işkoliklik,olumlu duygulanım, vicdanlılık, nezaket ve iş doyumu açısından diğer meslekgruplarıyla karşılaştırıldığında en yüksek puanları almışlardır. Bankacılar duygusal198dengesizlik, diğerkâmlık, centilmenlik, sivil erdem ve işten ayrılma niyeti açısındandiğer meslek gruplarıyla karşılaştırıldığında en yüksek puana ulaşmışlardır.Doktorlar ise sadece olumsuz duygulanım açısından diğer meslek gruplarına göre enyüksek puana sahip olmuştur.Bu bulgular, daha önce yapılan araştırma ve kuramsal yaklaşımlarçerçevesinde tartışılmıştır.AbstractIn this study it was aimed to determine the effect of personality traits on jobengagement and the effect of job engagement on job satisfaction, organizationalcitizenship behavior and intention to leave of the doctors, teachers and bankemployees working in Ankara. In addition it was aimed to find out whether positiveaffect and workaholism were the mediator variables of the relationship betweenpersonality traits and job engagement. Another aim of this study was to reveal if jobengagement, personality, workaholism, positive effect, organizational citizenshipbehaviours and intention to leave levels of the doctors, teachers and bank employeesworking in public and private sector in Ankara differs or not. Within the frameworkof the aims mentioned, a personal information form, UWES-TR, BFKÖ, Work-BATTR,PANAS, İANÖ, ÖVD-TR and MSQ-TR scales were utilized to gather data fromthe doctors, teachers and bank employees (N=360) working in public and privatesector in Ankara.According to the results of the correlational analyses, the personality traitsneuroticism, conscientiousness and openness to experience were found to be thesignificant predictors of job engagement. As for the relationship between openness toexperience and job engagement, workaholism and positive effect were found to bethe full mediating variables. Meanwhile only positive effect was determined as asignificant mediator of the relationship between conscientiousness and jobengagement.According to the results of the comparison analyses, when compared to theother occupational groups, teachers had the highest scores with regard to job200engagement, extraversion, agreeableness, conscientiousness (personality trait),openness to experience, workaholism, positive affect, conscientiousness(organizational citizenship behaviour dimension), courtesy, and job satisfaction.Furthermore, bank employees got the highest scores in neuroticism, altruism,sportsmanship, civic virtue and intention to leave compared to other occupationalgroups. On the other hand, doctors received the highest score compared to otheroccupational groups only in terms of negative effect.The findings mentioned above were discussed in line with the previousresearches and theoretical approaches.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.subjectSOSYAL BİLİMLER (GENEL)tr
dc.titleHizmet sektöründe çalışanların kişilik özelliklerine Göre işle bütünleşme düzeylerine ilişkin bir araştırma
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record