sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkbulut, Ahmet
dc.contributor.authorEkinci, Özden Kanter
dc.date.accessioned2019-02-07T21:28:17Z
dc.date.available2011
dc.date.available2019-02-07T21:28:17Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/34125
dc.description.abstractÖzetEkinci, Özden Kanter, Rağıb İsfehânî’nin Kelam Anlayışı (KelamdaSemantik Yöntem), Doktora Tezi, Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet Akbulut,Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 197 s. Rağıb İsfehânî, çeşitli mezheplere mensup olmakla nitelense de kendisini Ehl-iSünnet kelam ekolüne mensup bir alim olarak tanımlamaktadır. O, tefsir, kelam,edebiyat ve ahlak alanında eserler vermiş ve sonraki alimlere etki etmiştir. Felsefeninilkelerini kelam ilminde geçerli kılan ve kelam konularını felsefenin ilkelerini dedikkate alarak inceleyen ilk kelamcı olarak kabul edilebilir.Allah hakkındaki görüşlerini, bilgi türlerini dikkate alarak açıklamaktadır. Allahhakkında konuşurken, sıfatların zatın aynısı veya başkası olduğu şeklindekigeleneksel kelam tartışmalarından uzak kalmıştır. Allah hakkında konuşma diliolarak olumsuz dili/tenzîh benimser ve olumlu dili/temcîd sadece ayetlerdeolmasından ötürü savunur, ancak bu ifadelerin dahi olumsuz dili içerdiğini söyler.Allah’ın varlığının kanıtları konusunda felsefi delilleri de kullanır.İnsanı kelam ilminin konuları arasında incelememiş olsa da, insan hakkındagörüşleri mevcuttur. İnsanın yaratılışı konusunda Adem’in yaratılışı ve insan türünebireylerin yaratılış evreleri arasında paralellik kurmaktadır. İnsanın maddi olmayanruh ve maddi olan bedenden oluştuğunu kabul etmektedir. İnsanın fillerinin yaratıcısıolarak Allah’ı kabul eder ve kader konusundaki görüşünü “zorlama ve havale etmeyoktur” şeklinde ifade etmektedir. Asıl olarak o, insanın fiillerinin ahlaki temelleriniinşa etmek için uğraşmıştır.Elçilik konusunda, elçinin konumuna varlık kategorileri içerisinde ayrı bir yervermekte ve onu insan türünün en üstünü göstermektedir. Elçilik kurumunun yapısıve elçilerin mucizeleri konusunda geleneksel Ehl-i Sünnet görüşlerini kabuletmektedir. Elçinin korunmuşluğunu ise, Allah’ın bir fiili ile korunmuş olmasınınonu insan türünün dışına çıkaracağı gerekçesiyle reddetmekte ve onun benimsediğisıfatları nedeniyle korunmuş olduğunu savunmaktadır.Diriliş konusunda, insanın ruh ve bedeniyle birlikte diriltileceği inancını kabuletmekte, ancak kabir azabının ruhsal olacağını savunmaktadır. Ahiret hakkındakiKur’an’ın anlatımlarının ve bazı hadislerde var olan anlatımların simgesel olarakanlaşılabileceği kanaatini dillendirmektedir. AbstractEkinci, Özden Kanter, The theology of Raghib Isfahânî (The semanticalmethod in theology), Doctorate Thesis, Advisor: Prof. Dr. Ahmet Akbulut,Ankara University Institute of Social Science, 197 p.Raghib Isfahânî, belonging to various sects, but also describes himself theologyschool of Ahl al-Sunnah and it’s a member. He worked exegesis, theology, literatureand ethics. His has been given effected subsequent scholars. He drawedphilosophical principles in theology. In this regard he can be considered as the firsttheologian.He explane his wives about God with the types of information. When he is talkingabout God, he is keep clear of traditional discussions like is the atributies are same ofthe person or else of the person. As a talking about God he embrace negativelanguage and he defance positive language/temcîd due to on verses. But even if thosestatements contain negative language tells. About the philosophical proofs of theexistence of God also uses the evidence.Although he didn’t look over the human among the subjects of theology, he hasgot wives about human. On the Adam's creation and people creation he establishes aparallel. He expected that human consist of soul and body. Intangible human spiritand the body consists of material is considered. He says that God is the creator ofhuman actions. His wiev about predestination is like a no compulsion and nocommintment. On the other hand he tried to establish of etical basics of huhamaction. On the prophethood, he characterize site of the prophet in the category of beingand determined his above all human being. He expects traditional Ahl Sunnahopinions on the foundation of prohethood and miracles. On the blamless of prophethe rejected his protection by God and says that he doesn’t sin because of hisattribitiues.About the resurrection, he says that the human will resurrect with his soul and hisbody. Simply he says that the torment of the grave is spiritual. He affirm thatexperession of Quran and hadith may be understand as a symbolically.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.subjectFELSEFE, PSİKOLOJİ, DİNtr
dc.titleRağıb İsfehânî’nin kelam anlayışı (Kelamda semantik yöntem)
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record