Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorAltaş, Hüseyin
dc.contributor.authorBilir, Dilek
dc.date.accessioned2019-02-07T21:25:04Z
dc.date.available2019-02-07T21:25:04Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/33982
dc.description.abstractBir kamu ihale sözleşmesi olan kamu inşaat sözleşmelerini, idarelerin Kamu İhale Kanununa göre yaptıkları yapım işleri ihaleleri sonucunda, idare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşma olarak tanımlayabiliriz. Kamu ihale mevzuatına tabi inşaat sözleşmeleri, Borçlar Kanununda düzenlenen istisna sözleşmesi niteliğinde olup, tam iki taraf borç yükleyen, ivazlı, şekle tabi olmayan, rızai nitelikte, ani edimli borç ilişkisi kuran sözleşmelerdendir. Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu (KİSK) ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde (YİGŞ), kamu inşaat sözleşmelerinin sona ermesine ilişkin olarak, Borçlar Kanununun istisna sözleşmelerine ilişkin hükümlerine paralel bir şekilde ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiş olup, anılan hükümler Borçlar Kanunu hükümlerine nazaran öncelikli olarak uygulanması gerekli özel hükümler niteliğindedir. Ancak anılan Kanunda hüküm bulunmayan hallerde KİSK. m. 36 gereğince Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca kamu ihale mevzuatında düzenlenmemekle birlikte, Borçlar Kanununun istisna sözleşmelerinin sona ermesine ilişkin hükümleri aksine bir düzenleme bulunmadıkça kamu inşaat sözleşmelerinin sona ermesinde de uygulanabilecektir. Yapım İşleri Genel Şartnamesinde kamu ihale mevzuatına tabi inşaat sözleşmelerinin sona ermesine ilişkin olarak, Borçlar Kanununa tabi inşaat sözleşmeleri için doktrinde ve Yargıtay kararlarında kabul edilen görüşten ayrılarak, hiç de adil olmayan bir düzenleme getirildiği ve geriye etkili dönme değil ileriye etkili feshin düzenlendiği anlaşılmaktadır. Ancak kural olarak ani edimli borç ilişkisi doğuran kamu inşaat sözleşmelerinde geriye etkili dönmenin uygulanması gerekmektedir. Ayrıca Kamu İhale Kanununda da tasfiyenin genel hükümlere göre yapılacağı düzenlenmiştir. Yapım İşleri Genel Şartnamesinde, BK. m. 106-108 hilafına bu tarz bir yöntemin benimsenmiş olması hukuken mümkün olmakla birlikte, Devletin taraf olduğu kamu inşaat sözleşmelerinde idareyi zarara uğratan böyle bir uygulamanın benimsenmiş olması düzeltilmesi gereken bir husus olarak gözükmektedir. Nitekim sözleşmenin sona erdirilmesi, yüklenicinin (müteahhidin) kusurundan kaynaklanan sebeplere dayandığı durumlarda, yüklenicinin yaptığı kısma ilişkin kar payı alması hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracaktır. Kaldı ki kamu ihale mevzuatındaki düzenlemelere paralel düzenlemeler içeren Devlet İhale Kanunu döneminde de, uyuşmazlığın BK. m. 106-108 hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerektiği, somut olayın niteliğine göre ileriye etkili feshin söz konusu olabileceği sonucuna ulaşılmış ve uygulanmıştır. Buna göre ihale mevzuatının sözleşmenin sona ermesine neden olan borca aykırılıkta yüklenicinin kusurlu olup olmamasına göre değişen bir tasfiye sistemini benimseyerek, buna yönelik açık bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda kural olarak ani edimli borç ilişkisi doğuran kamu inşaat sözleşmelerinde, yüklenici kusuruyla sözleşmenin sona ermesine neden olursa, iş sahibi geçmişe etkili olarak sözleşmeden dönebilecektir. Bu durumda iş sahibi sadece malzeme ve işçiliğin objektif değerini ödeyecektir. Yüklenicinin kusuru olmaksızın sözleşmenin sona ermesine neden olması durumunda ise, sözleşme ileriye etkili olarak feshedilecek, yüklenici tarafından sona erme anına kadar yapılan inşaat kısmının malzeme ve işçilik bedeli, kar dahil yükleniciye ödenmesi gerekecektir. Öte yandan KİSK. m. 21’de, sözleşmenin imzalanmasından önceki dönemde yüklenicinin KİK. m. 17’de sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde ise, sözleşmenin kurulması aşamasında idare açısından bir irade sakatlığı oluştuğundan fesih veya dönme değil, iptal söz konusu olacaktır. Ani edimli borç ilişkisi doğuran kamu inşaat sözleşmelerinin iptali geçmişe etkili sonuç doğuracak ve taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi yapıldığı andan itibaren ortadan kalkacaktır.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.subjectHukuktr
dc.titleKamu ihale mevzuatına tabi inşaat sözleşmelerinin sona ermesi
dc.typedoctoralThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record