sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorTEZCAN, Tuğrul (Yazar)
dc.contributor.authorALBAYRAK, Halis (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T21:23:58Z
dc.date.available2010
dc.date.available2019-02-07T21:23:58Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/33896
dc.description.abstractFert ve toplum bazında karĢılaĢılan problemlerin iĢin ehli olan kiĢilere danıĢılması, anlamına gelen “istiĢare”,yine ehil kiĢilerden oluĢan bir mecliste önemli konuların görüĢülerek karara bağlanmasını ifade eden “Ģûrâ”, Ġslam toplumlarında ilk asırlardan itibaren günümüze kadar yorumlana gelmiĢtir.Bu yorumlanma süreçlerinde hangi ölçüde Kur’an’ın ve Hz Peygamberin yerleĢtirmeye çalıĢtığı Ģûrâ prensibince hareket edilmiĢ,müfessirlerin Ģûrâ algılamasına hangi faktörler tesir etmiĢ,günümüzde tefsir ilmiyle meĢgul olanların bu ayetler karĢısında nasıl bir duruĢ sergilemesi gerekiyor, iĢte tezimizde bu soruların cevaplarını modern çağ öncesi ve modern çağ dönemi tefsirlerinde incelemeye ve değerlendirilmeye çalıĢmıĢ bulunuyoruz. Tezimiz giriĢ ve dört bölümden oluĢmuĢtur. GiriĢ bölümünde ġûrâ’nın nuzul dönemine kadar arap kültüründeki yeri ve lügavi yönü incelenmiĢtir,Birinci bölümde ise nuzul döneminde (Kur’an ve Sünnet’te) Ģûrâ örnekleri incelenerek Ģûrânın sahih anlayıĢı tesbit edilmeye çalıĢılmıĢtır.Ġkinci bölümde ilk dönem Ģura uygulamaları incelenmiĢtir.üçüncü bölümde tevil öncesi dönem Ģûra yorumları değerlendirilmiĢ,son bölüm olan Dördüncü bölümde ise modern çağda Ģûrâ yorumları incelenerek ilk dönemle arasındaki farklar ortaya konarak farklı algılama sebebleri üzerinde durulmuĢtur.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TEFSİR BÖLÜMÜ
dc.subjectFELSEFE, PSİKOLOJİ, DİNtr
dc.titleKUR’AN’DA ŞÛRÂ KAVRAMI VE ÇAĞDAŞ YORUMLARI
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record