Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorDÖĞER, Mehmet Fatih (Yazar)
dc.contributor.authorYILDIZ, Ahmet (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T21:13:14Z
dc.date.available2016
dc.date.available2019-02-07T21:13:14Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/33742
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan ve bilgisayar destekli eğitimlere katılan öğretmenlerin görüş ve deneyimlerine bağlı olarak eğitimde teknoloji kullanımını etkileyen dinamikleri irdelemektir. Bu bağlamda, öğretmenlerin sosyodemografik özellikleri, teknoloji kullanım durumları ve sıklıkları, kullanım amaçları ve eğitim teknolojileri kullanımı konusundaki ihtiyaçları, engelleri ve çözüm önerileri betimsel tarama modeli ile tespit edilmiştir. Araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan, teknoloji sınıflarında etkin kullanan ve eğitsel etkinliklere katılan 672 öğretmene ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında veri toplama aracı olarak online anket geliştirilmiş ve verilerin frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerleri incelenmiştir. Araştırmanın bulgularında öğretmenlerin demografik özelliklerinin eğitim teknolojilerini kullanmayı etkilediği görülmektedir. Bu bağlamda araştırmada, teknoloji yeterlikleri konusunda erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere oranla bilgi teknolojilerini kullanmada kendilerini daha yeterli görmelerine rağmen, internette bir gün içerisinde kadınların erkeklere oranla daha fazla zaman geçirdikleri görülmektedir. Cinsiyet değişkenine ilaveten araştırmada öğretmenlerin yaşlarının teknolojiye karşı tutumlarında bir etken olduğu da söylenebilir. Buna göre araştırmada öğretmenlerin yaşları ilerledikçe internette daha fazla zaman geçirdikleri gözlemlenmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin branşlarına bakıldığında, katılımcıların yarıdan fazlasının İngilizce ve sınıf öğretmeni olduğu, buna bağlı olarak da öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun yabancı dil yeterliliğinin olduğu görülmektedir. Araştırmada öğretmenlerin kullandıkları teknolojilere bakıldığında ise teknoloji donanımı olarak öğretmenlerin en çok flash disk, akıllı telefon, yazıcı, internet erişimini ve dizüstü bilgisayarları kullandıkları görülmektedir. Bunlara ek olarak, öğretmenlere bilgisayar kullanma yeterlilikleri sorulduğunda ağırlıklı olarak, teknolojinin kullanımı konusunda kendilerini yeterli görmektedirler. Anketin genelinde öğretmenler, BT araçları eğitim süreçlerine entegre edildiğinde, teknolojinin eğitimin kalitesini arttırdığını, eğlenceli ve kaliteli uygulamalarla öğrencilerin motivasyonunu yükselttiğini, öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olduğunu, teknolojinin eğitime erişimde fırsat eşitliği sunduğunu ve proje çalışmalarına fırsat sağladığını düşünmelerine rağmen; öğretmenler, teknolojinin eğitimde var olan sorunları ortadan kaldıracak bir sihirli değnek olmadığını, bunun yalnızca eğitim deneyimini zenginleştiren bir yardımcı araç olduğunu ve teknolojinin eğitime alternatif olarak değil, onun tamamlayıcısı olarak düşünülmesi gerektiği vurgusunu da yapmaktadırlar. AbstractThe aim of this research is to examine the dynamics effecting the usage of technology in education depending on the opinions and experiences of the teachers working in Ministry of National Education and attending computer supported educations. In this context, teacher’s demographic characteristics, frquency and status of using educational technologies, usage aims and needs, obstacles and recommendations in using educational technologies have been assessed by descriptive survey model. In this research, 672 teachers, attending to educational events, working in the Ministry of National Education and using technology in their classes effectively have been reached. Within the scope of the research online questionnaire has been developed and the percentage, the frequency, and the arithmetic means of the data of the questionnaire have been anlyzed. The findings of the research has shown that the demographic characteristics of the teachers have effected the usage of technology. In this contex, although the male teachers finds themselves more competent in using technology than female teachers in the research, it is seen that the female teachers spend more time on internet in a day. Addition to the sex variable in the research, the age of the teachers can be count as a factor of teachers’ attitude in technology. Accordingly, it has been observed that the older the teachers gets the more they spend time on internet. In the research, when looked at the branch of the teachers, it has been observed that as more than half of the teachers were English and classroom teachers, most of them have competence in a foreign language. When looked at the technologies teachers use, it is observed that they most often use flash disk, smart phone, printer, internet access and laptops. In additon to this, when the proficiency in using technology asked, nearly all teachers find themselves competent enough. Teachers answering the questionnaire in general think that when IT equipments are integrated to education process, technology can increase the quality of education, strengthen the students motivation with quality and entertaining applications, lead to permanent learnings, provide equal opportunities to access in education and create opportunities in project works. In spite of that they also emphasis that technogy is not a magic stick to solve all the problems in education but an assistant tool enriching the experience of education. For them, technology shouldn’t be thought as an alternative to education but a supplementary tool.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı
dc.subjectEĞİTİMtr
dc.titleBilgisayar destekli eğitimlere katılan öğretmenlerin görüş ve deneyimlerine bağlı olarak eğitimde teknoloji kullanımını etkileyen dinamikler
dc.typeThesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record