Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorBUZ, Vedat (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorCEYLAN, Özge (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:59:18Z
dc.date.available2016
dc.date.available2019-02-07T20:59:18Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/33468
dc.description.abstractUluslararası ticaretin son yıllarda önemli ölçüde gelişmesi ve farklı devletlerdemukim taraflar arasında çeşitli hukuki uyuşmazlıkların ortaya çıkması sebebiyle,satım sözleşmesinin zayıf tarafı olan alıcının satıcı karşısında korunması konusuönem kazanmıştır. Bu çalışmamızda, uluslararası satım hukukununyeknesaklaştırılması çabalarının en önemli kaynaklarından biri olan Viyana SatımSözleşmesi (CISG) kapsamında satıcının, uluslararası mal satım sözleşmesindenkaynaklanan yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerden herhangi birinin ihlal edilmesihalinde alıcının ileri sürebileceği taleplerin kapsamı ortaya konmaya çalışılmıştır. Bubağlamda çalışmanın amacı, satım sözleşmesinin kuşkusuz güçlü tarafı olan satıcıtarafından sözleşmeye aykırı hareket edilmesi durumunda alıcının korunmasınayönelik düzenlemelerin kapsamının ve sınırlarının tespit edilmesidir. Satıcıtarafından sözleşmenin ihlal edilmesi halinde alıcının sahip olduğu hukuki imkânlarbakımından, Türk Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeler ile birlikte, uluslararasıhukukun yeknesaklaştırılmasına yönelik diğer başlıca kaynaklar olan UNIDROITİlkeleri (PICC) ve Avrupa Sözleşmeler Hukuku İlkeleri (PECL) hükümleri deincelenmiştir.AbstactThe significant development of international trade in recent years together withthe emergence of various legal disputes between parties domiciled in different stateshave gained importance to the issue of the protection of buyer as the weak party ofthe contract of sale against seller. In this study, the obligations of seller and the scopeof buyer’s remedies in case of the breach of contract, under Vienna Sales Convention(CISG), one of the most important sources of unification efforts for internationalsales law, have been tried to be revealed. In this context, the aim of this study is toidentify the scope and borders of the legal regulations directed to protect the buyer incase the seller, being undoubtedly the strong party of the contract of sale, violatesany of the contractual obligations. In regard to buyer’s remedies in case of thecontract is violated by seller, the provisions of Turkish Code of Obligations togetherwith the other major sources for the unification of international law, UNIDROITPrinciples (PICC) and the Principles of European Contract Law (PECL), have alsobeen examined.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı
dc.subjectHUKUKtr
dc.titleMilletlerarası mal satımına ilişkin Birleşmiş Milletler (Viyana) Antlaşması uyarınca sözleşmenin ihlali halinde alıcının hakları
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record