sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorSEVİNÇ, Gülşah (Yazar)
dc.contributor.authorŞENER KILINÇ, Tülin (Tez Danışmanı)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:39:33Z
dc.date.available2016
dc.date.available2019-02-07T20:39:33Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/33018
dc.description.abstractBu araştırmada, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin anne, baba ve akranlarına bağlanma düzeyleri, toplulukçu-ilişkisel-bireyci benlik kurguları ve üniversiteye uyum düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca cinsiyet, yaşanılan şehir, aile ile yaşama durumu, anne ve babanın eğitim düzeyi ile üniversiteye uyum düzeyi arasındaki ilişki ele alınmıştır. Anneye ve babaya bağlanma düzeyleri ile anne-babanın eğitim düzeyleri arasındaki ilişkinin yanı sıra anne, baba ve akrana güvenli bağlanma düzeyi ile benlik kurgularının cinsiyete göre farklılaşma gösterip göstermediği de analize dahil edilmiştir.Araştırma ilişkisel tarama modeline dayanan betimsel bir çalışmadır. Araştırma grubu, 183’ü kız, 69’u erkek olmak üzere toplam 252 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma grubuna, Kişisel Bilgi Formu, Ebeveyne ve Akrana Bağlanma Ölçeği (Inventory of Parent and Peer Attachment; IPPA), İlişkisel Toplulukçu Bireyci Benlik Ölçeği (Relational, Individual and Collective Self Aspects (RIC) Scale) ve Üniversite Yaşamı Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analiz edilmesi amacıyla SPSS aracılığıyla standart çoklu regresyon analizi ile Mann Whitney U Testi yapılmış ve Pearson Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.Bu araştırma sonucunda, anneye ve akranlara güvenli bağlanma düzeyi ile üniversiteye uyum arasında bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca ilişkisel vevtoplulukçu benlik kurgusu ile üniversite uyumu arasında anlamlı düzeyde bir ilişki varken, bireyci benlik kurgusu ile üniversiteye uyum arasında bir ilişki çıkmamıştır. Annenin eğitim düzeyi anne ile bağlanmada herhangi bir önem taşımazken babanın eğitim düzeyi babaya güvenli bağlanma aşamasında önemli bir etkiye sahiptir.AbstractIn this research the correlation between the attachment security (with parents and peers), self-construals –collectivist, relational and individualist- and level of university adjustment of students in the first grade has been analysed. The correlation between gender, city of residence, the state of living with parents, maternal and paternal educational level and university adjustment has also been included in the analysis. Besides, the correlation between the maternal and paternal attachment and the education levels of parents has been considered. The attachment levels and self-construals have been analysed to the extent that they differed depending on the gender, as well.This research is a descriptive study with a correlational model. The research group consists of 252 university students (183 female, 69 male). In order to collect data, the Inventory of Parent and Peer Attachment (Armsden and Greenberg, 1987), Relational, Individual and Collective Self Aspects Scale (Kashima and Hardie, 2000) and University Life Scale (Aladağ, Kağnıcı, Tuna and Tezer, 2003) were implemented. In order to analyse the data, Multiple regression analysis as well as Mann–Whitney U test were used and the Pearson correlation coefficient was calculated.As a result of the research, it has been found out that there is a significant correlation between attachment to mother and peers, and university adjustment. As for the self-construals, there is a significant correlation between the relational and collective self, and university adjustment. There is no correlation between the individualist self-viiconstrual and university adjustment. Whereas the maternal education level does not have an impact on attachment, paternal educational level has a significant impact on attachment security.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı
dc.subjectEĞİTİM, Eğitim (Genel)tr
dc.titleGüvenli bağlanma düzeyi ve benlik kurguları ile üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin uyumu arasındaki ilişki
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record