sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorGÜRDAL TAMDOĞAN, Oya (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorÖZKOL, İhsan (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T20:05:51Z
dc.date.available2015
dc.date.available2019-02-07T20:05:51Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/32362
dc.description.abstractBilgi yönetimi uygulamaları, kuramsal temelleri henüz 1990’lardan sonra atılmasına karşın; bilgi ve teknoloji olgularının tetiklediği hıza dayalı günümüz küresel ekonomik ortamlarında, işletmeler için bir fenomen haline gelmiştir.Özellikle gelişmiş ekonomilerdeki işletmelerin bilgi yönetimi çalışmalarına önemli miktarlarda kaynak ayırdıkları ve bu çalışmaların sonunda, mevcut ekonomik ve iş süreçlerine ilişkin koşullarında pozitif yönde değişim yaşadıkları literatürde farklı örneklerle ifade edilmektedir.İleri ekonomilerin yaşandığı ülkelerde, bilgi uzmanları/kütüphaneciler uygulamada bilgi yönetimi süreçlerine yön vermekte ve literatürde bu durumun örnekleri ile karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda bilgi uzmanlarının bilgi yönetimi süreçlerindeki etkinliği, çalışmada kuramsal çerçevede ele alınmıştır.Yerli literatürde konuya ilişkin yapılmış olan çalışmalarda, iş dünyasının bilgi uzmanları/kütüphanecilerin bilgi hizmetlerine ilişkin birikimlerinden faydalanması gerektiğine dair bir perspektif ile nadir olarak karşılaşılmaktadır. Bilgi uzmanlarına işletmeler penceresinden hangi noktadan bakıldığının belirlenmesi, bilgi uzmanlarının bilgi yönetimi içerisindeki pozisyonlarının belirginleşmesini sağlayacaktır.İş dünyasının lokomotifleri olan işletmelerin bilgi yönetimi uygulamaları ve bilgi uzmanlarının bu uygulamalar içerisindeki konumlarına ilişkin algısını tespit etmeye yönelik kullanıcı araştırması yapılmıştır. 2014 yılında İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2013 yılının en büyük 500 sanayi firmasına, bahsedilen algıları belirlemeye yönelik anket soruları gönderilmiştir.Yüz seksen dört firmadan yanıt alınan anket çalışmasında elde edilen bulgulara göre, bilgi yönetimi olgusunun değer yaratması beklentisinden uzak bir bakışla ele alındığı; genellikle kayıtlı bilgiye erişimdeki hız şeklinde algılandığı gözlenmiştir.Kullanıcı araştırmasından elde edilen bulgulara göre, araştırma hipotezlerinin doğrulandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda bilgi uzmanlarının bilgi yönetimi süreçlerinde danışmanlık penceresinden konuya yaklaşarak, insan-insan etkileşimleri ile farkındalık yaratması ve Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde iş dünyasına yönelik bilgi yönetimi konulu eğitim ve sertifika programları düzenlenmesi önerilmektedir.AbstractAlthough the corporate foundations of knowledge management practice were laid just after 1990s, it became a phenomena for the enterprises within the global economic environment based on the speed triggered by knowledge and technology facts.Particularly it is seen that the enterprises in developed economies reserve a large amount of resources for the knowledge management studies and in the literature it is mentioned that they encounter an affirmative difference in the current economy and business processes as a result of these studies.In the advanced economies where knowledge management practices applied the information specialists/ librarians direct this process and samples of this can be faced in the literature. Within this context the effectiveness of the information specialists in knowledge management processes is handled in this study within the corporate framework.In the local literature when we look to the studies that were performed on this issue, we rarely see a perspective that requires utilizing the experience of the information specialists/librarians of business world. Identifying the point of view of the enterprises about the information specialist shall provide to clear out their positions within the knowledge management.It is tried to understand the perception about information management practices of the enterprises which are the locomotives of the business world and the positions of the information specialists within these practices during the user research. In 2014 questionnaire were sent to greatest 500 industrial companies of 2013 as announced by İstanbul Chamber of Commerce in order to identify the mentioned perceptions.According to the findings obtained from the questionnaire for which responses received from one hundred and eighty four companies, it was observed that knowledge management fact is handled with a view that is far to create value expectation and generally the perception is to be the speed to access recorded information.According to the findings obtained from the user research, it is concluded as the research hypothesis are verified. Within this context it is recommended that the information specialists should approach knowledge management process from the point of consultancy and to create awareness through human-human interactions and the departments of Records Management should organize training and certificate programs on knowledge management topics targeting the business world.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı
dc.subjectBİBLİYOGRAFİ. KÜTÜPHANECİLİKtr
dc.titleİşletmelerde bilgi yönetimi uygulamalarında bilgi uzmanı etkinliği
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record