sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorERSÖZ, Gülfem (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorKAYIHAN, Gürhan (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:52:52Z
dc.date.available2007
dc.date.available2019-02-07T19:52:52Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/32059
dc.description.abstractAnkara Polis Koleji Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk DüzeylerininDeğerlendirilmesi.Bu araştırmanın amacı; 15-18 yaşları arasındaki Ankara Polis Kolejiöğrencilerinin sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk düzeylerini tespit ederek Polis Kolejiöğrencilerinin fiziksel uygunluk profillerini ortaya koymak ve fiziksel uygunlukdüzeylerinin yaş, spora katılım durumu ve spor branşlarına göre değişim gösteripgöstermediğini saptamaktır.Çalışma, Ankara Polis Koleji'nde eğitimleri devam eden 15-18 yaş grubu,gönüllü 713 erkek öğrencide gerçekleştirilmiştir. Fiziksel uygunluk değerleri;FITNESSGRAM ve American Alliance for Health, Physical Education, Recrationand Dance (AAHPERD)'in, fiziksel uygunluk test bataryalarından seçilmiş testlerkullanılarak ölçülmüştür.Bulgular; yaş gruplarına göre öğrencilerin fiziksel uygunluk değerlerikarşılaştırıldığında, gruplar arasında; boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut kitleindeksi, vücut yağ yüzdesi, kassal kuvvet, kassal dayanıklılık, bir mil koşu süresi veabdominal, bacak mediali, subscapular, suprailiac ve orta aksillar deri altı yağkalınlılığı ölçümlerinde anlamlı bir farklılık (pâ ¹0.05) bulunurken; esneklik, maksimaloksijen kapasitesi ve pektoral, uyluk, triceps ve biceps deri altı yağ kalınlığıölçümlerinde anlamlı bir farklılık (pâ º0.05) bulunmamıştır. Spor yapma durumunagöre öğrencilerin fiziksel uygunluk değerleri karşılaştırıldığında, gruplar arasında;Boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi (%), kassaldayanıklılık, esneklik, bir mil koşu süresi, maksimal oksijen kapasitesi(VO2max),Triceps, pektoral, abdominal, uyluk, subscapular, suprailiac ve orta aksillar deri altıyağ kalınlığı ölçümlerinde anlamlı bir farklılık (pâ ¹0.05) bulunurken; kavrama kuvvetive biceps, bacak medaili deri altı yağ kalınlığı ölçümlerinde anlamlı bir farklılık(pâ º0.05) bulunmamıştır.Sonuç olarak; Ankara Polis Kolejinde eğitime devam eden 15-18 yaş 713erkek öğrencinin fiziksel uygunluk değerleri, yaşla uyumlu değişikliklergöstermektedir. Spora katılımın da bu grupta fiziksel uygunluk değerlerini olumluetkilediği gözlenmektedir. Abstract Assessments of Ankara Police College Students? Physical Fitness LevelsThe aim of this study was to determine the Ankara Police College Students?health related physical fitness levels-profile and to investigate the relation betweenphysical fitness level and age, Sports participation and sports branches.In this study, 713 volunteers, studying at Ankara Police College with in therange of 15-18 years old were investigated. The physical fitness levels of thestudents were evaluated by using selected tests from PYHSICAL FITNESSGRAMand American Alliance For Health, Physical Education, Recreation and Dance(AAHPERD) physical fitness test batteries.Consequences; Although significant relations (p< 0.05) has been set onheight, weight, body mass index, fat mass ratio (%), muscular strength, muscularendurance, one mil run test duration and abdominal, calf, sub scapular, suprailiac,midaxillar skinfold measurements between the groups from the comparison of thephysical fitness levels of the students according to age groups, any obvious relation(p> 0.05) has been set on flexibility, maximal oxygen uptake (VO2max) andpectoral, thigh, triceps, biceps skinfold measurements. From the comparison of thephysical fitness levels of the students according to sports participation, significantrelations (p< 0.05) has been set on height, weight, body mass index, fat mass ratio(%), muscular endurance, flexibility, maximal oxygen uptake (VO2max), one mil runtest duration and abdominal, sub scapular, suprailiac, midaxillar, pectoral, thigh,triceps, skinfold measurements; any obvious relation (p> 0.05) has been set on hand-grip strength and biceps, calf skinfold measurements.In conclusion; the physical fitness levels of 713 students studying at AnkaraPolice College with in the range of 15-18 years old, are indicated harmoniousvariation in age groups. It was assessed that the attendance to sports participationaffects the physical fitness levels positively.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
dc.subjectBİLİMtr
dc.titleAnkara Polis Koleji öğrencilerinin fiziksel uygunluk düzeylerinin değerlendirilmesi
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record