Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorARIK, Durmuş (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorTAGAEV, Maisalbek (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:43:20Z
dc.date.available2014
dc.date.available2019-02-07T19:43:20Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31651
dc.description.abstractYehova Şahitlerinin ortaya çıkışı, örgütlenişi, öğretileri (inanç sistemleri, ibadetuygulamaları, Mesih ve Kutsal Kitap anlayışı vb.) çeşitli coğrafyalardaki etkileri ilebirlikle onların Kırgızistan'daki yapılanması ve yürüttüğü faaliyetler tezin başlıcainceleme konusu olmuştur. Bu bağlamda tezde, kaynaklara göre Yehova Şahitlerinindünyadaki faaliyetleri ve onların Kırgızistan'da ortaya çıkışı, örgütlenişi, faaliyetleri veetkileri incelenmiş, deskriptif bir şekilde ortaya konulmaya gayret edilmiştir.Tez giriş kısmıyla beraber iki bölümden oluşmaktadır. Tezin giriş kısmındakonunun önemi ve amacı, kapsamı, metodu ve sınırlıklarıyla beraber yeni dinihareketler genel olarak ele alınmış ve kullanılan temel kaynaklar incelenmiştir.Birinci bölümde; Yehova Şahitlerinin oluşumunu ve örgütlenişini tespitedebilmek için, teşkilatın gelişim sürecinde önemli roller üstlenen şahıslar ve öğretileriincelenmiş, özellikle onların müstakil bir "din" olup olmadığına ve dünyadakifaaliyetlerine yer verilmiştir. Bunun yanı sıra, Yehova Şahitleri teşkilatının Yahudilik veHıristiyanlıkla olan ilişkisi ele alınmıştır.İkinci bölümde ise; günümüz Kırgızistan'ında dinler ve bazı senkretist yeni dinihareketlerin yanı sıra, onların bağımsızlık öncesi SSCB'deki durumu ve bağımsızlıksonrası Kırgızistan topraklarında ortaya çıkışı, örgütlenişi ve faaliyetlerinde kullandıklarımetotlar ele alınmıştır. Bu bölümde Yehova Şahitleri teşkilatının Kırgızistan'dakiyönetim silsilesi, basın—yayın faaliyetleri, etkileri tespit edilmeye ve analizleryapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, tezin son kısmında onların faaliyetlerine karşı alınmasıgereken önlemler maddeler halinde sıralanmıştır.AbstractEmerging, organization, doctrines (belief systems, worship applications, approachof Messiah and Holy Scripture and etc.,) effects in different geographies of Jehovah'sWitnesses and reorganizing of them in Kyrgyzstan and activities performed by them is themain subject of the thesis. In this context, activities of Jehovah's Witnesses in all over theworld and emerging, organization and activities of them in Kyrgyzstan have been observedand it has been intended to present descriptively through the thesis.Thesis is composed of two parts including introduction part of thesis. Importance,method, concept and aim of the subject has been discussed through its finiteness and newreligious activities generally and the fundamental references used have been discussed.At the first stage; Important people, who played crucial role in development periodof the organization, and doctrines have been observed to detect emerging andorganization of Jehovah's Witnesses, it has been focused on if the are self contained“religion” and their activities in all over the world. Besides, relations of Jehovah'sWitnesses with Judaism and Christianity has been discussed.In the second stage; their situation in USSR and emerging, organization andmethods used by through their activities of them in Kyrgyzstan Lands after independencyas well as religions and syncretism new religion activities in Kyrgyzstan have beendiscussed. Their management range of Organization of Jehovah's Witnesses in Kyrgyzstan,press activities, effects of them has been observed to analyze and to detect. Also,precautions due to be taken against their activities have been listed as itemized in the laststage of the thesis.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı
dc.subjectFELSEFE, PSİKOLOJİ, DİNtr
dc.titleKırgızistan'da Yehova Şahitleri
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record