Show simple item record

dc.contributor.authorOLHAN, Emine (Tez Danışmanı)
dc.contributor.authorSAKARYA, Arif Orçun (Yazar)
dc.date.accessioned2019-02-07T19:25:06Z
dc.date.available2002
dc.date.available2019-02-07T19:25:06Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/31487
dc.description.abstractBu çalışmada, öncelikle Dünya Ticaret Örgütünün tanımını takiben GATT sürecinde son 50 yıldır ortaya çıkan gelişmeler ve DTÖ'nün organizasyonel yapısı incelenmiştir. DTÖ 1995'tc kurulmuş olmasına rağmen pek çok farklı yapıdaki ülkeyi ve çalışmayı içinde barındırmaktadır. DTÖ aynı zamanda dünya ticaretine, üye tüm ülkeleri kapsayan kurallar getirmiş ve bu nedenle Dünya ticaretinin düzenlenmesinde önemli bir role oynamıştır. Çalışmada daha sonra 1. 1. 1 995 "ten itibaren geçerli olan Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasının şartları verilmiştir. Bu Anlaşmaya göre, üye ülkeler, pazara giriş, ihracat sübvansiyonları ve iç destekler konularında çeşitli taahhütlerde bulunmuşlardır. Anlaşmanın ülkeler üzerinde olan etkilerinin daha iyi saptanabilmesi için ülkeler gelişmekte olan ve gelişmiş olarak sınıflandırılmıştır. İlk olarak, bu ülkelerde tarımın genel durumu verilmiştir. İkinci olarak ise anlaşmanın her iki ülke grubunun tarım politikaları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu etkiler, her iki ülke grubunun tarım politikaları üzerinde farklı olmuştur. Çalışmada, anlaşma sonrasında gelişmekte olan ülkelerin tarım politikalarında yaptıkları değişiklikler ve 2000 yılında başlayan 2. Müzakere turlarında gelişmiş ülkelerden talepleri de sorgulamıştır. Gelişmiş ülkelerin Dünya tarımsal ürün ticaretine genel bakışları çerçevesinde bu taleplere tepkileri istatistiklerle desteklenerek çalışmaya yansıtılmıştır. Türkiye'nin müzakere pozisyonu ve görüşleri ise ayrı bir kısımda sorgulanmıştır. Türkiye, müzakere pozisyonunu oluştururken AB, ABD ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir denge kurmaya çalışmış ve önerilerini buna bağlı olarak yapmıştır. Bunun dışında Türkiye'nin müzakere pozisyonu incelenirken özellikle destekleme politikaları ve tarım reformu üzerinde ayrıntıları ile durulmuştur.Abstract In this study, following the definition of World Trade Organization, the progress and the organizational structure of GATT in last 50 years has been examined. Although WTO has been esthabilished in 1995, it contains many countries with different structures and activities and for this reason it has played an important role for the arrangement of the world trade. Moreover, the terms and conditions of WTO Agricultural Agreement which became valid on 1.1.1995 is given in the study. According to the Agreement, the member states have undertaken various commitcments on the subjects of market access, export subsidies and domestic support. In order to determine the agreement's effects on the countries, they are classified as developed and developing ones. In the first glance, an overview of agriculture in these countries has been given. Secondly the agreement's effects on both group of countries" agricultural policies has been examined. These effects has been different on both group of countries" agricultural policies. The changes made by developing countries on their agricultural policies and their requests from developed ones during the 2nJ round which started in 2000 are also investigated in the study. The responses of the developed countries to these requests in their consideration's frame of the world agricultural trade has been reflected in the study through statistical supports. Turkey's negotiating position and its views is investigated in a separate part. Turkey, while building up its negotiating position, has wanted to estabilish a balance between EU, USA and developing countries and has made its proposals accordingly. Besides, while examining Turkey's negotiating position, the support policies and agricultural reform has been emphasized in detail.
dc.language.isotrTR_tr
dc.publisherAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
dc.subjectTARIMtr
dc.titleDünya Ticaret Örgütü tarım müzakereleri sürecinde gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye'nin müzakere pozisyonları ve beklentiler
dc.typeThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record